E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚdolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní

Langhammer, J. ed. (2008): Údolní niva jako prostor ovlivňující průběh a následky povodní. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Praha.

null

Publikace shrnuje výsledky výzkumu komplexních procesů a vazeb v prostoru údolní nivy ve vztahu k povodňovým rizikům. Pozornost je soustředěna na interdisciplinární pohled na prostor údolní nivy, metody jejího výzkumu ve vztahu k povodňovému riziku a na otázky řešení konfliktů mezi odlišnými požadavky na využívání prostoru údolní nivy z pohledu potřeb ochrany před povodněmi, ochrany přírody a socioekonomického rozvoje území.

Kniha je členěna do tří oddílů, které představují otázky metod hodnocení povodňového rizika a protipovodňové ochrany, možností využití retenčního a transformačního potenciálu povodí a přístupů k vymezení údolní nivy a analýzy dynamiky jejího vývoje. V celkem 24 kapitolách jsou představeny metodické přístupy a techniky, vyvinuté v rámci projektu autorským týmem pro účely terénního mapování a monitoringu, geoinformatické analýzy dat a identifikace rizikových procesů.

Jednotlivé techniky a postupy jsou dokumentovány na případových studiích, realizovaných v modelových územích, představující povodí, zasažená recentními extrémními povodněmi - povodí Blanice, Opavy, Sázavy aj.

Autorský tým publikace tvoří celkem 38 odborníků z řad akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty UK v Praze a dalších výzkumných institucí, zejména ČHMÚ, VÚV TGM, Jihočeské Univerzity, ÚH a ÚSMH AV ČR a dalších.
Publikace, vydaná za podpory projektu VaV SM/2/57/05 a výzkumného záměru MSM 0021620831, vyšla v roce 2008 v rozsahu 278 stran, ISBN 978-80-86561-59-2, editorem je doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., vydavatelem je PřF UK v Praze, technickou realizaci zajistilo vydavatelství P3K.

Obsah [pdf iko]

Úvod [pdf iko]

 

I.Povodňové riziko a protipovodňová ochrana

Regionalizace povodí České republiky na základě sezonální analýzy výskytu povodní [pdf iko]
Josef Hladný, Radek Čekal

Možnosti využití archivu historických povodní v operativní hydrologii na příkladu povodí Otavy [pdf iko]
Tomáš Vlasák

Analýza historických povodní na Sázavě [pdf iko]
Libor Elleder

Současné přístupy k řešení protipovodňové ochrany na příkladu povodí horní Opavy [pdf iko]
Jakub Langhammer, Miroslav Šobr, Tomáš Vaněk

 

II.Retenční a transformační potenciál povodí

Dynamika hydrologického režimu v pramenných oblastech vodních toků [pdf iko]
Jan Kocum, Bohumír Janský

Změny odtokového režimu v pramenných oblastech vodních toků [pdf iko]
Zdeněk Kliment, Milada Matoušková, Václav Královec, Ondřej Ledvinka

Využití hydromorfologického monitoringu pro analýzu vlivu upravenosti říční sítě na průběh a následky povodní [pdf iko]
Jakub Langhammer

Modelování vlivu současných a historických změn krajinného pokryvu na odtokový režim [pdf iko]
Michal Jeníček, Soňa Němečková

Modelování vlivu antropogenních úprav koryta toku na průběh povodní [pdf iko]
Jan Sitař, Jakub Langhammer

Vliv odlesnění a odumírání horských smrčin na teploty krajinného krytu a možné důsledky pro formování odtoku v oblasti centrální Šumavy [pdf iko]
Martin Hais

Monitoring odtokového režimu v experimentálních povodích v pramenné oblasti Blanice [pdf iko]
Zdeněk Kliment, Milada Matoušková, Antonín Malý

Sledování dynamiky revitalizovaného koryta Sviňovického potoka [pdf iko]
Zdeněk Kliment, Milada Matoušková, Miroslav Šobr, Markéta Potůčková, Jana Hujslová

Erozní ohrožení a jeho změny v povodí Opavy po soutok s Moravicí [pdf iko]
Zdeněk Kliment, Jiří Kadlec, Barbora Vysloužilová

 

III.Vymezení údolní nivy a dynamika jejího vývoje

Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy [pdf iko]
Filip Hartvich, Jan Jedlička

Vymezení nivy pomocí pedologických a biogeografických podkladů na příkladu povodí Opavy [pdf iko]
Tomáš Chuman

Delimitace fluvizemí v prostoru hranice niva-svah v povodích menších vodních toků [pdf iko]
Tereza Zádorová, Tomáš Chuman, Luděk Šefrna

Mapování upravenosti toků, údolní nivy a následků povodní v povodí Opavy [pdf iko]
Jakub Langhammer

Změna korytových akumulací po povodni v září 2007 na Střední Opavě [pdf iko]
Marek Křížek

Vývoj povodňových akumulací na Volyňce od roku 2002 [pdf iko]
Marek Křížek, Zbyněk Engel

Dynamika údolní nivy na příkladu Cikánského potoka (povodí Blanice) a Jeleního potoka (povodí Opavy) [pdf iko]
Václav Treml, Zbyněk Engel, Petr Čermák, Marek Křížek

Analýza antropogenní transformace toků a údolní nivy jako faktoru, ovlivňujícího průběha následky povodní v povodí horní Litavky [pdf iko]
Alice Taufmannová, Jakub Langhammer

Sledování výskytu invazních druhů rostlin v říčních nivách [pdf iko]
Tomáš Matějček

Sukcese vegetace v nivě Sázavy: shrnutí poznatků z tříletého monitoringu [pdf iko]
Tomáš Chuman

Vliv povodní na složení společenstva makrozoobentosu [pdf iko]
Sylva Rödlová, Kateřina Hryzáková, Martina Jíchová, Kateřina Kolaříková, Jan Rucki

Seznam autorů [pdf iko]

 

 

*Poznámka: Pro prohlížení PDF souborů potřebujete volně šiřitelný program Adobe Acrobat Reader (naleznete mj. na webu www.adobe.com)

Akce dokumentů