E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSZZk navazujícího magisterského studia – neučitelské studium

Ekonomická geografie

 

1. Ekonomická geografie – vývoj, postavení ve vědě a v geografii. Historie myšlení v ekonomické geografii: vývoj a proměny pojetí ekonomické geografie a přístupů ke studiu ekonomických procesů z geografického pohledu (základní období od obchodní geografie a hospodářského zeměpisu až po evoluční ekonomickou geografii). Hlavní dílčí ekonomicko-geografické disciplíny.

2. Metodologie ekonomické geografie: 1) prameny, data, informace a jejich použitelnost v ekonomické geografii (územní, obsahová, časová adresnost, spolehlivost, srovnatelnost, vypovídací schopnost); 2) typy ukazatelů a jejich kombinace; 3) metody hodnocení dynamiky a intenzity, velikosti, struktury a rozmístění ekonomicko-geografických složek a procesů; 4) dlouhodobý, komplexní, syntetický a územně adresný přístup; 5) Význam měřítkové úrovně, mikro-, mezo- a makro-pohled v ekonomické geografii.

3. Základní pojmy z mikroekonomie: Křivky nabídky a poptávky, rovnovážná a nerovnovážné situace na trhu, dokonalé a nedokonalé trhy, racionální chování.
Základní pojmy z makroekonomie: Základní makroekonomické veličiny, způsoby určování HDP, jeho výhody/nevýhody, alternativní ukazatele, problematika a vykazování inflace a nezaměstnanosti, fiskální a monetární politika.

4. Teorie lokalizace a lokalizační faktory v zemědělství a průmyslu (von Thunen, Weber, Christaller), Marshallova aglomerační teorie, aglomerační úspory: urbanizační a lokalizační (obchodní a neobchodní), institucionální hustota, inovační regiony, typologie geografických shluků, souvislost mezi globalizačními a aglomeračními tendencemi v současné ekonomice, role světových měst v současné ekonomice.

5. Nerovnoměrný rozvoj: Celková geografická diferenciace světa podle pozice ve světovém hospodářství, základní prostorové trendy v rozvoji světového hospodářství včetně historických podmíněností nerovnoměrného rozvoje světa, změny v mezinárodní dělbě práce a základní důvody těchto změn, jádro, periferie a semi-periferie světového hospodářství a jejich vzájemné vztahy, měření nerovnoměrného rozvoje, teoretická vysvětlení nerovnoměrného rozvoje: modernizační teorie, ekonomická vysvětlení nerovnoměrného rozvoje, teorie závislosti, teorie světových systémů, vysvětlení nerovnoměrného rozvoje inspirovaného marxistickou politickou ekonomií, nerovnoměrný rozvoj jako nezbytná a nutná součást kapitalistického hospodářského systému.

6. Síťové pojetí světové ekonomiky, základní výrobní řetězec, perspektiva globálních výrobních sítí a globálních komoditních a hodnotových řetězců, výrobcem a nákupem řízené výrobní sítě.

7. Ekonomická geografie procesů ve světovém hospodářství: globalizační, internacionalizační, regionalizační a lokalizační procesy. Teoretická vysvětlení transnacionalizace, základní typy organizačního uspořádání nadnárodních společností, vnitřní struktura výrobních sítí nadnárodních společností (kontrola a koordinace, výzkum a vývoj, výroba, prodej), sítě vnějších vztahů nadnárodních společností (subdodavatelství, strategické aliance), vztahy států a nadnárodních společností.

8. Role státu v ekonomice: Funkce státu v ekonomice, hlavní typy států podle jejich role v ekonomice, hlavní integrační seskupení a jejich charakteristika, nejdůležitější nadnárodní ekonomické instituce a jejich role ve světové ekonomice (Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Světová obchodní organizce), měnící se role státu ve světové ekonomice: změny v řádovostní úrovni institucionálni ekonomické regulace.

9. Technologická změna a ekonomická geografie: dopady nových technologií na prostorovou organizaci ekonomických činností, základní typy inovací podle jejich dopadů, Kondratěvovy cykly, základní změny v dopravních a informačních technologiích po roce 1950 a jejich dopady na prostorovou organizaci světového hospodařství, dopady technologických změn a inovací na vyrobní procesy: životní cyklus průmyslových výrobků, základní typy organizace výroby v současné ekonomice (fordistického výrobní systém, flexibilní specializace, japonskými metodami inspirovaný systém flexibilní výroby) a prostorová organizace výroby spojená s těmito systémy výroby, geografie inovací a národní inovační systémy.

10. Ekonomická geografie financí: Role financí v ekonomice: základní funkce peněz a bankovního systému a jejich různé vnímáni různými teoretickými perspektivami, reorganizace národních bankovních systémů od začátku 70. let 20. století a rozhodující faktory globalizace finančního systému (deregulace, technologická změna, nárůst počtu finančních a monetárních produktů), finance a nerovnoměrný rozvoj, geografie finančního vyloučení, financializace, financializace a zvýšená náchylnost k dluhovým krizím, Minského hypotéza finanční nestability a model finančního cyklu, vývoj bankovního systému v Česku.

11. Příroda a ekonomika: Závislost výroby na přírodě, komodifikace přírody, environmentální ekonomie, základní typy vlastnictví přirodních zdrojů, privatizace přírodních zdrojů (příklad privatizace a komodifikace vody), ekologická modernizace, certifikační programy.

12. Ekonomická geografie spotřeby a služeb: změny ve světové geografii spotřeby, služby a zaměstnanost, změny v povaze spotřeby (základní znaky fordistické a pofordistické spotřeby), etická spotřeba, turistický ruch jako forma spotřeby (rozvoj mezinárodní turistiky, „pofordistická“ turistika).  Ekonomická geografie maloobchodu: teorie centrálních míst, globalizace maloobchodu, změny v geografi maloobchodu ve městech (suburbanizace maloobchodu ve vyspělých zemích), internetový maloobchod, využití prostoru maloobchodem (uspořádáni vnitřního prostoru v obchodech či nákupních centrech atd.), transformace českého maloobchodu po roce 1989.

13. Ekonomická geografie pracovní síly: Pozice pracovní síly v současném kapitalismu, geografie pracovní síly, strategie států a firem na ovládání a regulaci pracovní síly, štíhlá výroba, strategie odporu pracovní síly, rozdílná role mužů a žen v současné ekonomice a vysvětlení, devalvace ženské práce.

14. Geografie průmyslu: struktura průmyslu – vývoj, změny, širší společenské, ekonomické a regionální souvislosti (odvětvová a oborová, vlastnická, organizační, územní). Hlavní průmyslové oblasti světa. Klasifikace průmyslu (ISIC).

15. Geografie zemědělství: systémy a typy světového zemědělství. Principy jejich vymezování a jejich základní charakteristika. Změny zemědělství, venkova a krajiny při přechodu od tradiční do postmoderní (informační) společnosti.

16. Geografie dopravy: postavení dopravy v různých vývojových fázích společnosti. Metody studia a hodnocení dopravní struktury, objemů a intenzity přepravy nákladů a osob.

17. Tercierní a kvarterní aktivity, jejich specifikace v různých vývojových fázích společnosti. Metody studia, problémy vymezení, význam na různých řádovostních úrovních, specifika post-transformačních zemí a Česka.

 

Doporučená literatura:
viz sylaby dílčích předmětů doporučených k absolvování:
Ekonomická geografie
Základy ekonomie pro geografy
Geografie služeb a cestovního ruchu
Geografie maloobchodu a spotřeby
Rozvojová studia
Geografie ekonomické globalizace
Globalizace: procesy a problémy
Geografie zemědělství
Geografie dopravy
Historickogeografické přístupy v geografii

 

Zpět na rozcestník

 

 

Akce dokumentů