E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášenídoc. RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.

docent

Terénní strukturní analýza a geologické mapování, magmatické a orogenní procesy, aplikace analytických metod v geologii, vedení a realizace projektů zahraniční rozvojové pomoci ČR v zahraničí


lexa_foto

Kontakt

Ústav petrologie a strukturní geologie
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

místnost: 202
email: vernu@natur.cuni.cz
tel.: (+420) 22195 1526; (+420) 737802447

 


Pedagogická činnost

MG440T04G - Terénní cvičení z petrologie

Terénní cvičení má formu exkurzí na vybrané zajímavé lokality s různými petrografickými a genetickými typy hornin. Obsah navazuje na základní petrologické přednášky a poznatky z nich rozvíjí v praktických směrech. Kromě běžné exkurzní náplně účastníci plní samostatné úkoly při dokumentaci a vzorkování horninových těles.

Metody geologického výzkumu - MG421C41

Cílem kurzu je osvojení základních znalostí práce v terénu, zpracování a interpretace získaných dat. První část kurzu zahrnuje základy kartografie, práce se souřadnicovými systémy a topografickými podklady pro geologické mapování, základními metodami terénní dokumentace, principy konstrukce geologických map a geologických řezů. Další část je věnována zpracování terénních dat, tvorbě databází terénních měření, statistickému zpracování orientačních dat a jejich grafické prezentaci. Část kurzu je dále věnována základním konstrukčním úlohám a interpretaci časových a prostorových vztahů geologických těles z geologických map.

Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin - MG440P02

Základní přednáška petrologie, která ve své magmatické části zahrnuje přehled a vlastnosti základních horninotvorných minerálů, principy klasifikace magmatických hornin (systém IUGS) a aspekty geneze magmatických hornin v návaznosti na magmatické a geodynamické procesy zemského tělesa.

Publikační aktivita

https://www.researchgate.net/profile/Krystof_Verner

http://www.geology.cz/personal/k/krystof.verner

Akce dokumentů