E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVzpomínka na prof. Zdeňka Pertolda

V neděli 25. října 2020 nás po krátké nemoci opustil drahý kolega, RNDr. Zdeněk Pertold, CSc., emeritní profesor ložiskové geologie Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PřF UK.

Emeritní profesor Dr. Zdeněk Pertold zasvětil celý svůj život ložiskové geologii, kterou miloval nejvíce ze všech geologických disciplín a Přírodovědecké fakultě UK, jejíž akademické prostředí i duch mu byly velmi vzácné.

K aktivnímu zájmu o přírodní vědy jej inspirovalo prostředí známého skautského oddílu „Pražská dvojka“, kde nalezl též celou řadu svých doživotních přátel. Již na střední škole se rozhodl, že chce být geologem. Tento sen se mu splnil v roce 1952, když byl přijat ke studiu geologie poté, co absolvoval roční praxi v průmyslu jako kolektor u Západočeského rudného průzkumu. Studium na fakultě, na které rád a často vzpomínal, ukončil v roce 1955 diplomovou prací věnovanou stříbrskému rudnímu revíru.

Většina jeho profesního života byla spjata s odborným a pedagogickým působením na bývalé Katedře ložiskové geologie. Zde nalezl kolegy, kteří významně ovlivnili nejen jeho další odbornou dráhu, ale i styl a formu vyučování – Prof. Jaromíra Koutka a Prof. Zdeňka Poubu. Od nich získal vřelý vztah ke studentům, který pak mnohokrát osvědčil jak při přednáškách, tak zejména při vedení terénních výukových kurzů či diplomových prací a v neposlední řadě i při spoluvytváření neformálního kolegiálního a přátelského prostředí na katedře. Od roku 1956 působil na PřF UK postupně v pozicích asistent, odborný asistent, docent a profesor se zaměřením na ložiskovou geologii. V přelomových letech po sametové revoluci byl vedoucím Katedry ložiskové geologie. Úspěšně ji provedl nejen obdobím rozsáhlých změn studijních plánů, ale i pozdější restrukturalizací a vznikem současného Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů. Ve funkci prorektora pro studijní záležitosti (1994-1997) a člena vědecké rady UK (1997-2006) pak přispěl k rozvoji celé Univerzity Karlovy.

Prof. Z. Pertold byl uznávaným odborníkem v oblasti geneze rudních ložisek, aplikované strukturní geologie, či rudní mineralogie. Svým zájmem o obor a podporou kolegů, přispěl k zavedení studia stabilních izotopů, či fluidních inkluzí na geologické sekci PřF UK. Nelze opominout ani jeho rozsáhlou spolupráci s průmyslem v oblasti geologie rudních ložisek (např. Cu-Pb-Zn, Au, W), či později při studiu dopadů těžby rud Au či U na životní prostředí. Tato spolupráce byla základnou pro mnoho diplomových či doktorských prací jeho více než 80 studentů.

Ložiskový mapovací kurz na Slovensku (2000)

Prof. Z. Pertold byl členem českých i zahraničních profesních organizací, Society of Economic Geologists, Society for Geology Applied to Mineral Deposits, Česká asociace ložiskových geologů a Česká geologická společnost. Vřelé vztahy s kolegy na Slovensku, Francii, Kanadě a dalších zemích, byly příležitostí k mnoha diskusím a seminářům na půdě PřF UK i mimo ní.

Pane profesore, jsme Vám vděčni za vše, co jste pro nás a pro fakultu vykonal.

Zdař Bůh

doc. Jiří Zachariáš a plénum ÚGMNZ

Publikováno: Úterý 27.10.2020 22:50

Akce dokumentů