E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Regionální geografie Česka

 

1. Geografická poloha Československa a ČR ve světě a Evropě (vývoj a změny, regionální specifika). Historický vývoj a změny geopolitické a geoekonomické polohy a orientace.

2. Přírodní podmínky a zdroje, nerostné suroviny (výskyt a úloha v hospodářském a průmyslovém vývoji a regionálních změnách).

3. Shrnutí hospodářského vývoje na území Československa a ČR v regionálním průmětu a mezinárodních souvislostech. Mezníky, zlomy a charakteristická období.

4. Celková socioekonomickogeografická charakteristika a SG regionalizace ČR.

5. Vývoj administrativního členění Československa a ČR (bývalé kraje, současné VÚSC).

6. Regionální rozložení obyvatelstva a sídelní struktura ČR.

7. Sektorová struktura českého hospodářství a jeho prostorové rozmístění a organizace. Regionální diferenciace, deformace, historické a mezinárodní srovnání.

8. Výrobní základna v ČR, vývoj, změny, struktura, perspektivy. Regionální diferenciace.

9. Půdní fond ČR – vývoj a struktura land use jakožto indikátoru sociokeonomického vývoje, regionální diferenciace a mezinárodní srovnání

10. Zemědělství, lesnictví a rybářství v ČR - vývojové, mezinárodní, prostorové, regionální a ekologické souvislosti.

11. Těžební průmysl a energetika v ČR – vývoj objemu a struktury, regionální diferenciace.

12. Český zpracovatelský průmysl a jeho jednotlivé skupiny odvětví podle mezinárodní klasifikace. Vývoj a změny struktury (odvětvová, organizační, velikostní, vlastnická) a rozmístění, měnící se úloha v regionech.

13. Vývoj dopravních sítí v ČR, diskuse současné koncepce jejich rozvoje a úloha dopravy v regionálním rozvoji v ČR.

14. Dopravní obslužnost venkovských/periferních oblastí a velkých měst v ČR: stav, tendence a diskuse řešení.

15. Vnější ekonomické vztahy a zahraniční obchod ČR (struktura obchodu a teritoriální struktura). Zahraniční kapitál a investice. Integrace a globalizace – vliv na prostorovou, regionální a odvětvovou diferenciaci a organizaci.

16. Sektory služeb v ČR se zaměřením na obchod a cestovní ruch, vzdělání a zdravotnictví, společenské, sociální, kulturní a regionální rozdíly. Věda a výzkum, technopolis a vysoké a informační technologie – vliv na vývoj a prostorovou diferenciaci.

17. Přírodní a životní prostředí v ČR, vývoj a změny krajiny, ochrana přírody a kulturního dědictví.

18. Vývoj a současný stav polarizace prostoru v ČR (urbanizované prostory, periferní oblasti, průmyslové oblasti, venkovské oblasti, problémové oblasti). Pohraničí a vnitrozemí v minulosti, současnosti a výhledu.

19. Přírodní a sociogeografický potenciál jednotlivých makro, mezo a mikroregionů ČR. 

20. Geografická charakteristika jednotlivých regionů ČR. Charakteristika typického regionu těžkého průmyslu, tradičního lehkého průmyslu, zemědělského regionu, rekreační či horské oblasti, Podkrušnohorské pánve (Sokolovsko, Karlovarsko, Chomutovsko, Mostecko, Ústecko) a Ostravsko jako příklady největšího poškození ŽP, sociálních a transformačních problémů.

21. Hlavní rysy, geografické a regionální souvislosti transformace společnosti a hospodářství (zemědělství, průmyslu a dalších aktivit) Československa a ČR po roce 1989, srovnání s vývojem v období 1948-1989.

 

Doporučená literatura:
viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Geografická analýza mikroregionu
Kulturní oblasti Česka
Geografický výzkum periferních oblastí Česka

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů