E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Obecná sociální geografie

 

1. Teorie, ontologie a epistemologie. Ontologické principy strukturování reality. Epistemologické
přístupy k poznávání reality. Objekt a předmět sociální geografie.

2. Vývoj paradigmat sociální geografie. Základní přehled a srovnání s důrazem na monistické a
dualistické pojetí geografie, holismus a redukcionismus, idiografické a nomotetické pojetí,
induktivní a deduktivní postupy.

3. Aktuální směry a výzvy sociálněgeografického studia. Multiparadigmatičnost. Pozitivizmus a
postpozitivizmus – kritické zhodnocení.

4. Postavení geografie v systému věd (porovnání s jinými disciplínami). Klasifikace reálných
systémů, princip komplexity a vývojové složitosti. Řádovostní (měřítková) diferenciace v
rozmístění přírodních a sociálních jevů.

5. Duální povaha objektu studia sociální geografie. Regionální a systematické geografické
disciplíny. Geografické celky a prostorová diferenciace.

6. Region a prostorové struktury. Místo a prostor. Dialektika místa a prostoru. Integrita a
diferenciace geografických celků (měření integrity regionů a příklady).

7. Geografické pravidelnosti (v prostorovém uspořádání/rozmístění jevů) a opakovatelnost v
geografické realitě: Homogenita (negeografických) elementů a heterogenita jejich rozmístění.
Komplexní povaha geografických celků, podstata jejich uspořádání a pravidelnosti
(opakovatelnost) jejich znaků.

8. Sociálně-geografická organizace reality. Sociogeografická regionalizace (zásady a metody).
Hierarchická organizace sociálně-geografických celků.

9. Velikostně-významové a strukturální charakteristiky sociogeografických jednotek a celků;
charakteristiky sociogeografické a geosociální (příklady, rozdíly).

10. Vývoj geografických celků s důrazem na sídelní a regionální systémy. Extenzivní a intenzivní
vývoj, koncentrační proces, meřítkové úrovně integrace geografických celků. Stabilita a
proměna geografických celků a systémů. Závislost geografických celků na zvolené cestě (path-
dependency).

11. Sociální konstrukce reality. Diskurz a reprezentace. Poststrukturalismus a chápání vědeckého
poznání. Situovaná znalost. Diskurzivní praktiky. Politika reprezentace. Hyperrealita.
Performativita a materiálně-diskurzivní praktiky. Srovnání percepce a reprezentace.

12. Sociální procesy a prostorové struktury. Sociálně-prostorová dialektika. Sociální a prostorová
nerovnost. Geografická nerovnoměrnost a sociální nerovnost. Sociální, environmentální a
prostorová spravedlnost. Zdroje sociální nerovnosti, oblasti reprodukce nerovnosti, geografické
podmíněnosti a důsledky nerovností.

13. Institucionalizace geografických celků. Funkční a symbolická integrita regionu. Proces
institucionalizace regionu. Dialektika materiálních a diskurzivních praktik regionální
institucionalizace.

14. Extenzivní a intenzivní výzkum. Využití kvantitativních a kvalitativních metodologických postupů
v geografickém poznání.

15. Vědecká a společenská relevance. Vnitřní a vnější validita výzkumu. Práce s teoriemi a koncepty.
Induktivní a hypoteticko-deduktivní postupy. Hypotéza a její falzifikace.

16. Kritický přístup k poznání. Pozitivní a normativní přístupy, teorie a interpretace. Reflexivita,
situované vědění, pozicionalita a participativní výzkum.

 

Doporučená literatura:
viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Teorie sociální geografie
Sociogeografické regionální systémy
Dějiny myšlení SG a RG

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů