E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inMost Notable Publications

Selected publications by the members of the department (until 2009).

List of the members of the department (click on the name to see the most important publications of the individual member):

 

Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

 • bude doplněno

 


RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.

 • Bartoňová, D., Nývlt. O. (2009): Struktura rodin a domácností ve světle změn úrovně plodnosti a sňatečnosti koncem 20. a počátkem 21. století. In: Forum Statisticum Slovakum,  č. 5. s. 1-16. SŠDS. Bratoslava. ISSN 1336-7420.
 • Bartoňová, D. (2008):  Size  and composition of the population . In: Fialová, L.: Population development in the Czech Republic 2007.  SLON, Praha. s. 15-23. ISBN 978-80-7419-021-6
 • Bartoňová, D. (2008):  International migration and foreigners in the Czech Republic. In: Fialová, L.: Population development in the Czech Republic 2007.  SLON, Prague 2009. s. 73-80. ISBN 978-80-7419-021-6.
 • Bartoňová, D. (2008):Population size and changes in the age structure of the countries of the European Union.  In: Fialová, L.: Population development in the Czech Republic 2007.  SLON, Prague 2009. s.83-92. ISBN 978-80-7419-021-6.
 • Bartoňová, D. (2008): Odraz změn demografického chování a stárnutí obyvatelstva ČR ve struktuře domácností na konci 20. a počátkem 21. století. In: Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Oeconomica, VŠE Praha, s. 8. ISBN: 978-80-245-1434-5.
 • Bartoňová, D. (2008): The Rise in Education Levels According to Census Data from 1961-2001 in the Czech Republic. Czech Demography, 2, č. 2, s. 56-73. ISSN 1802-7881.
 • Bartoňová, D. (2008): Vývoj mezinárodní migrace a cizinci v České republice počátkem 21. století: regionální  a  demografické aspekty . In: Geografické informácie 12 - Stredoeurópsky priestor  - geográfia v kontexte nového regionálneho rozvoja. Univerzita Konštantina Filozofa, Nitra, s.48-55. ISSN 1337-9453 – ISBN 978-80-8094-541-1.
 • Bartoňová, D. (2007): Migrace. In: Fialová, L.: Populační vývoj České republiky v letech 2001-2006. DemoArt - Praha pro  Přírodovědeckou fakultu UK v Praze , Praha, s. 57-62. ISBN 978-80-86551-77-6.
 • Bartoňová, D. (2007): Rodiny a domácnosti. In: Fialová, L.: Populační vývoj České republiky v letech 2001-2006. DemoArt - Praha pro  Přírodovědeckou fakultu UK v Praze , Praha, s. 63-75. ISBN 978-80-86551-77-6.
 • Bartoňová, D. (2007): Struktury obyvatelstva České republiky počátkem 21. století. In: Fialová, L.: Populační vývoj České republiky v letech 2001-2006. DemoArt - Praha pro  Přírodovědeckou fakultu UK v Praze , Praha, s. 13-22. ISBN 978-80-86551-77-6.
 • Bartoňová, D. (2007): Regionální aspekty změn ve složení obyvatelstva České republiky podle rodinného stavu koncem 20. a  začátkem 21. století. Demografie, 49, č. 4, s. 253-261; CD: s.104-117. Praha, ČSÚ. ISSN 0011-8265.
 • Bartoňová, D. (2007): Trends in Census Households in the Czech Republic in the Last Third of the 20th Century. Czech Demography, 1, č. 1, s. 16-28.
 • Bartoňová, D. (2006): Vzestup úrovně vzdělání podle dat sčítání 1961-2001 v České republice. Demografie, 49, č. 1, s. 24-39. Praha, ČSÚ. ISSN 0011-8265.
 • Bartoňová, D. (2005): Cenzové domácnosti jednotlivců v České republice v poslední třetině 20. století. Demografie, 47, č. 2, s. 77-86. Praha. ČSÚ. ISSN 0011-8265.
 • Bartoňová, D. (2005): Vývoj cenzových domácnosti v České republice v poslední třetině 20. století. Demografie, 47, č. 1, s. 1-12. Praha. ČSÚ. ISSN 0011-8265.
 • Bartoňová, D., Kučera, M. (2005): Prognóza cenzových domácností v České republice na období do roku 2030. Demografie, 47, č. 4, s. 229-244. Praha. ČSÚ. ISSN 0011-8265.

RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

 • Burcin, B., Drbohlav, D., Kučera, T.: Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis, 44(4), 2008, s. 653–682. 
 • Burcin, B., T. Kučera: Strukturální změny úmrtnosti v českých zemích a na Slovensku mezi roky 1991 a 2006. Demografie, 50, 2008, s. 173–185.
 • Burcin, B., T. Kučera: Regionální diferenciace odvratitelné a neodvratitelné úmrtnosti v České republice a její vývoj v období 1987–2006. Demografie, 50, 2008, s. 77–87.
 • Burcin, B.: Vývoj odvratitelné úmrtnosti v České republice v období 1990–2006. Demografie 50, 2008, s. 15–31.
 • Burcin, B., Drbohlav, D., Kučera, T.: The Concept of Replacement Migration and Its Application in the Czech Republic, Czech Demography, 2, 2008, pp. 82–93.
 • Burcin, B., Drbohlav, D. a Kučera, T.: Czech Republic Population Prospects in the Mirror of Replacement Migration Concept. Acta Universitatis Carolinae Geographica 1–2, 2005, pp. 47–67.
 • Burcin, B., Kučera, T.: Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky (2003–2065). Demografie, 46, 2004, s. 100–111.
 • Burcin, B., Kučera, T.: Changes in Fertility and Mortality in the Czech Republic: An Attempt of Regional Demographic Analysis. In: Kučera T., O. Kučerová, O. Opara a E. Schaich (eds.): New Demographic Faces of Europe. Springer Verlag, Heidelberg 2000, pp. 371–417.

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

 • Fialová, L. Changes in the Nature of Non-marital Fertility in the Czech Lands since the 18th Century. Czech Demography 2, 2008, s. 20-33.
 • Fialová, L. Trends in marriage patterns in the Czech Republic in the 20th century. Czech Demography 1, 2007, s. 37-48.
 • Fialová, L. Vývoj obyvatelstva Prahy v letech 1650-1800 na základě matrik. In: Historická demografie 30. Praha. Sociologický ústav AV ČR, 2006. s. 219-276.
 • Fialová, L.. Domestic Staff in the Czech Lands at the Turn of the 19th and 20th centuries in the Light of Statistical Figures. In: Fauve-Chamoux, Antoinette (ed.). Domestic Service and the Formation of European Identity. Understanding the Globalization of Domestic Work, 16th-21th Centuries. Bern: Peter Lang AG, European Academic Publishers, 2004. s. 141-159.
 • Fialová L., Hamplová D., Kučera M., Vymětalová S.: Představy mladých lidí o manželství a rodičovství. Sociologické nakladatelství Praha 2000.
 • Dokoupil L., Fialová L., Maur E., Nesládková L.: Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století. Praha, Sociologický ústav 1999, 137 s.
 • Kučera M., Fialová L.: The main features of population development in the Czech Republic during the transformation of Society. Czech Sociological review 5, 1997, č. 1, s. 93-111.
 • Kučera, M., Fialová L.: Demografické chování obyvatelstva České republiky během přeměny společnosti po roce 1989. Praha, Sociologický ústav 1996, 99 s.
 • Fialová L., Horská P., Kučera M., Maur E., Musil J., Stloukal M.: Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha Mladá fronta 1996I, 1998II.
 • Fialová L.: K vývoji obyvatelstva přirozenou měnou v českých zemích v 17. a 18.století. Historická demografie 18, 1994, s. 127-166.
 • Fialová L.: Changes of nuptiality in Czech Lands and Slovakia, 1918-1988. Journal of Family History 19, 1994, s. 107-115.
 • Fialová L., Pavlík Z., Vereš P.: Fertility decline in Czechoslovakia during the last two centuries. Population Studies 1990, 40, s. 89-106
 • Dušek, L., Fialová L.: Age structure of the population of Česká Kamenice in 1670-1750, Historická demografie 13, 1989, s. 125-160.
 • Fialová, L. Příspěvek k možnostem studia sňatečnosti v českých zemích za demografické revoluce. In: Historická demografie 9. Praha. Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1985. s. 89-122.


Mgr. Klára Hulíková Tesárková

 • Tesárková Klára, Šídlo Luděk. Vybrané možnosti hodnocení populačních prognóz. In:Demografie, roč. 51, č. 2, 2009.
 • Šídlo Luděk, Tesárková Klára. Aktuální populační prognózy a projekce České republiky – porovnání výsledků. In: Demografie, roč. 51, č. 2, 2009.
 • Tesárková Klára, Karousová Eva. Vývoj sezónnosti sňatečnosti za 50 let časopisu Demografie. In: Demografie 51/1: CD příspěvků z XXXVIII. demografické konference České demografické společnosti konané v květnu 2008 vydané v rámci časopisu Demografie. 2009
 • Tesárková, Klára. Iran in the Second Half of the 20th Century from the Demographic Perspective. [článek ve sborníku z konference]. In: Middle East in the Contemporary World 2008. Plzeň : ADELA Publishing, 2008. 
 • Hulík, Vladimír; Šídlo, Luděk; Tesárková, Klára. Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci. [původní článek]. In: Studia paedagogica, 2008, 13, 1, s. 13-34, ISSN 1211-6971. 
 • Tesárková, Klára. Průmět regionální demografické prognózy do vývoje vzdělávací soustavy v ČR. [s.l.]. 108 s. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra demografie a geodemografie. 2007. Vedoucí dipl. práce RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

 RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.

 • Kocourková, J., Fait, T. 2009. Can increased use of ART retrieve the Czech Republic from the low fertility trap? Neuroendocrionology Letters, Vol.30, No.6, 101-110.
 • Kocourková, J., Fait, T. 2009. Induced abortions: Still important reproduction loss in the Czech Republic. Neuroendocrinology Letters, Vol.30, No.1,111-118.
 • Kocourková, J. 2009. Czech Republic: normative or choice-oriented systém? In Kamerman, Moss. The politics of parental leave policies. The Policy Press. Bristoll, 51-68.
 • Stropnik, N. Sambt, J., Kocourková, J. 2008. Preference versus actual family policy measures. In Hoehn, Avramov, Kotowska. People, Population Change and Policies. Lessons from the population policy acceptance study. Vol.1. Springer, 391-410.

 

Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.

 • Kraus, J., Ježek, J.: Prostorová variabilita demografických jevů. [popularizující článek]. In: Geografické rozhledy, 2007, 17, 1, s. 07-08, ISSN 1210-3004.
 • Kraus, J. 10. Domácnosti. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Rodina, partnerství a demografické stárnutí. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008, 2008.
 • Kraus, J. Modeling of the Population in the Light of Census (2001). [článek ve sborníku z konference]. In: Environmental Accounting Sustainable Development Indicators. Praha : Universita J.E. Purkyněho, 2007.
 • Kraus, J. Regionální diferenciace plodnosti. [původní článek]. In: Demografie, 2003, 45, 4, s. 263-267, ISSN 0011-8265.
 • Kraus, J. Územní diferenciace plodnosti – geostatistický přístup. [původní článek]. In: Demografie, 2007, 49, 3, s. 182-190, ISSN 0011-8265.
 • Kraus, J. XXV International Population Conference. [původní článek ve sborníku z konference]. In: XXV Mezinárodní demografická konference. Paris, France : IUSSP, 2005.
 • Rychtaříková, J.; Kraus, J. Atlas sčítání 2001. [monografie]. 1. Praha : Přírodovědecká fakulta UK v Praze, 2006. 40 s. ISBN 80-86561-25-9.
 • Rychtaříková, J.; Kraus, J. Be Spatial: GIS planet 2005 proceedings. [původní článek ve sborníku z konference]. In: gis planet 2005 proceedings. Estoril, Portugal : ESRI Portugal, 2005.

 

RNDr. Tomáš Kučera, CSc.

 • Burcin, B., Drbohlav, D., Kučera, T.: Možnosti migračního řešení perspektivního úbytku a demografického stárnutí obyvatelstva České republiky. Sociologický časopis, 44(4), 2008, s. 653–682. 
 • Burcin, B., T. Kučera: Strukturální změny úmrtnosti v českých zemích a na Slovensku mezi roky 1991 a 2006. Demografie, 50, 2008, s. 173–185.
 • Burcin, B., T. Kučera: Regionální diferenciace odvratitelné a neodvratitelné úmrtnosti v České republice a její vývoj v období 1987–2006. Demografie, 50, 2008, s. 77–87.
 • Burcin, B., Drbohlav, D., Kučera, T.: The Concept of Replacement Migration and Its Application in the Czech Republic, Czech Demography, 2, 2008, pp. 82–93.
 • Burcin, B., Drbohlav, D. a Kučera, T.: Czech Republic Population Prospects in the Mirror of Replacement Migration Concept. Acta Universitatis Carolinae Geographica 1–2, 2005, pp. 47–67.
 • Burcin, B., Kučera, T.: Nová kmenová prognóza populačního vývoje České republiky (2003–2065). Demografie, 46, 2004, s. 100–111.
 • Burcin, B., Kučera, T.: Changes in Fertility and Mortality in the Czech Republic: An Attempt of Regional Demographic Analysis. In: Kučera T., O. Kučerová, O. Opara a E. Schaich (eds.): New Demographic Faces of Europe. Springer Verlag, Heidelberg 2000, pp. 371–417.

 

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Současná regionální diferenciace lékařů primární péče v České republice z pohledu demografie. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) II. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1577-9. 
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2009. Aktuální populační prognózy a projekce České republiky – porovnání výsledků. Demografie, 2009, vol. 51, no. 2, s. 87–100. ISSN 0011-8265. 
 • Tesárková, K., Šídlo, L. 2009. Vybrané možnosti hodnocení populačních prognóz. Demografie, 2009, vol. 51, no. 2, s. 101–114. ISSN 0011-8265.
 • Hulík, V., Šídlo, L., Tesárková, K. 2008. Míra účasti dětí na předškolním vzdělávání a faktory ovlivňující její regionální diferenciaci. Studia paedagogica, 2008, vol. 13, no. 1, s. 13–34. ISSN 1211-6971. 
 • Šídlo, L., Tesárková, K. 2008. Populační prognózy České republiky vs. realita – zhodnocení přesnosti pomocí Keyfitzova indexu kvality predikce. [původní článek v recenzovaném sborníku]. In: Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1434-5. 
 • Šídlo, L. 2008. Faktory ovlivňující regionální diferenciaci plodnosti v Česku na počátku 21. století. Demografie, roč. 50, č. 3, s. 186–198. ISSN 0011-8265. 

Document Actions