E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena děkana PřFUK za vynikající závěrečnou práci v bakalářském a doktorském programu

Bc. Kateřina Stonová a RNDr. Magdaléna Peřestá PhD z ÚGMNZ získaly za své závěrečné práce Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UK. Oběma studentkám gratulujeme!

Bc. Kateřina Stonová, studijní obor Hospodaření s přírodními zdroji
Práce "Termické chování vybraných minerálů/fází arzenu a jeho environmentální důsledky"  se zabývá problematikou termického chování minerálů/fází arzenu, což je tématem velice aktuálním a poměrně málo probádaným zejména v souvislosti s narůstající četností přírodních požárů. Kateřina Stonová se v průběhu studia velice rychle a samostatně seznámila s dostupnou literaturou, v tématu se zorientovala a ve spolupráci s kolegy z Geologického ústavu AV ČR provedla sérii termodesorpčních experimentů, při kterých prokázala nejen schopnost spolupráce s odborníky, ale i obratnost v laboratoři. Obhájená práce je dle mého názoru nadstandardní úrovně, je sepsána v 
anglickém jazyce a momentálně společně pracujeme na jejím publikování v IF periodiku.

 

Mgr. Magdaléna Peřestá Ph.D., studijní program Aplikovaná geologie

Ve své práci "Vazba arzenu v redukčních podmínkách bohatých organickou hmotou" se zabývá chováním arzenu v redukčních podmínkách bohatých arzenem, které vedou ke vzniku sulfidických fází. Toto téma je zcela nové a aktuální, protože má značný potenciál v sekvestraci rozpuštěného arzénu v prostředí umělých mokřadů. V rámci práce se podařilo přinést řadu fundamentálních poznatků k procesu nízkoteplotního vzniku sulfidů arzenu v heterogenním prostředí půd. Tyto poznatky se autorce podařilo úspěšně aplikovat do přírodních systémů a vzniklé studie představují základní kameny pro aplikovaný výzkum v této oblasti. O kvalitě výzkumu svědčí publikace práce v prestižních časopisech v daném oboru s vysokým IF. Součástí disertační práce jsou čtyři publikace, dvě autorské práce byly publikovány v časopisech Geochimica et Cosmochimica Acta, který je všeobecně považován za nejprestižnější geochemický časopis. Další dva publikační výstupy z doktorského study byly publikovány v neméně přestižních časopisech Chemosphere a Applied Geochemistry. 

 

Publikováno: Pondělí 12.12.2022 15:10

Akce dokumentů