E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Ekonomická geografie světa

 

1. Vývoj a proměny pojetí ekonomické geografie a přístupů ke studiu ekonomických procesů z geografického pohledu (základní charakteristika vývoje od obchodní geografie a hospodářského zeměpisu až po evoluční ekonomickou geografii).

2. Teorie lokalizace a lokalizační faktory (starší lokalizační a aglomerační teorie, institucionální hustota, inovační regiony, typologie geografických shluků, souvislost mezi globalizačními a aglomeračními tendencemi v současné ekonomice, role světových měst v současné ekonomice).

3. Nerovnoměrný ekonomický rozvoj a jeho vysvětlení (faktory nerovnoměrného rozvoje a teoretická vysvětlení nerovnoměrného rozvoje)

4. Geografická diferenciace světa podle pozice ve světovém hospodářství, základní prostorové trendy v rozvoji světového hospodářství včetně historických podmíněností, změny v mezinárodní dělbě práce a základní důvody těchto změn).

5. Síťové pojetí světové ekonomiky (základní výrobní řetězec, perspektiva globálních výrobních sítí a globálních komoditních a hodnotových řetězců, výrobcem a nákupem řízené výrobní sítě, vnitřní struktura výrobních sítí nadnárodních společností (kontrola a koordinace, výzkum a vývoj, výroba, prodej), sítě vnějších vztahů nadnárodních společností (subdodavatelství, strategické aliance), vztahy států a nadnárodních společností).

6. Role státu v ekonomice (funkce státu v ekonomice, hlavní typy států podle jejich role v ekonomice, hlavní integrační seskupení a jejich charakteristika, nejdůležitější mezinárodní ekonomické instituce a jejich role ve světové ekonomice, měnící se role státu ve světové ekonomice).

7. Technologická změna a ekonomická geografie (dopady nových technologií na prostorovou organizaci ekonomických činností, základní typy inovací podle jejich dopadů, Kondratěvovy cykly, životní cyklus průmyslových výrobků, základní typy organizace výroby v současné ekonomice (fordistický výrobní systém, flexibilní specializace, japonskými metodami inspirovaný systém flexibilní výroby) a prostorová organizace výroby spojená s těmito systémy výroby, geografie inovací a národní inovační systémy).

8. Příroda a ekonomika (závislost výroby na přírodě, komodifikace přírody, environmentální ekonomie, základní typy vlastnictví přírodních zdrojů, privatizace přírodních zdrojů, ekologická modernizace, certifikační programy).

9. Ekonomická geografie pracovní síly (pozice pracovní síly v současném kapitalismu, geografie pracovní síly, strategie států a firem na ovládání a regulaci pracovní síly, štíhlá výroba, strategie odporu pracovní síly, rozdílná role mužů a žen v současné ekonomice a vysvětlení, devalvace ženské práce).

 

Doporučená literatura:
Coe, N., Kelly, P., Yeung, H. W. C. (2013): Economic Geography: A Contemporary Introduction. Wiley, Hoboken.
Blažek, J., Uhlíř, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Karolinum, Praha.
Dále viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Geografie ekonomické globalizace
Teorie regionálního rozvoje
Globalizace: procesy a problémy
Rozvojová studia
Předpokládají se též znalosti ekonomicko-geografické problematiky na úrovni bakalářského studia (předmět Ekonomická geografie)

 

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů