E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNomenklatorická problematika chodby "Prostata road"

1. dubna 2017

Ruppert Willibald Kratzmmar*, Viktor Verdammt Frankenstein** a Josef D. V. Švejk***


* Institut für Botanik, Johann Faust Universitätt in Wienerschnitzelberg, Fleischfressendepflanzenstrasse 666, 12345, Österreich; kratzmar@bi.faustuni.at
** Lebensinstitut Elektrik und Schindaas, Zootechnische Akademie Baufälligeburg,  Schweinestrasse 13, 54321, Schweizerische Eidgenossenschaft; vvfrankenstein@lies.zta.ch

*** Pivní institut Jedová chýše, Vysoká škola fabulologická, Praha 2 - Nové město, Apolinářská 8, 12800, Česká republika; dvs@vsf.cz

Abstrakt: Absence označení směru k záchodům v budově Albertov 6 vedla k spontánnímu označování tohoto směru. Rozliční autoři toto označení různě měnili (tradicionalisté: WC je é támhle..., dejte se doleva a po 50 metrech..., vulgáristé pak: hajzl je...). V letech 2012-2016 došlo k určitému ustálení označení chodby v suterénu od hlavního vchodu CHMHZ k nejbližšímu WC (S39) jako "Prostata road". To však vedlo ke konfliktu s některými "moderním i trendy" (genderové narovnání, fyziologické rovnostářství atp.) a objevily se zde snahy o přejmenování. Tyto pokusy však byly nomenklatoricky chybné a proto jsou pouhými mladšími synonymy.

Úvod

Problematika určování místa, kde dochází k deponování odpadních látek metabolické přeměny u organismů je stará jako život sám. S tím také souvisí u sociálně komplexnějších forem i schopnost konsenzu v oblasti směrování jedinců s touto potřebou k vhodným akumulačním lokalitám (Verhooven & Van Dick, 2005). Pro tyto učely jsou vymezeny určité zavedené trajektorie, které jsou reprezentovány cestami, chodníky, kanály, ulicemi nebo, jako konkrétně v našem případě, chodbami budov. Na mnoha veřejných místech jsou tyto migrační koridory označovány piktogramy, které jsou však pro různé kulturně odlišné jedince často nesrozumitelné a proto se někdy uchylujeme k vyjádření orálnímu nebo písemnému. Orální označení je sice často nejpřímější a nejrychlejší, ale je silně závislé na komunikačních schopnostech jedince informaci podávajícího , ale i jedince informaci přijímajícího. Faktorů, které relevantnost podávané informace ovlivňují je velké množství - vzdělání, psychické i fyzické schopnosti jedince, znalost terénu, uroveň intoxikace obou (nebo více) zúčastněných a mnoha dalších. Proto se zdá nejvhodnější používat k pojmenovávání různých prostor relativně stálá písemná označení, které poměrně přesně označují dané místo (nejčastěji název ulice jako adresu). Tohoto principu lze pak analogicky použít i u netradičních prostor pro tuto metodu, jako jsou např. výše zmíněné chodby budov. V tomto příspěvku se věnujeme genezi vzniku názvu "Prostata road" a problematice s tím pojenýné. Vzhledem k tomu, že tento proces úzce souvisý s některými živočišnými projevy (vyměšování), bude na tento problém aplikována metoda vycházející ze zoologické nomenklatury (Houša & Štys, 2003).

Obr. č. 1: Pozice budovy A6. (upraveno podle mapy.cz)

Historie

Zatímco deskripci prostor i zařízení sloužích k deponování metabolitů je věnována velká pozornost (Dvořák et al., 2008), tak jejich  orientace v prostoru a čase bývá často zanedbávána, což může být fatálně manifestováno pro foro externo.  Jako ve většině veřejných budov se i v budově PřF UK Albertov 6 (dále A6) (obr. 1) dlouhodobě spoléháme na označování vyměšovacích prostor standardním označením WC nebo piktogramy stylizující muže a ženu. Avšak absence označení směru k záchodům (chcete-li k toaletám) v budově A6 vedla k spontánnímu označování tohoto směru a autoři tento popis různě obměňovali (tradicionalisté: WC je éé támhle..., dejte se doleva a po 50 metrech..., vulgáristé pak: hajzl je..., atp.)(Ahid-al-Baraq et al., 2010). V letech 2012-2016 pak došlo v suterénní oblasti blízko vchodu/východu do Chlupáčova muzea historie Země (dále CHMHZ) k opakovanému používání označení směru jako "Prostata road" (popř. přeneseně i k vyjádření omluvy, že je nutno vykonat potřebu v podobě: "dám se po Prostata road"). Pojmenování pravděpodobně poprvé použil doc. RNDr. Petr Kraft, CSc. známý nízkou objemovou kapacitou vesicae urina-rae. Iterací označení natolik zakořenilo, že v roce 2016 vyvrcholilo i oficiálním označením této trasy. Z důvodů legislativního vakua v této oblasti, ale i absence technických norem, byla pro toto vyobrazení použita forma, používaná k označení pražských ulic. S odstupem doby pak došlo k pokusům o přejmenování tohoto významného migračního koridoru. Ti, kdo nejvíce požadovali tuto změnu však patřili k extrémistickým militantním proudům (zastánci genderového narovnání za každou cenu a  fyziologičtí rovnostáři - někdy i v jedné osobě), kteří se snažili ze své žabí perspektivy o naprosto nesmyslný protest, o kterém museli, i ve své naivitě, být přesvědčeni, že je naprosto, ale naprosto zbytečný. 

Metodika a materiál

Jak bylo již zmíněno v úvodu, jsou hlavní metodickou pomůckou při stanovení názvu vyměšovací trasy v suterénu A6  "Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury" (dále MPZN) (Houša & Štys, 2003), které jsou pro tento případ zvolena jako vhodný analog. Konkrétně jsou použity 3 hlavní principy:

  • Princip priority – platné jméno taxonu = nejstarší řádně uveřejněný název

  • Princip homonymie – pro různé taxony nesmí existovat stejná jména (v rozsahu působnosti stejného kodexu)

  • Princip názvových typů – každý druh, rod a čeleď mají svůj nomenklatoricky závazný
    exemplář – TYP 

K označování jednotlivých částí vzorků a k určení jejich rozměrů byl použit soubor plánů A6 (viz příloha 1).  K zobrazení geografické pozice a  stanovení inventárních čísel studovaného objektu byla také použita příloha 1 a veřejně dostupné mapy.cz. Vzdálenosti byly měřeny ve středu chodby kolmo ke středům vchodových dveří jednotlivých místností. Takto byla stanovena vždy nejkratší ceta mezi konzumačními centry a dveřmi jednotlivých toalet. Detailní měření byla provedena kovovým pásmovým svinovacím metrem.  Posměrnost a protiměrnost se stanovuje z pozice pohledu na půdorys budovy z výše a směr je určen podle resp. proti pohybu hodinových ručiček. Fotografická dokumentace byla provedena fotoaparátem Canon 70D.

Obr. č. 2: Lokalizace druhu Prostata road v rámci A6

Studovaný materiál se nachází v suterénní části A6.  Je sledován pouze v jedné vertikální úrovni, přestože v některých případech by se cesta k akumulačnímu bodu výstupem do vyšších sfér mohla zkrátit.  Holotyp (obr. 2) je reprezentován dutým prostorem chodby ZJZ-VSV směru o délce 45±2 m (4 m je rozteč středů dveří toalet S39 pro muže a ženy). Inventární čílo tohoto vzorku je A6/S55–S58. Spolu s tímto základním vzorkem byly stanoveny i paratypy, jejichž vzorky nesou označení  A6/S59–S60 o délce 20m (tzv. "příčný") vedoucí k neveřejnému WC-S45 a dvojice tras vedoucí k S36/S37 s označením A6/S52–S58 o délce 102m (tzv. "posměrný") a A6/S59–S61+S51–S52 o délce 83m (tzv. "protisměrný). V rámci posledně jmenovaného můžeme vyčlenit podčlen s označením A6/S61+S51–S52 mezi vchodem do Malých sbírek (dále Ms, inv. č. S46) a toaletami S36/S37, který má délku 43,5 m a je vhodný k používání při velkých akcích v prostorách zmíněných MS.

Obr. č. 3: Druh Prostata road, Pohled od výchozího (čerpacího bodu u vchodu do CHMHZ-po pravé straně). Po levé straně je viditelné označení druhu. Po pravé straně je vidět i masivní nahromadění nábytkových depozitů.

Systematika

Jak již bylo nastíněno, snažíme se o zavedení úplně nového jména v rámci staronové skupiny objektů. Podle prostudovaných dat se jedná o úplně první nomenklatorický čin v této oblasti, a proto si vypomáháme již zavedenými  a časem prověřenými postupy (viz MPZN). Protože se však jedná o analogii, nelze dodržet všechna pravidla, ale pokusíme se nové jméno migračního koridoru v A6 stanovit podle základních třech pravidel zmíněných v metodice. Systém je převzat dle Trollssona (1954).

Příroda (Natura)
Existující (Actualia)
Fyzický svět (Mundus)
říše: Umělé výtvory (Artefacta)
kmen: Stavby (Aedifficátés)
třída: Budovy (Aedifficia)
řád: Prostory (Forí)
podřád: Společné (Communa)
čeleď: Chodby (Ambulátia)

 

Prostata  gen. nov.

Derivatio nominis: Název je odvozen od pojmenování orgánu předstojné žlázy (latinsky: prostata), která je přídatnou pohlavní žlázou, která má u samic obdobu v homologických strukturách Skeneho žlázy (někdy označováno jako ženská prostata). Podle svého zachování a momentálního stavu může u mužů výrazně ovlivňovat četnost a nutkání močit.

Typový druh: Prostata road gen. et sp. nov.,

Výskyt: zaznamenán od roku 1919 do recentu v nejnižším patře budovy A6, Praha 2.

Diagnóza: viz typový druh níže

Popis: viz typový druh níže

 

Prostata road  sp. nov.

Obrázek č. 3

Derivatio nominis: Druhové jméno road je libozvučné spojení hlásek připomínající anglické označení cesty (dle country zpěváků často dlouhé - a že má člověk občas pocit že nedorazí včas, jak je ta cesta dlouhá)(West & Plante, 1960).

Holotyp: Vzorek s označením A6/S55–S58 z nejnižšího patra jižního okraje budovy Albertov 2038/6, Praha 2, 128 43 (obr. 1, 2) (z výchozího bodu 50.0686469N, 14.4250639E 45 m pod azimutem 251°)

Paratypy: Vzorky s označením A6/S59–S60, A6/S52–S58, A6/S59–S61+S51–S52, A6/S61+S51–S52 pocházející ze stejné stratigrafické úrovně z paralelních a příčných koridorů stejné budovy jako holotyp.

Diagnóza: Rovné nebo lomené migrační koridory na kterých se současně vyskytují dvě důležité lokace. Místo, kde dochází k doplňování tekutin k metabolickému zpracování a  druhým předpokladem je pak místo vyměšování, které je pro tuto funkci vybaveno, a tím pádem i společensky tolerováno až vyžadováno. Jednotliví zástupci druhu se mohou překrývat, navazovat, křížit, doplňovat, popřípadě suplovat. Některé zástupce lze preferovat podle přesné polohy čerpacího bodu. V krizových případech lze kombinovat  prostřednictvím vertikálních průchodů (schody, výtah) i s jinými statigrafickými úrovněmi.

Popis: Základní vzhled migračního koridoru je volný prostor pravoúhle čtyřúhelníkového příčného průřezu výrazně protažený ve směru na tento průřez kolmý. Standardní šířka i světlá výška je 2,4 m. Délka je proměnlivá podle momentální dostupnosti akumulačních bodů. Spodní část (obvykle část s vyšším gravitačním zrychlením), je pokryta dlážděným povrchem, který je částečně snížený a bezdlaždicový u paratypu A6/S52–S58 (což je specifická adaptace na křížení s vjezdem/výjezdem pro automobily). Opačná strana (strop) je pak po většinu své délky kryta sádrokartonovými podhledy, nad nimiž je prostor pro kolektorová vedení budovy A6. V této úrovni se vyskytuje i bohaté a účinné osvětlení. Laterální ohraničení migračního prostoru je pak klasicky zděno, omítnuto a vymalováno. Ve spodní části je z obou stran opatřeno i 133 cm vysokým a 6 cm silným dřevěným obložením. Na některých místech je pak šířka zúžena o různé depozity, převážně nábytkového charakteru (zúžení představuje až 80 cm. Nejpodstatnější zúžení téměř u všech migračních koridorů jsou pak dveřní přepážky, které v nepravidelných intervalech zmenší příčný průřez až na obdélníkový obrazec 88x197 cm).

 
Obr. 4A: Běžná viditelnost v přirozeném prostředí. Zajímavý je i fakt, že konzumace ovlinila autofocus fotoaparátu.
 
Obr. 4B:  Digitálně remastrovaný snímek 4A
 
Obr. č. 4C: Schématické zobrazení popisu.

Diskuze: Paratyp A6/S59–S60 de facto nesplňuje podmínku diagnózy o přítomnosti místa vyměšování, protože toto není běžně přístupno. Vybavení sice existuje, ale je přístupno pouze úzké skupině uživatelů.. Přesto doufáme, že do budoucna  dojde k jeho zplnohodnocení, aspoň pro zaměstnance fakulty. Tento evoluční trend je žádoucí hlavně z důvodu prokazatelně nejvyšší efektivity tohoto koridoru (pouhých 20 m od S43).

Diskuze

Spontánní pojmenování transportní zóny nedalo spát některým rádoby modernistům. V prvé řadě to byli zástupci genderových ekvilibristů, kteří v důsledku svého slabého vzdělání v oboru přírodních věd považovali slovo prostata za sexistické protěžování mužské části populace. Jak bylo zmíněno v etymologii rodového názvu (viz kapitola Systematika), tento orgán má svůj homologon i u žen, tudíž jsou jejich námitky naprosto liché. Z tohoto důvodu můžeme jimi prosazovaný název „Urina street“ (obr. 5) považovat za projev mentálně retardovaného jedince.

Obr. č. 5: Návrh "genderovců".

Obr. č. 6: Návrh "fyziologů".

Poněkud sofistikovaněji ve své kritice k tomuto problému přistupovali nacionalističtí technokraté ze skupiny fyziologů, kteří napadli nejen „anglicky“ znějící název nového druhu migračního koridoru, tak i uměle hypertrofují problém diskriminace exkrece (viz jejich návrh na obr. 6). V první bodě je opět odpověď nasnadě v rámci etymologie druhového jména (viz kapitola Systematika) a i návrh alternativního druhového/rodového jména „Exkrementační“  (obr. 6) bez uvedení rodu/druhu je známkou diletantismu. V druhém bodě pak je nutno poukázat, že v obdobích intenzivního čerpání tekutin je exkrece minimální a hrozí spíše koordinovaný reflex evakuace obsahu žaludku ústním otvorem (vormitus). Z toho je patrné, že i tato skupina je ve svém počínání nedůsledná a zaměřuje se na marginální problémy, které využívá k svému zviditelnění, aby ukojila své exhibicionistické choutky.

Závěr

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že původní název Prostata road (obr. 4A-C) je relevantní označení konkrétních druhů migračních koridorů v suterénu budovy A6. Plně lze nyní tuto trasu značit jako Prostata road. Naopak je jasné, že názvy Urina street a Exkrementační lze při dobré vůli považovat za mladší synonyma, ale spíš jako nomina dubia a jsou pouhou imaginární projekcí jedinců s extrémě atrofovanou schopností sebereflexe.

Literatura

Ahid-al-Baraq, M., Zabí, A., Latif, K. and Haqq, A. (2010): Communications in obtaining information about sensitive events.- Secretion in the land of the faithless, 15(4): 5-12, Abú-Zabíj University Press

Dvořák D., Straka M. & Sychra J. (2008): Klíč k určování a check-list pi oárů (Univalvia) České republiky.- Folia Hajzlpapiriana I: 1-11. [online]

Houša, V. & Štys, P. (překladatelé) (2003): Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury, 4. vydání. (Překlad International Code of Zoological Nomenclature. Fourth Edition.).- Česká společnost entomologická, Praha, XXXI + 182 pp.

Trollsson, S. (1954): Den nya hierarkin livlös natur.- Rulle stenar, 48:110-156, Stockholm

Verhooven, M. & Van Dick, S. R. (2005): Life after defecation.- Toilets Research, 25: 45-56, Boston

West, H. & Plante, J. (1960): Five Hundred Miles.- 1960s folk revival, 1960: 1-361s, Atzal Music

Ostatní zdroje

Mapy.cz [online] [cit. 26.1.2016] dostupné z https://mapy.cz/

Příloha

Plány fakulty - číslování místností A6


O autorech

  • R. W. Kratzmmar – český rodák z Kardašovy Řečice dlouhodobě pobývající v zahraničí. Je světoznámým experimentálním botanikem, který se prosadil nejen v základním výzkumu, kde výrazně ovlivnil nazírání na ekologické vztahy rostlin a okolí, ale vyvinul i mnohé aplikace  využitelné  v běžném životě (za všechny např. rychloklíčivá fazole, těžkotonážní reneta a další).
  • V. V. Frankenstein – švýcarský vizionář na poli bioelektrochemie řadící se svým významem po bok velikánů tohoto oboru jakými byli A. I. Oparin, S. Miller a H. Urey. Jeho autonomní kompozitní jdenotky  jsou schopni nejen pohybu a těžké manuální práce, ale jsou významné i svým výhledem na budoucnost zpracování lidského odpadu.
  • J. D. V. Švejk – opět český velikán, který dosáhl nezpochybnitelného uznání se svými fabulačními teoriemi, jimiž zasáhl do mnoha, nejen přírodovědných, oborů. Mnohé jeho přímočaré (ale při tom obdivuhodně mnohoznačné) názory jsou dodnes nepřekonané. 

Pro jistotu: Pro všechny kteří toto vše přečetli a brali to vážně. Není to myšleno vážně. Opravdu!

 

 

Akce dokumentů