E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Magisterský studijní program (stupeň) - řádně 2 roky

Předpoklady a možnosti magisterského studia:

 • úspěšné ukončení bakalářského studia
 • magisterské studium
 • diplomová práce
 • magisterská státní zkouška
 • titul Mgr.
 • přihláška do rigorózního řízení (rigorózní práce a rigorózní zkouška)
 • titul RNDr.
 • pro badatelsky zaměřené studenty je možné pokračovaní v doktorských studijních programech

 

Podrobnější informace o Magisterském studijním programu Geologie


V magisterském studijním programu Geologie je možné pokračovat v těchto programech

 • Geologie
 • Aplikovaná geologie
 • Geoiologie

Součástí těchto programů jsou specializace:

 • Hydrogeologie - voda je jedním ze základních zdrojů života na Zemi. Hydrogeologie se zabývá studiem výskytu, pohybu a vlastností podzemní vody, jejím využíváním a ochranou. Uplatnění absolventů - vyhledávání a ochrana zdrojů kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo, využívání minerálních vod, řešení dopadů hospodářské činnosti na vody a životní prostředí.
 • Inženýrská geologie garantuje bezpečnost staveb. Aplikuje poznatky o geologickém prostředí při řešení praktických úkolů ve stavebnictví a územním plánování. Uplatnění absolventů - průzkumy pro zakládání a realizaci staveb (zvláště tunelů, přehrad, dálnic, mostů), řešení stability svahů (sesuvy), podklady pro územní plánování.
 • Užitá geofyzika "vidí" hluboko pod zemský povrch. Využívá přirozených i umělých fyzikálních polí ke zjištění složení stavby a nehomogenit horninového prostředí pro účely základního výzkumu i praktického využití území. Monitoruje a studuje zemětřesení. Uplatnění absolventů - užitá geofyzika je nezbytnou pomůckou pro ostatní geologické obory a pro řešení praktických úloh ochrany životního prostředí.
 • Geochemie studuje metabolismus Země. Zabývá se studiem chemického složení zemských sfér a studiem chemických procesů v nich probíhajících. Popisuje jak anorganické, tak organické sloučeniny jako stavební elementy hornin, půd a vod. Pracuje s daty z terénu i z laboratoří. Uplatnění absolventů - popis chemického složení přírodních složek, monitoring a průzkum znečištění, průzkum a ochrana nerostných zdrojů, vyhledávání přírodních zdrojů.
 • Geologie životního prostředí sleduje chemické a biogeochemické procesy probíhající ve svrchních sférách Země (atmosféra, biosféra, geosféra) a studuje a popisuje interakce těchto sfér. Zabývá se sledováním kontaminantů v životním prostředí a popisuje jejich pohyb. Jako nástroj využívá laboratorní chemickoanalytická data. Uplatnění absolventů - posuzování kvality horninového prostředí, povrchových i podzemních vod, znečištění ekosystémů, sledování okolí skládek a průmyslových exhalací. Popis vývoje a hodnocení kontaminací pocházejících z přírodních i antropogenních zdrojů.
 • Ložisková geologie zkoumá a vyhledává nerostné zdroje Země. Spojuje poznání geologických oborů tak, aby byla zajištěna energie a suroviny pro rozvoj společnosti a stanoveny zásady pro ochranu a využití veškerých zdrojů Země. Uplatnění absolventů - průzkum a ochrana nerostných zdrojů, těžba nerostných surovin.
 • Mineralogie a krystalografie zkoumá základní elementy zemské kůry. Specializuje se na systematický výzkum minerálů, na studium zákonitostí určujících vznik a výskyt minerálů. Určuje mineralogické složení hornin. Studuje přeměny jednotlivých minerálů v různých fyzikálně chemických podmínkách. Uplatnění absolventů - studium minerálů využitelných v průmyslu a zemědělství. Vyhledávání a hodnocení minerálů pro šperkařské účely. Sledování složení a změn v minerálů historických staveb, studium mineralogického složení archeologických objektů a historických maleb.
 • Paleontologie sleduje vývoj života na Zemi. Zabývá se studiem fosilního života, jak rostlinného, tak i živočišného původu. Její výsledky přímo podmiňují rekonstrukce paleoklimatu a životního prostředí v geologické minulosti. Uplatnění absolventů - základní i aplikovaný výzkum, ochrana životního prostředí, prospekce na ropu.
 • Petrologie je základ pro pochopení stavby Země. Zabývá se složením, vznikem a vývojem hornin, tvořících kůru a plášť Země i jiných kosmických těles. Zahrnuje terénní i laboratorní výzkum hornin. Uplatnění absolventů - jako základní disciplína, sloužící ostatním geologickým oborům, výzkum dekoračních, stavebních a průmyslových kamenů.
 • Strukturní geologie je nástrojem pro pochopení dynamiky zemské kůry. Studuje vnitřní stavbu horninových těles a jejich deformace terénním výzkumem i matematickým modelováním. Uplatnění absolventů - výzkum vývoje zemské kůry a posuzovaní její stability např. s ohledem na posouzení dlouhodobé stability velkých staveb a úložišť.
 • Základní geologie poznává současnou tvář i historii Země. Studuje geologické procesy, složení a stavbu zemské kůry. Odkrývá dějiny Země, jejího organického i anorganického světa, od jeho vzniku do současnosti. Uplatnění absolventů - základní i aplikovaný výzkum, ochrana horninového prostředí, státní správa.

Akce dokumentů