E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKomise pro udělování medaile Emanuela Bořického

  1. Komise pro udělování medaile Emanuela Bořického (dále jen Komise) je složena takto: Ředitel Ústavu petrologie a strukturní geologie (ÚPSG), ředitel Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (ÚGMNZ), proděkan geologické sekce přírodovědecké fakulty UK, další 3 členové, navržení sekční vědeckou radou a jmenovaní děkanem Přírodovědecké fakulty UK a tajemník.

  2. Předsedou Komise je ředitel Ústavu petrologie a strukturní geologie. Předseda svolává schůze Komise, řídí je, přijímá návrhy, kladné výsledky projednávání návrhů postupuje sekční vědecké radě a informuje o nich navržené osobnosti.

  3. Tajemníka Komise jmenuje děkan přírodovědecké fakulty UK na návrh předsedy Komise. Tajemník se stará o agendu související s udělováním medailí, pečuje o uložené medaile a zvláštní zápisovou knihu, dohlíží na dodržování statutu a na výzvu děkana (či proděkana geologické sekce) podává o činnosti komise zprávu.

  4. Návrh na udělení medaile Emanuela Bořického je Komisí schválen tehdy, když se pro něj kladně vysloví alespoň 2/3 členů komise. Nezíská-li návrh potřebnou dvoutřetinovou většinu kladných hlasů, ale jen většinu nadpoloviční, lze návrh odložit k dalšímu jednání. Je-li stanovisko Komise k projednávanému návrhu zamítavé, tzn., že návrh nezíská nadpoloviční většinu hlasů, návrh se již v daném kalendářním roce dále neprojednává a případné budoucí projednávání je vázáno na podání nového návrhu.

  5. Hlasování o návrzích na udělení medaile může být veřejné nebo tajné podle rozhodnutí předsedy Komise. V případě veřejného hlasování mohou členové Komise, nepřítomní na schůzi, o návrzích hlasovat písemně nebo elektronickou poštou na adresu předsedy Komise do stanoveného data sečtení hlasů.

  6. V případě kladného výsledku hlasování je návrh s vyjádřením Komise předán vědecké radě geologické sekce, která o udělení medaile rozhoduje s konečnou platností.

 

Schváleno na schůzi vědecké rady geologické sekce Přírodovědecké fakulty UK dne ………… 2006

Schváleno na schůzi kolegia děkana dne ………… 2006

 

Prof. RNDr. Pavel Kovář CSc.
děkan fakulty             

Akce dokumentů