E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStatut medaile Emanuela Bořického

 1. Medaili Prof. Dr. Emanuela Bořického, slavné osobnosti české i světové vědy a zakladatele české petrografie, uděluje Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, domácím i zahraničním vědcům, kteří se mimořádně zasloužili o pokrok v petrologii, mineralogii nebo geochemii.
 2. Návrh na udělení medaile se zdůvodněním mohou podat jednotlivci i instituce. Návrh se podává písemnou formou děkanovi Přírodovědecké fakulty UK nebo předsedovi Komise pro udělování medaile E. Bořického. Návrh projednává Komise pro udělování medaile Emanuela Bořického.
 3. K medaili se vystaví diplom v latinském znění, v němž je stručně uvedeno zdůvodnění, za co je medaile udělována, a který je podepsán děkanem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 4. Medaili s diplomem předává na slavnostním shromáždění děkan nebo jím pověřený akademický funkcionář, vyznamenávanou osobnost představí pověřený akademický pracovník toho oboru, za nějž se medaile uděluje. Tento slavnostní ceremoniál zpravidla probíhá v budově Karolina, pokud tomu nebrání zvláštní důvody.
 5. Vyznamenaná osobnost po přijetí medaile zpravidla prosloví krátkou poděkovací řeč.
 6. Ve zvláštních případech, kdy účasti vyznamenávané osobnosti na slavnostním ceremoniálu brání zvláštní důvody, zejména její zdravotní stav, lze medaili a diplom předat prostřednictvím vyslané osoby, pověřené děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 7. V mimořádných případech lze medaili E. Bořického udělit in memoriam; v takovém případě je medaile předána zástupci rodiny vyznamenané osobnosti, v případě nemožnosti tohoto způsobu pak oficiálnímu zástupci instituce, kde vyznamenaný působil.
 8. O udělení medailí se vede latinský zápis ve zvláštní knize, kterou vyznamenaná osobnost zúčastněná při slavnostním ceremoniálu podepisuje.
 9. Zpráva o udělení medaile se zveřejňuje na webových stránkách Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, případně ještě v univerzitním časopise nebo i dalším tisku.
 10. Jméno vyznamenané osobnosti je vytesáno do kamene a umístěno spolu se jmény ostatních nositelů medaile E. Bořického na čestném místě v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6.
 11. Tímto Statutem se nahrazuje Statut pro udělování medaile Bořického, schválený kolegiem děkana dne 30. ledna 1969.

 

Schváleno na schůzi vědecké rady geologické sekce Přírodovědecké fakulty UK dne …………. 2006

 

Schváleno na schůzi kolegia děkana dne ………….. 2006

 

Prof. RNDr. Pavel Kovář CSc.
děkan fakulty           

Akce dokumentů