E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO užité geofyzice

Vibrátory používané k buzení signálu při hledání ropy a zemního plynu

Užitá geofyzika je vědecká disciplína, která se zabývá studiem fyzikálních polí a aplikací zjištěných poznatků při řešení geologických (ale i environmentálních či archeologických) problémů. Podle druhu zkoumaného fyzikálního pole se geofyzika dělí na řadu metod:

  • rychlostí šíření elastických vln v různém horninovém prostředí se zabývá seismika;
  • tíhové pole Země studuje gravimetrie;
  • současné magnetické pole Země je předmětem studia magnetometrie;
  • magnetické pole, které existovalo na Zemi v geologické minulosti, popisuje paleomagnetismus;
  • studiem elektrických a elektromagnetických polí se zabývá geoelektrika;
  • radioaktivitu hornin a životního prostředí zkoumá radiometrie;
  • teplotní pole Země a tepelný tok studuje geotermika;
  • jako speciální metoda se v užité geofyzice vyčleňuje karotáž, která se zabývá měřením a interpretací všech výše uvedených fyzikálních polí ve vrtech.

Fyzikální pole, která se studují a využívají v užité geofyzice, jsou jak přirozená, tak umělá. Příkladem přirozeného fyzikálního pole je gravitace v okolí Země, která existuje nezávisle na lidské činnosti, nebo elastické vlnění, které vzniká při zemětřesení, šíří se na vzdálenosti tisíce kilometrů a poskytuje nám informace o vnitřním složení Země.
Příkladem umělého fyzikálního pole může být "zemětřesení", které geofyzik uskutečňuje pomocí speciálních vibrátorů, jež vysílají elastickou energii až do hloubek prvních desítek kilometrů a přinášejí informace o stavbě zemské kůry, ale např. i o výskytu naftonosných struktur.
Úplně malá "zemětřesení" lze vzbudit úderem kladiva na podložku, ta se využívají při řešení mělkých geologických problémů do hloubek metrů až desítek metrů - např. v inženýrské geologii při zakládání staveb. Příklady umělých i přirozených fyzikálních polí, která se měří, studují a geologicky interpretují, by bylo možné jmenovat i v dalších geofyzikálních metodách.
Fyzikální pole se měří na celém povrchu Země (kontinenty, oceány), pod zemským povrchem (vrty, báňská díla) a častá jsou i měření speciálními aparaturami nad zemským povrchem (z letadel, helikoptér, satelitů).

.

K čemu je dobrá užitá geofyzika
Studenti užité geofyziky se učí využít znalosti fyzikálních polí v makro i mikro měřítcích a proto je jejich uplatnění široké a jde napříč všemi geologickými obory. Užitá geofyzika se uplatňuje při řešení globálních geologických problémů (vznik kontinentů a oceánů, desková tektonika, seismická aktivita), v geologickém mapování (rozlišování různých typů hornin, geologických struktur, tektoniky), v ložiskové geologii (vyhledávání ropy, ložisek rudních i nerudních surovin, monitorování těžby), v hydrogeologii (mapování propustných vrstev, zlomů, sledování kontaminace podzemních vod, využití geotermální energie), v inženýrské geologii (stanovení hloubky nezvětralého podloží a kvality horninového prostředí, mapování oslabených zón a dutin, kontrola stability svahů), v ochraně životního prostředí (radioaktivita stavebních materiálů, stanovení radonového rizika, výzkum podloží skládek, lokalizace nevybuchlé munice, vyhledávání archeologických objektů ohrožených výstavbou apod.).

 

Čemu se věnujeme (výběr témat)

Gravimetrické modelování horninových intruzí

Jak vznikají zemětřesné roje v západnich Čechách

Jak rozbít skálu hluboko pod zemí a nezpůsobit při tom zemětřesení

Studium trhlinových systémů v horninách

Akce dokumentů