E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Obecná sociální geografie

 1. Proměny předmětové orientace sociogeografického výzkumu (idiografické a nomotetické koncepce geografie, extenzivní a intenzivní výzkum)
 2. Mechanizmy a aktéři socio-prostorových změn (preindustriální, industriální a postindustriální etapa vývoje společnosti)
 3. Sociogeografické regiony a regionalizace; region a místo
 4. Paradigmatický vývoj humánní geografie
 5. Nová regionální geografie a problémy (regionální) identity
 6. Proměny postavení regionální a humánní geografie, včetně jejích dílčích disciplín, ve výzkumu krajiny (klíčové koncepce, přístupy, výzkumné problémy a témata)
 7. Krajinné vědomí a proměny konceptu krajiny v kulturní, historické a regionální geografii
 8. Sociální konstrukce krajiny; krajina a moc; úrovně participace na správě krajiny
 9. Metodologické rámce výzkumu kulturní krajiny; možnosti integrativního výzkumu krajiny
 10. Proměny krajiny od převážně monofunkčního k multifunkčnímu prostředí; krajina jako prostředí pro produkci i rekreaci

 

student:

 • dovede vlastními slovy vyjádřit podstatu rozdílů v přístupech společnosti ke krajině od 19. století
 • dovede vlastními slovy charakterizovat proměny zaměření sociální geografie a humánněgeografického studia krajiny, představit klíčové výzkumné problémy a témata
 • dovede vlastními slovy vyjádřit podstatu rozdílů mezi preindustriální, industriální a postindustriální společností a popsat proměny vztahu společnost-příroda v čase
 • dovede vlastními slovy vysvětlit podstatu pojmů: region, regionalizace, místo

 

Doporučená literatura:

viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:

Heritage of Cultural Landscapes

 

 

Zpět na rozcestník

Akce dokumentů