E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studium

 

 

Po úspěšném absolvování magisterského studia mohou vynikající studenti pokračovat v doktorském studiu (vědecká příprava). Hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika jsou součástmi doktorského studijního oboru Aplikovaná geologie. Standardní doba studia oboru Aplikované geologie prezenční formou trvá 4 roky. Maximální doba studia v doktorském studijním programu je 8 let v externí formě studia (dálkové).

Do doktorského studia je student přijímán na základě přijímacích zkoušek, které hodnotí znalosti studenta z příslušné specializace na magisterské úrovni, případně i jeho další schopnosti (např. znalost cizích jazyků). Po úspěšném přijetí je studentům prezenční formy studia udělováno stipendium podle aktuálních předpisů, které se zvyšuje ve druhém ročníku a po složení státní doktorské zkoušky, více na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/agenda-bc-mgr/predpisy-a-poplatky/stipendia Koncem kalendářního roku je provedena bilance čerpání stipendií a ušetřené finanční prostředky jsou  oborovou radou použity na mimořádná stipendia doktorandům, kteří dosahovali nadprůměrných studijních výsledků.

Doktorské studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou, po jejímž úspěšném složení získává absolvent titul "Doktor", zkratka PhD. (ekvivalent zahraničního titulu PhD.). Zkouška se skládá z obhajoby výzkumné doktorské práce a ze státní doktorské zkoušky. Ta probíhá ve formě odborné diskuse a jejím účelem je zjistit šířku rozhledu a hloubku znalostí kandidáta i jeho schopnosti k samostatné tvůrčí vědecko-výzkumné práci.

Během doktorského studia student pracuje samostatně na zvyšování své vědecké erudice a na prohlubování svých znalostí ve specializaci, které se věnuje. Během studia absolvuje několik zkoušek ze specializovaných předmětů, které si vybírá po dohodě se svým školitelem a po schválení oborové rady doktorského studia. Během studia je také nutno složit zkoušku z cizího jazyka (obvykle angličtiny) na úrovni některé z mezinárodně uznávaných zkoušek.

Kromě vlastního studia a řešení doktorské práce se doktorand všestranně podílí na činnosti školitelského pracoviště. Účastní se řešení dalších výzkumných projektů, podílí se na výuce a plní i potřebné administrativní úkoly nutné pro chod pracoviště (např. správa mapové sbírky, správa počítačové učebny apod.). Po absolutoriu je tak všestranně připraven samostatně pracovat a řešit výzkumné i prakticky zaměřené úkoly na nejvyšší odborné úrovni. Část doktorského studia (1-2 semestry) obvykle student tráví na partnerské zahraniční univerzitě, kde má možnost získat špičkové zkušenosti, navázat odborné kontakty a zlepšit své jazykové dovednosti.

Výzkumné aktivity jsou organickou součástí studia. Doktoranti mají povinnost se široce zapojovat do řešení aktuálních výzkumných grantů a projektů. I témata doktorských prací jsou obvykle částí širšího řešeného projektu, sami studenti však mají možnost požádat některou z grantových agentur o finanční podporu svého projektu. Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky je velmi úspěšný v získávání těchto výzkumných projektů, ať už od tuzemských grantových institucí (Grantová agentura ČR, Grantová agentura UK, AV ČR a grantové programy různých ministerstev), nebo zvláště od zahraničních institucí (Evropská komise apod.).

 

Uplatnění absolventů doktorského studia je na pozicích špičkových vědecko-výzkumných pracovníků (zejména na vysokých školách, v resortních výzkumných ústavech a v ústavech AV ČR), případně i hlavních odpovědných řešitelů rozsáhlých a komplexních projektů v geologických institucích a firmách, a v neposlední řadě i ve všech organizacích zabývajících se ochranou životního prostředí. Řada absolventů najde dobré uplatnění i na vedoucích místech státních úřadů a institucí zabývajících se životním prostředím (ministerstva, krajské, okresní a městské úřady, Česká inspekce životního prostředí apod.).

 

Akce dokumentů