E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMgr. Václav Špillar, Ph.D.

Odborný asistent

Magmatická petrologie


Kontakt

Ústav petrologie a strukturní geologie
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6
128 43 Praha 2

místnost: 207
email: avaclav.spillar@natur.cuni.cz
tel.: (+420) 22195 1525

Věda a výzkum

Fyzikální a chemické procesy v magmatických krbech, magmatická krystalizace, kinetika nukleace a růstu zrn, matematické modelování krystalizace a proceseů v magmatických krbech, kvantitativní texturní analýza, experimentální výzkum krystalizace silikátových tavenin.

Studentské práce

Obhájené a řešené

Lucie Pivovarská - Experimentální výzkum kinetiky krystalizace v jednosložkovém systému (bakalářská práce, obhájeno 2017).

Lucie Pivovarská - Experimentální výzkum krystalizačních procesů a jejich kinetiky v silikátových taveninách (diplomová práce, v řešení).

Vypsané

Procesy vnitřní diferenciace v magmatických krbech. Více

Role statického zrání v magmatické krystalizaci. Více

"Do jaké míry jsou porfyrické horniny kumuláty?" Více

Vypsané práce mohou být řešeny jako bakalářské i diplomové a jejich náplň může být modifikována podle aktuálních zájmů studenta i školitele.

Pedagogická činnost

MG440P01G - Chemie geologických procesů

Úvodní kurz pro studenty geologických oborů a hospodaření s přírodními zdroji, který podává přehled aplikací obecné, fyzikální, anorganické a organické chemie na geologické pochody. Kurz se skládá ze tří navazujících tématických celků: (i) struktura atomů, molekul a vnitřní uspořádání látek, (ii) přeměny hmoty a energie v přírodním prostředí a (iii) analýza geologických materiálů. Výukové materiály

MG440P09 - Petrologie magmatických hornin

Předmět určený pro všechny zájemce o magmatické horniny a procesy vedoucí k jejich vzniku a diversitě. Kurz navazující na Základy petrologie magmatických a metamorfovaných hornin a poskytující hlubší vhled do problematiky složení, vzniku a diverzity magmat a magmatických hornin. První část kurzu se věnuje základním vlastnostem magmat, procesům jejich vzniku, transportu, vmístění, diferenciace a krystalizace. Druhá část kurzu sleduje variabilitu magmatických hornin v závislosti na geotektonickém prostředí jejich vzniku; od tavení pláště na středooceánských hřbetech po magmatismus konvergentních kontinentálních okrajů. Pozornost je věnována i některým exotičtějším magmatickým asociacím. Kurz může být v případě zájmu doplněn neformální miniexkurzí demonstrující terénní záznam magmatických procesů (např. míšení magmat, tok magmatu, separace krystalů) a některé základní i exotické horninové typy.Výukové materiály

MG440P70 - Dynamika magmatických krbů

Kurz poskytuje základní aparát a teoretické i praktické poznatky potřebné k pochopení procesů v magmatických krbech. Studenti se seznámí s fyzikální podstatou termálních, krystalizačních a mechanických procesů probíhajících v magmatických krbech a s jejich horninovým záznamem. Těžištěm kurzu jsou praktická cvičení, která povedou k vyvinutí jednoduchých modelů chování magmatického krbu v závislosti na jeho vlastnostech. Studenti během kurzu zvládnou používání softwaru pro modelování krystalizace, šíření tepla a dynamiky tekutin a posílí obecné dovednosti potřebné pro kvantitativní popis přírodních jevů.

MG440P74 - Materiály zemské kůry

(podíl na přednáškách a cvičeních)

Kurz je určen studentům 1. ročníku oboru Geotechnologie a podává základní přehled o minerálech a horninách, o jejich klasifikaci, vzniku a významu. V úvodní části kurzu jsou probírány struktura a vlastnosti minerálů, a systematický přehled hlavních minerálních skupin. V petrologické části se pozornost soustředí na terminologii, klasifikaci a využití magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin.Výukové materiály

MG440P24 - Magmatické procesy

(podíl na kurzu: 10 %)

Přednáška se zabývá petrologickou a chemickou diverzitou magmatických hornin a petrogenetickými procesy při jejich vzniku, zejména parciálním tavením různých typů protolitu, vztahy mezi složením taveniny a krystalických fází při tavení a krystalizaci, diferenciačními procesy, interakcí mezi různými typy magmat a kontaminací při průchodu kůrou. Podrobně probírá problémy petrogeneze vybraných typů a skupin magmatických hornin v různých geotektonických prostředích. Je doplněna praktickými cvičeními ukazujícími řešení typických úloh při grafické prezentaci a interpretaci dat hlavních a stopových prvků, jakož i radiogenních izotopů z magmatických hornin.Výukové materiály


 

Akce dokumentů