E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

• DH23P03OVV055 Vltava II – proměny historické krajiny, řeka jako spojnice i bariéra NAKI III 2023-2027, MK ČR (člen spoluřešitelského týmu) • Národní plán obnovy EXCELES „Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik“ (SyRi), č. LX22NPO5101NAKI, člen týmu VS 4 2022) • NAKI DG18P02OVV037: Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky 2018 - 2022 (co-worker), MK ČR • Analýza cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji. KÚ Hradec Králové 201

• International Visegrád Fund 2012-13, No. 21210145: Factors of the success of thermal parks in Visegrád Group countries: exchange of good practices - spoluřešitel (Institute of Urban Development Krakow)
• PRVOUK 340, 55-20504340
• „Vývoj geografické a demografické reality Česka v evropských a globálních souvislostech: aktéři a subjekty socioprostorových změn. SVV č. 265215“ - člen řešitelského týmu.
• GAČR 403/09/1491 Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů v ČR (2009-2011) – spoluřešitel
• Územní plán hl. m. Prahy 2009 – Generel zahrádkových osad – člen pracovní skupiny
• Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2009, KÚ Ústecký kraj, spoluřešitel
• 2007, zadavatel KÚ Středočeský kraj, „Analýza cestovního ruchu na Příbramsku“ – hlavní řešitel
• Projekt 3.3. Společný regionální operační program EU č. CES 1890/OEI/2007, zadavatel KÚ Středočeský kraj, „Socioekonomická a demografická analýza města Poděbrady“ – spoluřešitel
• MSM 0021620831 „Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace“, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – spoluřešitel 2005-7
• „Atlas krajiny České republiky“ – mapové listy Rekreace a cestovní ruch, MŽP – VÚKOZ od 2003 - 2010
• GAČR 403/01/0726 2001-2003 „Regionální diferenciace druhého bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu“ – navrhovatel a řešitel, ve spolupráci s dalšími 7 českými univerzitami
• GAČR POSTDOC 403/02/P108 2002-2004 „Zahrádkářské kolonie a jejich rekreační využití“ – hlavní řešitel
• Výzkumný záměr MSM:113100007 „Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti“ - hlavní řešitel: Prof. Petr Dostál, M.A., PhD. - člen výzkumného týmu 


Akce dokumentů