E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Globalizace

 

1. Definice a charakteristika globalizace (integrace a diferenciace společnosti; formy integrace)

2. Historie globalizace a globalizace v historii (historický vývoj světového systému v kontextu globalizace a jeho různé souvislosti a interpretace; vlny ekonomické globalizace v historii, formování systému mezinárodní dělby práce a deindustrializace globálního Jihu v koloniálním období)

3. Aktéři globalizace (nadnárodní společnosti, stát a další organizace veřejného sektoru, nevládní neziskový sektor, občané)

4. Podmíněnosti globalizace (neoliberální stát a politika deregulace, informační technologie a informační společnost). Měnící se role státu ve světové ekonomice a politice v souvislosti s globalizací

5. Mezinárodní výrobní sítě nadnárodních společností (NNS): teoretická vysvětlení nadnárodních společností a důvodů investic v zahraničí; vnitropodniková struktura výrobních sítích v rámci NNS, sítě vnějších vztahů NNS, organizační modely nadnárodních společností

6. Globalizace a mezinárodní obchod (hlavní trendy v mezinárodním obchodu; problematika obchodní liberalizace a jejích dopadů; Světová obchodní organizace a vyjednávání o pravidlech mezinárodního obchodu; environmentální souvislosti mezinárodního obchodu)

7. Základní vysvětlení rozdílů v různých teoretických zdůvodněních ekonomické specializace (struktury hospodářství) zemí a světových regionů a rozdílů v předpokladech o vývoji hospodářské struktury v souvislosti s globalizací – tradiční klasické a neoklasické argumenty; Nová ekonomická geografie; argumenty zdůrazňující technologické a inovační rozdíly mezi zeměmi; alternativní vysvětlení (teorie závislosti a teorie světových systémů, princip klesajících směnných relací, koncept tzv. zbídačujícího růstu); koncept ekonomické komplexity

8. Dopady globalizace na rozvinuté země (příležitosti a rizika, která globalizace přináší pro rozvojové země; typy těchto dopadů a příklady)

9. Dopady globalizace na rozvojové země (příležitosti a rizika, která globalizace přináší pro rozvojové země; typy těchto dopadů a příklady)

10. Lokální důsledky globalizace (města, periferní oblasti)

11. Technologické změny a ekonomická globalizace (přístupy ke studiu role technologického rozvoje a inovací v ekonomickém rozvoji – pojetí technologií v modernizačních růstových modelech, „neo-schumpeteriánská“ perspektiva, Kondratěvovy cykly, životní cyklus výrobku, historické fáze vývoje produkčních procesů („manufacture“ a „machinofacture“, taylorismus, fordismus, post-fordismus), flexibilní specializace, příp. další relevantní přístupy)

12. Alternativní vize a formy globalizace (alternativy „konvenčním“ formám globalizace; možnosti ovlivňovat procesy globalizace „zdola“; koncept společenské odpovědnosti firem, globální občanská společnost a globalizace sociálních hnutí, kampaně a iniciativy související se snahou regulovat procesy globalizace – příklady)

 

Doporučená literatura:
Viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Globalizace: procesy, problémy
Geography of Economic Globalization
Související témata jsou dílčím způsobem zahrnuta i v ostatních povinných či doporučených předmětech.

 

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů