E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Rozvojová studia a problémy mezinárodního rozvoje

 

1. Co je rozvoj? (Různá pojetí a koncepty rozvoje a jejich vývoj. Ekonomický růst vs. lidský rozvoj. Měření rozvoje. Objektivní a subjektivní indikátory rozvoje).

2. Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho podávaná vysvětlení (Socioekonomické nerovnosti v globálním kontextu a historickém kontextu, nerovnosti uvnitř zemí a mezinárodní rozdíly, měření socioekonomických nerovností. Příčiny nerovnoměrného rozvoje – přehled typy faktorů, resp. podávaných vysvětlení.)

3. Chudoba (Pojetí a měření chudoby, význam zjišťování míry chudoby, dynamika chudoby. Začarované kruhy chudoby, populární zdůvodňování chudoby, psychologické aspekty chudoby, stereotypy o chudobě).

4. Teorie rozvoje (Vývoj základních teoretických přístupů k rozvoji a jejich historický a politicko-ideologický kontext. Modernizační paradigma. Teorie závislosti. Neoliberalismus. Alternativní teorie rozvoje.)

5. Kolonialismus a jeho rozvojové dopady (Fáze kolonialismu a rozdíly v přístupu jednotlivých mocností ke koloniím. Dekolonialismus a dědictví koloniálnialismu. Neokolonialismus. Poskolonialismus a postkoloniální studia)

6. Strukturální transformace a rozvoj (Různé aspekty strukturální transformace společnosti v procesu modernizace. Strukturální charakteristiky hospodářství rozvojových zemí. Význam zemědělství, resp. rurálního sektoru. Význam a povaha měst rozvojových zemí. Důvody vzniku slumů.)

7. Globalizace a rozvoj (Rozvojové příležitosti globalizace a její hrozby, typy dopadů globalizace na rozvojové země, globalizace a mezinárodní obchod, globalizace a životní prostředí)

8. Rozvojové intervence a rozvojová spolupráce (Příklady populárních typů rozvojových intervencí. Rozvojová spolupráce. Základní principy hodnocení rozvojových projektů)

9.  Rozvoj a životní prostředí (Environmentálně udržitelný rozvoj – vysvětlení a základní principy. Rozvoj a životní prostředí v historickém pohledu. Role nerostných zdrojů v procesech rozvoje. Chudoba a životní prostředí  - existují souvislosti? Rozvoj a životní prostředí – hlavní téma a výzvy)

10. Migrace a rozvoj (Vnitřní a mezinárodní migrace v kontextu rozvojových zemí. Ekonomické a sociální souvislosti vztahů mezi migrací a rozvojem. Otázka koherence rozvojových a migračních politik)

 

Doporučená literatura:
viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Rozvojová studia  (zahrnuje větší část tematických okruhů)
Pro dílčí témata mohou být též relevantní:
Globalizace: procesy, problémy
Geografie ekonomické globalizace 
Plánování, řízení a hodnocení projektů
Environmentálně udržitelný rozvoj
Mezinárodní migrace

 

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů