E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSemináře a novinky

ROK 2022

3. kongres členů UNCE 21. - 22. září 2022 v Penzionu Malba, Kokořínský důl

Po dvou covidových letech se členové UNCE opět konečně sešli na dvoudenním semináři v Kokořínském dole. První den byl program věnován podpoře grantové činnosti. Přednášku a následnou diskusi vedla paní doc. Jana Šiftová, která pracuje v ERC v Bruselu. Večerní program byl věnován diskusi se seniory UNCE o karierním růstu a požadavcích na habilitaci. Druhý den byl zaměřen na progres v tvorbě mapových aplikací. 

Doprovodné fotografie jsou nejen z jednání v penzionu Malba, ale také z exkurze do nedalekého Skalního bludiště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítáme nového kolegu

Vítězem níže uvedeného výběrového řízen na pozici nového člena juniorského týmu UNCE se stal Mgr. Martin Lepič, Ph.D. Blahopřejeme a těšíme se na spolupráci!

ROK 2021

Hledáme novou posilu

Počátkem prosince bylo vypsáno výběrové řízení na místo nového člena juniorského týmu UNCE. Podrobnosti k výběrového řízení lze nalézt na úřední desce fakulty.

12. seminář UNCE 24. listopad 2021 v 10:00, online

Druhý semináře UNCE roku 2021 se konal online koncem listopadu. Jeho cílem bylo představení nových výsledků juniorských členů týmu, řeč však přišla i na mapový projekt UNCE. Přesnější náplň semináře uvádí níže uvedený program:

10:00 -10:20 Mapová aplikace (Lukáš, Aleš, Dan a Adam), včetně 5 min diskuse
10:20 -10:40 Blok Procesy měnící geografii ekonomických aktivit, včetně 5 min diskuse
10:40 -11:00 Blok Vnitrostátní a mezinárodní migraci obyvatelstva, včetně 5 min diskuse
11:00 -11:20 Blok Demografické chování a zdravotní stav obyvatelstva, včetně 5 min diskuse
11:20-11:30 Závěrečná diskuse

11:30-11:45 Uzavřené jednání seniorů

foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

11. seminář UNCE 21. červen 2021 v 15:00 v Pravé rýsovně, Albertov 6

Po téměř roce, ale opět za náročných klimatických podmínek, což dokládá i opálení některých účastníků na fotkách níže, se sešel tým UNCE, aby prodiskutoval dosavadní vývoj, ale také blízkou i vzdálenou budoucnost mapového portálu UNCE (jak ostatně uvádí i výše uvedená pozvánka).

foto: prof. RNDr. Luděk Sýkora, CSc.
foto: prof. RNDr. Luděk Sýkora, CSc.

Pravidelná setkávání redakční rady mapového portálu

Jak dokládá níže přiložená fotografie, tým UNCE se i nadále pravidelně setkává za účelem tvorby mapového portálu.

foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

ROK 2020

10. seminář UNCE 16. září 2020 v 15:00 v Pravé rýsovně, Albertov 6

Za na měsíc září nezvykle náročných klimatických podmínek se konalo první setkání členů UNCE roku 2020. Jeho samojedinou náplní bylo zhodnocení pokroků na mapovém projektu, když byla (1) diskutována technická řešení chodu a aktualizace celého projektu a (2) představeny první již hotové jednotlivé mapové projekty. Z patnácti hotových projektů jich bylo prezentováno celkem devět, vždy pak následovala diskuse, která autorům projektů poskytla zpětnou vazbu. Zároveň byly diskutovány další připomínky spojené zejména s harmonizací jednotlivých projektů.

foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Změna ve složení týmu

Novou posilou týmu je dr. Vojtěch Kadlec, který v pozici lídra ekonomicko-geografické sekce nahradil dr. Květoně. Ten již odrostl z požadavků kladených na juniory (počet let od dokončení Ph.D.) a 11.6.2020 úspěšně obhájil svoji habilitační práci.

ROK 2019

Ocenění člena týmu

Cenu děkana určenou mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let za rok 2019 získal za geografickou sekci Dr. Lucie Pospíšilová, Ph.D., z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, členka týmu UNCE.

9. seminář UNCE 19. listopadu 2019 ve 12:30 v zasedací místnosti ekonomického a zaměstnaneckého oddělení, Albertov 6

Naposledy se letos sešli junioři i mnozí senioři UNCE v neobvyklých a pro většinu z nich doposud neznámých zasedacích prostorách ekonomického a zaměstnaneckého oddělení v nejvyšších patrech budovy Albertov 6. Po vyřešení klimatických problémů následovalo úvodní slovo vedoucí výzkumného týmu, prof. Dzúrové. Poté již přišel ke slovu hlavní bod programu, totiž diskuse, jejímž cílem bylo shrnout dosavadní výsledky juniorů v kontextu toho, jak přispěly k plnění cílů projektu UNCE. V závěru byla ve stručnosti představena aktuální situace stran mapového projektu: v plánu je do konce roku dokončit čtyři dílčí projekty.

foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

2. kongres členů UNCE 18. - 19. září 2019 v Sokolovně (a okolních budovách) na Malé Skále

Druhé výjezdní zasedání členů UNCE se konalo za typicky podzimového počasí v sympatickém prostředí obce Malá Skála. Zúčastnili se jej vybraní senioři, téměř všichni junioři i doktorandi a příslušné organizační složky týmu. Náplň byla následující:

1. Plenární přednáška doc. Blažka a dr. Květoně na téma "Regiony a lokality v podmínkách intenzivní globalizace: hybné síly a mechanismy jejich vývoje" sloužící jako východisko k syntéze dosavadního poznání v rámci pokroku jednotlivých členů týmu na řešení projektu.

2. Exkurze na Hořákovu vyhlídku, vyhlídku Kde domov můj a další poutavá místa nad Malou Skálou.

foto: Dr. Lukáš Marek

3. Školení na téma motivace (pod vedením Mgr. Heleny Ferklové)

4. Přednáška našeho hosta, dr. Lukáše Marka z University of Canterbury v novozélandském Christchurch, na téma "Profesní příběh a zkušenost"

5. Prezentace publikačních mapových výstupů jednotlivých týmů a následná komplexní diskuse týkající se tvorby společného mapového projektu.

foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

8. seminář UNCE 11. června 2019 ve 14:00 v Pravé rýsovně, Albertov 6

Poslední předprázdninové setkání roku 2019 se konalo za přítomnosti juniorů i seniorů UNCE, avšak nepřítomnosti kávy, s cílem prodiskutovat publikační výsledky členů týmu, ať již dokončené či plánované na zbytek roku. Smyslem bylo korigovat výzkumnou činnost tak, aby v největší možné naplňovala cíle projektu tak, jak byly stanoveny v projektu. Kromě toho se na začátku semináře představil nový člen týmu Dr. Jan Tumajer, který nahradil Dr. Dagmar Chalupovou, jež odešla na mateřskou dovolenou. Jednalo se již o druhou změnu složení juniorské části týmu od začátku roku, kdy tým obohatila Dr. Ivana Kulhánová, zatímco Dr. Pavlína Netrdová přešla mezi podpůrné členy týmu, kde má na starosti koordinaci mapových výstupů.

7. seminář UNCE 19. března 2019 v 15:40 v Malých sbírkách, Albertov 6

V rámci prvního společného semináře roku 2019 se všichni členové týmu UNCE (senioři, junioři i doktorandi) sešli opět v jedinečných geologických suterénních prostorech Malých sbírek. Jeho hlavní náplní bylo podrobné představení dosavadncíh pokroků na mapových aplikacích, kde již po vyřešení základních problémů dochází k tvorbě samotných aplikací. První tři byly již nahrány ve svých prvních verzích do systému a celá řada dalších je připravována. Dále pak byla na semináři řešena plánovaná strategie postupu na projektu v roce 2019.

foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

Práce na mapových aplikacích

V současné době se posunují práce na mapových aplikacích. Za tím účelem byly na únor svolány dva semináře/konzultace pro PGS zapojené do tvorby mapových aplikací (4. a 28. 2.). 19. 3. od 15:40 se pak uskuteční větší seminář zaměřený na prezentaci témat pro mapové aplikace a jejich dosavadní odvedené práce určené pro všechny členky a členy UNCE. 

ROK 2018

Ocenění člena týmu

Cenu děkana určenou mladým vědeckopedagogickým pracovníkům do 35 let za rok 2018 získal za geografickou sekci Dr. Jiří Hasman, Ph.D., z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, člen týmu UNCE.

6. seminář UNCE 21. října 2018 ve 14:50 v Malých sbírkách, Albertov 6

V geologickém suterénu budovy Děkanátu Přírodovědecké fakulty se konal letos poslední seminář členů UNCE. Vedoucí projektu prof. Dzúrová představila program a cíl semináře s důrazem na zhodnocení proběhlých i budoucích aktivit pro projekt UNCE ze strany juniorů a juniorek. Ti následně představili v prezentacích tyto stěžejní body:

(i) Vědecké výstupy a hlavní zjištění v roce 2018

(ii) Vědecké výstupy, které jsou aktuálně v procesu zpracování (v recenzním řízení, před odesláním do recenzního řízení)

(iii) Přehled plánovaných vědeckých výstupů v roce 2019

(iv) Vlastní návrh tématu do mapové aplikace

(v) Spolupráce a zapojení doktorských studentů

foto: RNDr. Viktor Květoň, Ph.D., letos nejúspěšnější z juniorů

Na každou prezentaci navázala diskuse představených výsledků a výstupů, vč. představ o zapojení do mapové aplikace. V průběhu semináře byla diskutována rovněž kvalita versus kvantita článků, mezioborová spolupráce či financování UNCE v následujícím roce.

Na závěr proběhlo rozloučení s Dr. Netrdovou, která v projektu UNCE musí jako juniorka končit (dosáhnutí max. doby od Ph.D.), ale patrně se bude dále zapojovat jako konzultantka pro mapovou aplikaci. V roce 2019 bude vypsáno výběrové řízení na její místo.

Další setkání se uskuteční v prvních měsících roku 2019.

5. seminář UNCE 19. října 2018 v 9:00 v učebně K1, Albertov 6

Další setkání členů UNCE se konalo v počítačové učebně na Albertově. V jeho rámci členové UNCE z Katedry aplikované geoingormatiky a kartografie proškolili své kolegy v základech tvorby map v prostředí programu ArcGis. Kromě juniorů se školení zúčastnili též spolupracující doktorandi, kteří nabytých informací využijí při tvorbě map do chystaného atlasu problémových regionů.

1. kongres členů UNCE 19. - 20. září 2018 v Penzionu Malba, Kokořínský důl

První výjezdní zasedání členů týmu UNCE se odehrálo na samém konci léta v Kokořínském dole. Jeho program byl rozdělen do následujících čtyř tématických bloků:

1) diskuse o přípravě společného atlasu problémových regionů, který bude mít podobu elektronického dynamického interaktivního souboru map přístupného široké odborné i laické veřejnosti

2) prohlídka hradu Kokořín

3) diskuse u hranatého stolu o doktorském studiu, postdoktorských stáží, publikačních strategií a dalších relevantních otázkách (hosty Dr. Iveta Kulhánová a Dr. Martin Margold, postdoci Geografické sekce PřF UK s obsáhlými zkušenostmi ze zahraničí)

4) školení na téma time-managementu (pod vedením Mgr. Heleny Ferklové)

foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.
foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

4. seminář UNCE 11. června 2018 v 14:00 v Levé rýsovně, Albertov 6

Čtvrtý seminář pořádaný pro členy UNCE měl tentokrát vzdělávací charakter, když se svou přednáškou na téma "Systematická rešerše a metaanalýza" vystoupil Dr. Hynek Pikhart z University College London. Po přednášce následovala diskuse, v níž byl největší prostor věnován možnostem využití představených postupů v socio-ekonomické geografii.

foto: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

3. seminář UNCE 27. března 2018 v 16:00 v Levé rýsovně, Albertov 6

Náplní již třetího plánovaného semináře UNCE byla další, velmi zevrubná diskuse nad problematikou plánovaného atlasu problémových regionů.

foto: Mgr. Michala Lustigová, Ph.D.

2. seminář UNCE 20. února 2018 v 16:00 v zasedací místnosti Z4, Albertov 6

V rámci druhého semináře představily všechny tři výzkumné skupiny juniorů představily konkrétní náplň svého výzkumu plánovaného na letošní rok s výhledem na roky následující. Dále byla v rámci semináře obsáhle diskutována podoba chystaného atlasu problémových regionů, který bude tvořit jeden z významných výstupů projektu.

1. seminář UNCE 15. ledna 2018 v 15:00 v Pravé rýsovně, Albertov 6

Během zahajovací schůzky představila hlavní řešitelka prof. Dzúrová projekt, jeho řešitelský tým i odbornou náplň. Vedoucí Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, dr. Štych, posléze seznámil řešitelský tým s možnostmi datových a mapových webových služeb v projektu a s Geoportálem PřF UK. Přítomen byl též zástupce rektorátu University Karlovy, který ochotně zodpověděl řešitelů projektu. V návaznosti na diskuse stran dedikací publikací bylo následně oznámeno, že veškeré publikace financované z peněz UNCE musejí uvádět dedikace dle následujícího vzoru:

Supported by Charles University (UNCE/HUM 018).
Podpořeno Univerzitou Karlovou (UNCE/HUM 018)

nebo

This work has been supported by Charles University Research Centre program UNCE/HUM/018
Tato práce byla podpořena programem Univerzitní výzkumná centra UK UNCE/HUM/018

foto: Mgr. Michala Lustigová, Ph.D.

Akce dokumentů