E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Mezinárodní migrace a integrace cizinců

 

1. Problematika statistiky mezinárodní migrace a integrace migrantů v imigračních zemích, zdrojů dat (mezinárodních i na úrovni Česka), definic a pokusů o harmonizaci (pokusy OSN, MIPEX, „globální data“ mezistátních proudů)

2. Podmíněnosti a pravidelnosti migračního procesu a jeho vnitřní diferenciace (typologie migrantů, motivace - včetně dobrovolné versus vynucené migrace, proudy a jejich složení, cirkulace versus usazení, vnímání cizinců většinovou populací atd.) 

3. Teorie a koncepty používané ve výzkumu mezinárodní migrace – diskuse problémů s tím spjatých, jejich kritické zhodnocení a potenciál

4. Teorie a koncepty používané ve výzkumu integrace cizinců v imigračních zemích.

5. Vývoj migrační a integrační politiky v Československu/Česku po roce 1990 (legislativa, koncepce, naturalizace, role vládního a nevládního sektoru, postoje občanů vůči cizincům).

6. Legislativní pilíře mezinárodní migrace a uprchlictví a migrační a integrační politiky (jejich orientace, vývoj a účinnost, zkušenosti z Evropy i klasických imigračních zemí; tři základní integrační modely plus model „občasné integrace“ - specifičnost vývoje a širší společenské souvislosti).

7. Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů – podmíněnosti, mechanismy a dopady.

8. Dopady mezinárodní migrace na zemi zdrojovou, cílovou i samotného migranta (geografické, ekonomické a demografické aspekty, výhody a nevýhody uskutečněné migrace, způsoby ovlivnění i (ne)schopnost pozměnit různorodé společenské sktruktury).

9. Historie migrace versus žhavá migrační a integrační současnost – spojité nádoby či neslučitelné jevy a procesy?

10. Mezinárodní migrace a integrace migrantů v regionu střední a východní Evropy na pozadí evropské reality (národní či regionální specifika přístupů, politiky, praxe, vnímání cizinců, trendy vývoje …).

11. Výzkum mezinárodní migrace a integrace migrantů – interdisciplinární versus disciplinární pojetí, paradigmata, trendy, kvantitativní versus kvalitativní přístupy, „mixed method“, komparativní analýza …

12. Migrace a rozvoj – diskuse existujících podmíněností a pravidelností (vazba migrace na rozvoj a rozvoje na migraci, globální pohled i pohled „mikroúrovňový“).

13. Environmentální migrace – podstata a nejdůležitější projevy (hlavní zdrojové oblasti, bližší charakteristika příčin)

 

Doporučená literatura:
viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Mezinárodní migrace  (zahrnuje větší část tematických okruhů)
Pro dílčí témata mohou být též relevantní:
Geografie migrace a integrace cizinců
Contemporary trends in migration studies
Globalizace: procesy, problémy
Geografie ekonomické globalizace 
Environmentálně udržitelný rozvoj
Rozvojová studia

 

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů