E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVědecké zaměření

Přehled výzkumných týmů působících na katedře:

Urbánní a regionální laboratoř (URRlab)

Výzkumné centrum dopravní geografie (CeDoG)

Centrum geografického a environmentálního vzdělávání

Geografické migrační centrum - GEOMIGRACE

Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických a společensko-ekonomických souvislostech (GeoQol)

Centrum ekonomické geografie a regionálního rozvoje (CEGARR)

Centrum výzkumu geografie volného času (GeoVoČ)

Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii (KUHIG)

Výzkumné centrum změn využití ploch Česka (LUCC Czechia)

Centrum pro výzkum otázek regionální a politické geografie (REGPOL)

Výzkumné centrum rurální geografie (RURAL)

Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR)

Tradiční témata výzkumu:

 • teorie geografické organizace společnosti
 • struktura, rozmístění a vývoj obyvatelstva
 • struktura osídlení
 • sociální geografické systémy

 

Další hlavní řešená témata:

 • mezinárodní a vnitřní migrace
 • suburbanizace a restrukturalizace měst
 • venkov a zemědělství
 • druhé bydlení a cestovní ruch
 • periferní a pohraniční území
 • evropská integrace a globalizace
 • regionální aspekty zdravotního stavu obyvatelstva
 • politika životního prostředí v Česku
 • regionální identita
 • historická geografie a environmentální dějiny
 • proces transformace české společnosti a ekonomiky
 • transformace veřejné správy
 • vývoj dopravních systémů
 • regionální politika Česka a Evropské unie
 • reforma geografického vzdělávání v Česku a tvorba učebních pomůcek

Příklady výzkumných úkolů řešených na katedře:

 • Analýza vývoje přírodních a sociálních složek NP Šumava za posledních 15 let – podklad pro řízení národního parku.
 • Participace na tvorbě Atlasu krajiny ČR.
 • Výzkum neoprávněných ekonomických aktivit cizinců – podklady a doporučení pro českou migrační politiku a praxi.
 • Výzkum přeshraniční spolupráce – podklady a doporučení nástrojů regionálního rozvoje příhraničních obcí a regionů.
 • Suburbanizace a její dopady na rozvoj krajinné a společenské sféry – podklady pro územní a regionální plánování.
 • Výzkum segregace vybraných skupin obyvatelstva Česka – podklady a doporučení pro sociální politiku státu.
 • Výzkum rizik územních polarizací na různých měřítkových úrovních – podklady a doporučení pro regionální politiku v kontextu EU.
 • Výzkum zdravotně rizikového chování mládeže a sociogeografických determinant prostředí – na národní, regionální a komunální úrovni doporučení a podklady pro rozhodování v oblasti relevantní legislativy.

Akce dokumentů