E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníStudium

Nabízíme vzdělání v široké škále geografických oborů ve všech stupních studia

Odkazy z jednotlivých studijních oborů směřují na web Staň se přírodovědcem (http://prirodovedcem.cz/), kde jsou detailnější informace o jednotlivých studijních oborech.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUMKde studovat

Studijní program GEOGRAFIE:

Studijní program HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE:

Studijní program VĚDY O ZEMI:

Studijní program DEMOGRAFIE:

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Studijní program GEOGRAFIE:

Mapky

Studijní program HYDROLOGIE A HYDROGEOLOGIE:

Studijní program EPIDEMIOLOGIE

Studijní program DEMOGRAFIE

 

DOKTORSKÉ STUDIUM

Ve formě prezenční a kombinované ve studijních programech:

Studium_3

Více informací naleznete na webu Oddělení doktorského studia

 

Dále kurzy:

 

Program ERASMUS

Nejúspěšnější studenti mají možnost jeden nebo dva semestry studovat v zahraničí v rámci programu na podporu vysokého školství v zemích Evropské unie. Nejvíce studentů vyjíždí do zahraničí v rámci programu Erasmus+, ale fakulta je zapojena i do řady dalších projektů, které umožňují zahraniční studijní i výzkumné stáže. 

Více na www programu ERASMUS.

Americký semestr

V letním semestru pravidelně přijíždí skupina amerických studentů se svými pedagogy z prestižní Dartmouth College v USA. Pro studenty je připraven speciální program v anglickém jazyce, na kterém se podílí pedagogové a vybraní studenti geografické sekce.

Více na webu Amerického semestru.

Exkurze 4

 

Výuka a vybavení

Výuka studijních programů, které zajišťuje geografická sekce PřF UK, probíhá v těsné součinnosti a ve spolupráci s domácími i zahraničními vědeckými pracovišti, s orgány státní správy a samosprávy (ministerstvy, krajskými úřady apod.). Odborníci z praxe i decizní sféry participují na výuce jako externí učitelé. V současné době studuje na geografické sekci téměř 1000 studentů a o jejich vzdělávání se stará téměř 70 interních a několik desítek externích vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe.

Pro výuku disponujeme pěti moderně vybavenými učebnami, jednou počítačovou učebnou, laboratoří Geografických informačních systémů a Laboratoří pro dálkového průzkumu Země s vlastním přijímačem dat. Část prostor geografické sekce umožňuje bezdrátové WiFi připojení k internetu. Zázemí pro výuku doplňuje Geografická knihovna PřF UK. Zároveň je možná využívat služeb Mapové sbírky Univerzity Karlovy v Praze.

Vybrané kurzy (např. terénní cvičení a geografické exkurze) se realizují v Česku (např. v oblasti Kokořínska, České Kanady, v příměstské zóně Prahy) i v zahraničí (převážně v zemích Evropské unie). Pro podporu terénního výzkumu geografická sekce využívá osmi místnou dodávku Volkswagen Transportér.

Exkurze 5

 

Uplatnění na trhu práce

Absolventi studijních oborů akreditovaných na geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze bezproblémově nacházejí uplatnění na trhu práce. Působí jako pedagogové v oblasti základního, středního a vysokého školství. Nacházejí uplatnění v orgánech státní správy a samosprávy, od ministerstev zahraničí, místního rozvoje, životního prostředí, zemědělství, vládní agentury jako např. CzechInvest až po krajské a městské úřady. Dále pracují v regionálních rozvojových agenturách, v poradenských společnostech , finančních institucích či cestovních kancelářích. Nově pak také působí v orgánech a institucích Evropské unie, nadnárodních korporacích, v oblasti humanitárních misí apod.

Absolventi studia geografických oborů se běžně podílejí na přípravách územních plánů obcí a tvorbě strategických rozvojových dokumentů měst a krajů Česka. Podílejí se na prevenci ničivých důsledků přírodních katastrof, např. povodní. Geografové jsou autoři řady učebnic, populárních a odborných článků. Uslyšíte-li v médiích o populačních prognózách a populační politice, o problémech s nelegální migrací, o reformě veřejné správy a samosprávy, o reformě maturitní zkoušky z geografie nebo o objevení pramenů řeky Amazonky, s největší pravděpodobností vznikl příspěvek ve spolupráci s absolventy geografických disciplín na Univerzitě Karlově v Praze.

Akce dokumentů