E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | PřihlášeníDoporučení pro psaní seminárních, bakalářských a diplomových prací

Diplomová a bakalářská práce se odevzdává v pevné vazbě, na kterou se doporučuje uvézt tyto údaje: název univerzity – název fakulty – DIPLOMOVÁ/BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – rok obhajoby, jméno a příjmení. Na hřbetu vazby diplomové práce se doporučuje uvést jméno a příjmení a rok obhajoby.

Text práce by měl být napsán ve fontu Times New Roman, velikost 12 (případně Arial nebo Calibri, velikost 11), řádkování 1,5. Text by měl být dělen do kapitol a dále do tematicky ucelených odstavců, které je možno oddělit odsazením prvního řádku, případně volným řádkem. První odstavec v kapitole se neodsazuje. Doporučuje se text rozdělit do přibližně 2–3 odstavců na 1 stranu.

Bakalářskou i diplomovou práci je možné tisknout oboustranně. Kvůli vazbě je vhodné zvětšit vnitřní okraj stran o cca 0,5 cm.

 

Titulní strana

Každá seminární, bakalářská a diplomová práce musí mít titulní stranu.

U bakalářské a diplomové práce je požadována titulní strana v podobě uvedené v Příloze č. 1 „Opatření děkana č. 22/2017“, jež je k nahlédnutí na fakultním webu (Fakulta – Studium – Návody a informace, https://www.natur.cuni.cz/fakulta/dekan-a-kolegium/opatreni-dekana/2017/opatreni-dekana-c-22-2017-priloha-c.1/view)

Na titulní straně seminárních prací by měl být kromě údajů dle „Opatření děkana č. 22/2017“, Přílohy č. 1, uveden také kurz, v jehož rámci je práce připravena, obor a ročník studia studenta.

 

Struktura práce

Abstrakt

Bakalářská a diplomová práce musí obsahovat abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce (klíčová slova v počtu cca 4–6). Abstrakt by měl být zařazený před obsahem. U bakalářské práce by abstrakt a klíčová slova v obou jazycích dohromady neměly přesáhnout rozsah 1 strany. U diplomové práce se doporučuje rozsah maximálně 1 strany pro český abstrakt a klíčová slova a 1 strany pro anglickou verzi.

Prohlášení

Za titulní stranou bakalářské a diplomové práce je předepsané prohlášení opatřené aktuálním datem a vlastnoručním podpisem studenta/tky (modrou propiskou):
 

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

 

V Praze, dd. mm. rrrr                                                                           Titul Jméno Příjmení

                                                                                                                     podpis studenta                      

 

Obsah

U rozsáhlejších seminárních prací a u všech bakalářských a diplomových prací musí být na samostatném listě (listech) uvedený kompletní obsah práce se stránkováním jednotlivých kapitol a podkapitol.

Práce by měla být vhodně strukturována do kapitol a podkapitol, které ohraničují ucelené části. Názvy kapitol a podkapitol se pro přehlednost doporučuje očíslovat, vhodné je používat maximálně tři úrovně číslování (1.1.1). Názvy kapitol a podkapitol by měly být od samotného textu odděleny jedním volným řádkem, případně také odlišným formátováním písma (např. tučně).

Za obsahem se uvádí seznam tabulek, grafů, obrázků, map, použitých zkratek a příloh, v oddělených seznamech (např. Seznam obrázků; Seznam map; Seznam použitých zkratek apod.).

Úvod

Každá seminární, bakalářská i diplomová práce musí obsahovat úvod a závěr. V úvodu práce by měl být definován studovaný problém, zařazen do širšího společenského a vědeckého kontextu, uveden cíl práce (případně formulovány výzkumné otázky, resp. pracovní hypotézy) a stručně popsány použité metody. Na závěr úvodu je vhodné přehledně a stručně představit strukturu práce.

Vlastní text práce

Vlastní text práce by měl mít tři základní části: teoretické zarámování, použité metody a zdroje dat a vlastní empirickou/analytickou část.

První část textu by neměla opomenout definování základních pojmů, zařazení tématu práce do širšího věcného, společenského a teoretického kontextu, zarámování problému v rámci vhodných teorií a přístupů a přehled dosavadních znalostí a výzkumů daného problému v českém i celosvětovém kontextu. Diskuze dostupné literatury týkající se daného tématu musí být doplněna vlastní kritickou analýzou, přičemž převzaté a vlastní poznatky musí být srozumitelně odlišeny. Z této části by jasně a srozumitelně měly vycházet hypotézy a cíle práce.

Součástí vlastního textu práce by v druhé části měla být diskuze relevantních, používaných a uplatněných metod vlastního výzkumu s vhodnými argumenty pro zvolení konkrétní metody práce.

Empirická/analytická část vlastního textu práce by měla obsahovat podrobné vysvětlení procesu analýzy, objasnění jejích výsledků, jejich diskuzi a zařazení do celkového kontextu relevantního teoreticko-metodologického základu představeného v první části vlastního textu práce.

Závěr

V závěru práce je vhodné zopakovat její cíle, případně otázky a hypotézy, a nastínit, zda a jakým způsobem byly cíle práce naplněny, případně se vyjádřit ke vhodnosti zvolených metod a objasnit, jakým způsobem práce obohacuje dosavadní teoreticko-metodologické vědění. Součástí závěru by mělo být také nastínění možných dalších směrů studia sledované problematiky.

Seznam literatury a zdrojů

Každá seminární, bakalářská a diplomová práce musí obsahovat citace odkazující na odbornou literaturu a zdroje, jejichž seznam se vždy uvádí na konci práce (formální náležitosti citací a seznamu literatury a zdrojů viz níže).

 

Tabulky, grafy a obrázky

Všechny tabulky, grafy, obrázky, mapy a přílohy musí být očíslovány (přičemž každé se čísluje zvlášť, např. Tabulka 1, Graf 1, Mapa 1, Tabulka 2…), opatřeny názvem (název a číslo se uvádí nad daným prvkem) a zdrojem (pod daným prvkem).

Název by měl obsahovat popis jevu zobrazeného v daném prvku, místo/území/územní jednotku a datum nebo vročení (tedy odpovídat na otázky co/kdo, kde, kdy).

Na všechny tabulky, grafy, obrázky, mapy a přílohy je nutné přímo odkazovat v textu (diskutovat, dále analyzovat jejich obsah), jinak není relevantní je do práce zařazovat.

U všech převzatých tabulek, grafů, obrázků, map, příloh atd. je nutné uvést zdroj ve správné formě podle citačního vzoru. Zdroj je nutné uvézt také pro údaje, které jsou převzaty a zpracovány v tabulce či grafu vlastní výroby. Autorské fotografie, tabulky, grafy či mapy obsahující výsledky vlastního výzkumu apod. by měly být označeny jako autorská práce stejným způsobem, jako se uvádí zdroj (např. slovy „fotografie autora/ky“). U map je nutné uvézt také zdroj mapových podkladů. U tabulek, grafů, map apod. mohou být pod zdrojem uvedeny i vysvětlivky či poznámky (řádně označeny slovem Poznámka či Vysvětlivky)

 

Rozsah a formální stránka práce

Rozsah textu studentských prací (tj. počet stran včetně seznamu literatury a zdrojů, bez započtení abstraktu, obsahu a příloh) by se měl pohybovat v rozmezí 5–10 normostran u seminárních, 30–50 normostran u bakalářských a 60–100 normostran u diplomových prací (1 normostrana je cca 1800 znaků včetně mezer). Práce by měla být stránkována od titulní strany, na které se číslo strany neuvádí (následující strana bude číslována číslem 2). Strany příloh se nečíslují.

Doplňující informace či vysvětlení je možné uvést do poznámek pod čarou, poznámky pod čarou je ovšem vhodné omezit na minimum.

Při prvním použití zkratky je nezbytné uvést plné znění a za něj do závorky zkratku, v následujícím textu je již možné uvádět pouze zkratku. V případě většího množství zkratek je vhodné sestavit jejich vlastní seznam a umístit ho za obsah a seznam tabulek, grafů atd.

V práci je nezbytné vyvarovat se pravopisných chyb, stylistických nedostatků a překlepů. Větší množství pravopisných chyb a překlepů povede ke snížení hodnocení práce, případně může vést i k nepřijetí práce k obhajobě. Práce nebude přijata k obhajobě ani pokud bude obsahovat hrubé formální nedostatky (nesprávná podoba titulní strany, chybějící nebo nedostatečný abstrakt či obsah, nedodržení rozsahu, nepřehledné označení kapitol, nerozdělení práce do odstavců aj.).

 

Citační vzor a seznam literatury

V každé seminární, bakalářské i diplomové práci je nezbytné řádně citovat. V případě, že práce bude obsahovat převzaté pasáže, myšlenky či data, která nebudou řádně citována a na která nebude odkazováno v seznamu literatury a zdrojů, práce nebude přijata k obhajobě. Takové jednání bude považováno za velmi hrubé porušení akademické etiky a budou z něj vyvozeny patřičné důsledky.

Citační vzor a podoba seznamu literatury a zdrojů se řídí obecnými zásadami platnými pro časopis Geografie, viz https://www.geografie.cz/pokyny-pro-autory. Důraz je kladen na to, aby všechny citace a kompletní seznam literatury a zdrojů měly jednotnou podobu.

V případě opisu části věty, celé věty či celé pasáže textu (přímé citace se ovšem doporučuje používat pouze v menším rozsahu) musí být přímá citace uvedena v uvozovkách a za ní zařazen odkaz na literaturu/zdroj (příjmení autora a rok publikace) včetně strany, odkud byla citace převzata.

Příklad: Hampl (1996, s. 13) tvrdí, že „vědecké poznání směřuje k vytváření teoretických systémů“.

Setkáváme se i s názorem (Hampl 1996, s. 13), že teorii „můžeme chápat i jako protipól empirického“.

V případě odkazu na obecnou myšlenku převzatou z jiného díla se rovněž uvádí odkaz na příslušnou literaturu/zdroj (příjmení autora a rok publikace). Nepřímá citace (nedoslovná, parafrázovaná) není v uvozovkách a uvádí se bez čísla stránky.

Příklad: Jedním z významných jevů současného regionálního rozvoje v ČR je narůstající koncentrace progresívních výrobních služeb do největších center osídlení (Blažek 1996).

Pokud je potřeba uvést odkaz na práci, kterou student sice osobně nečetl, ale našel na ni odkaz v jiné publikaci, je nutné odkazovat na oba zdroje, původní i přečtený.

Příklad: Vyskytují se i názory, že "dokud nebude prokázáno, že individuální chování v prostoru je silně spjato s jeho percepcí prostředí, behaviorální geografie se nemůže stát základním kamenem obecné teorie prostorového chování" (Cadwallader 1975, cit. v Drbohlav 1993, s. 33).

Pokud zdroj nelze citovat uvedením příjmení autora, uvádí se zkrácený název textu/zdroje/dat a rok vydání.

Příklad: (Sčítání lidu, domů a bytů 2011).

V případě uvedení odkazu na zdroj s více autory se jména autorů uvádějí v pořadí, tak jak je uvedeno v daném zdroji, oddělena čárkou (Hampl, Gardavský, Kühnl 1987). Více různých zdrojů v jednom místě se odděluje středníkem, zdroje se řadí podle roku publikace od nejstarších po nejmladší (Hampl, Ježek, Kühnl 1978; Hampl, Gardavský, Kühnl 1987; Hampl, Müller 1996; Hampl 2005).


Seznam literatury a zdrojů musí být uveden na konci každé seminární, bakalářské a diplomové práce.

V seznamu musí být uvedeny všechny v práci citované texty a zdroje (včetně zdrojů obrázků, map, příloh aj.), zároveň nesmí seznam obsahovat žádné texty ani zdroje, na které není v práci odkazováno. Seznam je možné rozdělit na seznam literatury (odborných článků, knih, kapitol a jiných textových pramenů) a zdrojů (statistických dat, mapových podkladů aj.).

Texty a zdroje jsou v seznamu řazeny abecedně podle příjmení autorů, v případě více zdrojů od stejného autora sestupně podle roku vydání. Jde-li o práce jednoho autora vydané v jednom roce, řadí se abecedně podle prvního slova názvu práce a u roku se označí písmeny a, b, c atd. (např. Jeleček 1996a).

 

Vzory bibliografických citací v seznamu literatury


Citace z časopisu: 

SJÖBERG, O. (2014): Cases onto themselves? Theory and research on ex-socialist urban environments. Geografie, 119, 4, 299–319.

TOMEŠ, J. (1996): Specifická nezaměstnanost v České republice v regionálním srovnání. Geografie, 101, 4, 278–229.

 

Citace knihy: 

GREGORY, K. J. (2000): The changing nature of physical geography. Arnold, London.

HAMPL, M., GARDAVSKÝ, V., KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Univerzita Karlova, Praha.

 

Citace kapitoly z knihy: 

MARCOU, G. (1993): New tendencies of local government development in Europe. In: Bennet, R. J. (ed.): Local government in the new Europe. Belhaven Press, London, New York, 51–66.

BLAŽEK, J. (1996): Nové institucionální rámce ekonomiky a regionální rozvoj: velké firmy a sektor progresivních výrobních služeb. In: Hampl, M. a kol.: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 303–314.

 

Citace závěrečné práce a výzkumné zprávy: 

TRNKOVÁ, Z. (1995): Politika bydlení České republiky v období centrálního plánování. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha.

SÝKORA, L. (1995): Ekonomická a sociální restrukturalizace a gentrifikace v Praze. Výzkumná zpráva, OSI/RSS č. 146/94. Research Support Scheme of the Open Society Institute, Praha.

 

Citace internetového zdroje:

Internetové zdroje se citují stejně jako články nebo knihy, musí tedy obsahovat jméno autora a název textu/stránky. Místo nakladatelství se uvádí odkaz na webové stránky a do závorky poté datum navštívení/stažení/citování daného textu. V případě, že je konkrétní text dostupný v tištěné podobě i na internetu, je vždy vhodnější odkazovat na tištěný zdroj.

BLAŽEK, J. (2001): Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU.
http://www.geography.cz/socgeo/blazek/blaz02.html (cit. 1. 1. 2016)

MANDELMAN, A. (2012): Wet Prairie: People, Land, and Water in Agricultural Manitoba, http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=37027 (cit. 1. 1. 2016).

Pokud internetový zdroj neobsahuje jméno autora, používá se zkrácený název textu/stránky.

HRW (2013): World Report 2013, Syria. HRW (Human rights watch), Washington, http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/syria (cit. 23. 3. 2017).

ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA (2015): Bashar al-Assad, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/711020/Bashar-al-Assad/308465/Unrest-and-civil-war (cit. 20. 5. 2016).

 

Citace zdroje dat:

SLDB (2011): Databáze výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011. Český statistický úřad, Praha (cit. 26. 4. 2016).

ČSÚ (2014): Databáze demografických údajů za obce ČR, 1971-2014. Český statistický úřad, Praha www.czso.cz (cit. 19. 5. 2017).

UNICEF (2001). Age of Marriage, India. http://www.unicef.org/india/Media_AGE_AT_MARRIAGE_in.pdf (cit. 14. 2. 2013).

Pew Forum on Religion and Public Life (2012): Faith on the Move: The Religious Affiliation of International Migrants. Pew Research Center, Washington, D.C.

 

Citace mapového zdroje:

ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ (2014): ArcČR 500 - digitální geografická databáze, verze 3.2. www.arcdata.cz (cit. 19. 5. 2017).

ČÚZK (2016): Základní mapa ČR 1:10 000 barevná bezešvá (ZM 10), Základní mapa ČR 1:50 000 barevná bezešvá (ZM 50), Základní mapa ČR 1:200 000 barevná bezešvá (ZM 200). Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální. www.cuzk.cz (cit. 19. 5. 2017).
 

 

Aktualizace: 29. 1. 2018

Akce dokumentů