E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Environmentálně udržitelný rozvoj a environmentální politika

1. Oblasti s nedostatkem vody, potenciální oblasti mezistátních konfliktů motivovaných sporem o vodu, struktura světové spotřeby vody, možnosti řešení problémů.

2. Vodohospodářská situace ČR, vývoj spotřeby vody v Československu a ČR, povrchové a podzemní zdroje vody, struktura spotřeby a hlavní spotřebitelé vody (průmyslová odvětví), principy environmentálně udržitelného hospodaření s vodními zdroji, dopady změny klimatu na vodní zdroje, možnosti řešení do budoucna.

3. Mezinárodní spolupráce ČR ve vodním hospodářství (programy, projekty, výsledky). Zahraniční rozvojové projekty pražských geografů (témata, praktické aplikace, možné přínosy pro náš stát). Evropská vodní charta.

4. Principy a indikátory udržitelného rozvoje, principy environmentální ekonomie, externality, ekosystémové služby, koncept ekologické stopy.

5. Vliv zemědělství na životní prostředí, principy environmentálně udržitelného zemědělství.

6. Vliv rybolovu a využívání lesů na životní prostředí, principy environmentálně udržitelného rybolovu a lesního hospodaření.

7. Vliv dopravy a cestovního ruchu na životní prostředí, principy environmentálně udržitelné dopravy a cestovního ruchu.

8. Obnovitelné zdroje energie (sluneční energie, biomasa, větrná energie, geotermální energie), dopady jejich využívání na životní prostředí, udržitelná energetika.

9. Vliv získávání surovin a energie neobnovitelných zdrojů na životní prostředí, principy environmentálně udržitelného hospodaření se zdroji surovin a energie.

10. Principy environmentálně udržitelného nakládání s odpady.

11. Aplikace principů environmentálně udržitelného rozvoje na úrovni planety, státu, regionu a domácnosti.

12. Životní prostředí a rozvoj: systémový, liberální a strukturální pohled a proměna jejich významu v čase.

13. Hlavní paradigmata environmentální politiky a jejich vliv a dopady (exkuzivistické paradigma, limity růstu, udržitelný rozvoj, globalizace, princip předběžné opatrnosti, zelená ekonomika, nerůst).

14. Hlavní aktéři environmentální politiky: jejich role a zájmy.

15. Nástroje environmentální politiky.

16. Globální environmentální režimy (stratosférický ozón, klima, biodiverzita, nakládání s nebezpečnými odpady a chemikáliemi,...): okolnosti jejich vzniku a vývoje, jejich současný stav.

 

Doporučená literatura:

viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Environmentálně udržitelný rozvoj
Environmentální politická geografie

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů