E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzpomínka na docenta Františka V. Holuba

V pondělí 20. července 2015 nás po krátké a těžké nemoci opustil drahý kolega, RNDr. František V. Holub, CSc., docent magmatické petrologie Ústavu petrologie a strukturní geologie PřF UK. Z našeho světa odešel předčasně, krátce po posledních přednáškách semestru, uprostřed své pedagogické a vědecké práce.

Docent František Holub dokončil svá studia na PřFUK v roce 1974 jako vynikající žák profesora Bohuslava Hejtmana. Po krátké odborné stáži na Ústředním ústavu geologickém jeho celoživotní práce zůstala pevně svázána s Přírodovědeckou fakultou UK. Výsledky jeho vědecké i pedagogické činnosti v sobě vždy pojily jak lásku k rodnému Písku a přírodě jižních Čech tak i hluboký zájem o geologické vědy a řešení vzniku neobvyklých magmatických hornin. Součástí jeho výzkumné práce byla také účast na mnoha dobrodružných vědeckých expedicích v oblastech jižní či severní Ameriky nebo Antarktidy a odborných stážích ve Francii a Rakousku. Pro svoji vědeckou dráhu si vybral zejména studium petrogeneze středočeského plutonického komplexu a ultradraselných hornin evropských variscid, v němž dosáhl věhlasu evropského měřítka. Ve své odborné práci se věnoval také dalším tématům v oboru petrologie a geochemie hornin, například alkalickým vulkanitům nebo metamorfóze modrých břidlic. Během svého života publikoval mnoho desítek význačných odborných článků v domácích i zahraničních časopisech. František Holub byl nebývale nadaným geologem a petrologem, význam a celkovou podstatu neživé přírody rád vystihoval svým oblíbeným citátem „Jedinným solidním základem našeho světa jsou horniny“.

František Holub také velmi miloval pedagogickou práci a studentský humor. Se zálibou i hloubkou sobě vlastní přednášel od bakalářských kurzů petrologie a mikroskopie až po specializované přednášky magmatických procesů. Byl si dobře vědom přerodu popisné petrologie na petrologii genetickou, jeho skripta Obecná a magmatické petrologie, představují významný milník, který daleko přesáhl bránu naší fakulty. Jako garant magisterského studia Geologie věnoval mnoho úsilí formování pedagogického kurikula geologické sekce a kreditního systému. Byl častým a rozvážným členem nesčetných zkušebních komisí i dlouholetým tajemníkem komise pro prestižní ocenění Medaile petrografa profesora Emanuela Bořického, kterou by si bezesporu také sám po právu zasloužil. V období vzniku studijního oboru Hospodaření s přírodními zdroji dokázal najít nové cesty pro synergie mezi mineralogií a petrologií, s otevřeným duchem se dále účastnil mnoha dalších pedagogických i akademických aktivit.

Stejně tak, jak je třeba zmínit jeho akademický přínos geologickým vědám, nelze opomenout to, jakým člověkem František V. Holub byl. V této situaci si nelze nevybavit citát Karla Čapka „Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždycky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví“. Není mnoho lidí, kteří by v tomto časově univerzálním výroku, obstáli s čistým štítem. František Holub však bezpochyby. Právě on, bytostný demokrat s dobrým srdcem, rozdával lidem sílu nenechat se zlomit, víru ve spravedlnost a lepší budoucnost. Připomeneme-li si období totalitního režimu či bouřlivé porevoluční změny na univerzitě nelze nevidět hlubokou lidskost, kterou se jeho jednání vždy vyznačovalo. A to vše se skromností jemu vlastní.

Ve Františkovi Holubovi ztrácíme dobrosrdečného kolegu, přítele, spolehlivého rádce a vynikajícího petrologa. Ještě včera tu byl s námi a v našich srdcích zůstane i nadále. Jemu patří naše velké poděkování za společnou cestu, po které nám bylo umožněno s ním chvíli jít.

Kolektiv Ústavu petrologie a strukturní geologie

Akce dokumentů