E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Obecná fyzická geografie

 1. Obecné zákonitosti, časové měřítko vývoje reliéfu Země
 2. Endogenní, exogenní a antropogenní procesy vývoje krajiny. Rychlost, dynamika, prostorový rozsah krajinotvorných procesů  
 3. Vliv podnebí na vývoj krajiny, na geomorfologické, hydrologické, biotické, půdotvorné procesy
 4. Zonalita Země, klimatické pásy a biomy Země
 5. Vývoj přírodní krajiny na území Česka a střední Evropy v kvartéru, kvartérní cyklus
 6. Geodiverzita a biodiverzita, jejich význam, faktory a vzájemné souvislosti
 7. Antropogenní transformace přírodních procesů a přírodního prostředí
 8. Přírodní rizika a ohrožení se zřetelem ke střední Evropě
 9. Základní procesy vývoje ekosystémů – sukcese, klimax, ekologická stabilita, disturbance
 10.  Biogeografické členění Česka – individuální, typologické
 11. Potenciální přirozená vegetace, výškové vegetační stupně, trofické a hydrické řady a jejich antropogenní transformace

 

Doporučená literatura:

viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:

Aplikovaná krajinná ekologie

a dílčí fyzickogeografické disciplíny podle zaměření studenta

 

 

Zpět na rozcestník

Akce dokumentů