E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Kulturní a historická geografie

 1. Historická geografie a environmentální dějiny jako mezioborové disciplíny (jejich proměny; klíčové výzkumné problémy a témata)
 2. Zdroje informací a prameny historickogeografického poznání; možnosti a limity jejich využití pro poznání minulých krajin a jejich proměn
 3. Kartografické prameny srovnávací a individuální a možnosti jejich využití (a jejich omezení) při sledování krajinných změn; krajina v atlasové tvorbě (nejvýznamnější atlasová díla)
 4. Památková péče a ochrana památek; koncept dědictví a studia dědictví (výzkumné problémy a témata); problematika krajinného dědictví; aplikovaná historická geografie; otázka tradiční krajiny
 5. Historické a komponované krajiny; estetické vnímání a hodnocení krajin; krajina v umění, umění a krajina; environmentální estetika
 6. Vývoj územní administrativy (změny organizace veřejné správy, státní správa a samospráva, správní regiony různých měřítek)
 7. Vývoj ochrany přírody a krajiny – kořeny environmentalismu, environmentální myšlení – environmentální hnutí – institucionální rámce ochrany přírody a krajiny
 8. Klíčové fáze a hybné síly proměn kulturní krajiny (s důrazem na oblasti Česka a Evropy)
 9. Krajina jako zdroj identit – proměny významů krajiny a symbolických míst v měnících se kontextech (společenský, kulturní, časový, prostorový); domov / domovina a krajina
 10. Socioekonomické, sociokulturní a institucionální rámce změn krajiny – sociální metabolismus
 11. Vývoj stavu životního prostředí na území ČR

 

student:

 • dovede vlastními slovy vysvětlit podstatu pojmů: kolonizace, industrializace, urbanizace, suburbanizace, dědictví, územní / regionální identita
 • dovede uvést příklady krajin, které byly intenzivně přeměněny působením procesů obecné a specifické povahy
 • dovede s uplatněním více hledisek diskutovat pojem historická krajina a uvádět příklady historických krajin
 • rozlišuje mezi pojmy: stará mapa, historická mapa, rekonstrukční mapa, katastr, obec, soudní okres, POÚ, ORP...
 • umí uvést příklady pramenů, které lze využít při analýze krajinných změn
 • rozlišuje mezi kartografickými díly a umí posoudit význam těchto děl pro studium a řešení problémů

 

Doporučená literatura:

viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:

Historická geografie a enviromentální dějiny

Heritage of Cultural Landscapes

 

 

Zpět na rozcestník

Akce dokumentů