E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

SYRI – Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – krátce SYRI (konsorcium vědců z Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a ústavů Akademie věd ČR) https://www.syri.cz/

UNCE - Výzkumné centrum excelence UK: Výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. stoletíhttps://www.natur.cuni.cz/geografie/veda-a-vyzkum/unce-2

GeoQol - Centrum výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geo-demografických souvislostechhttp://geoqol.natur.cuni.cz/

GeoMigrace - Geografické migrační centrum http://geomigrace.cz

 

Mezinárodní projekty - garant za Česko

2015-2017  HORIZON 2020, PHC-2014-single-stage, Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY - Euro-Healthy, Hlavní řešitel: prof. Paula Santana, UNIVERSIDADE DE COIMBRA, Garant za ČR:  D. Dzúrová. Spoluřešitelé z PřF: M. Lustigová, D. Drbohlav a M. Seidlová                                           http://www.euro-healthy.eu/

2011-2014 - EVALUATING THE IMPACT OF STRUCTURAL POLICIES ON HEALTH INEQUALITIES AND THEIR SOCIAL DETERMINANTS AND FOSTERING CHANGE (SOPHIE) , Hlavní řešitel: prof. C. Borell (Agència de Salut Pública de Barcelona). Garant za ČR: D. Dzúrová. Spoluřešitelé z PřF:  J. Spilková, M. Pitoňák,  P. Winkler; http://www.sophie-project.eu/index.htm

2009-2012 - SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN MORTALITY: EVIDENCE AND POLICIES IN CITIES OF EUROPE, INEQ-CITIES. Hlavní řešitel: prof. C. Borell (Agència de Salut Pública de Barcelona)
Garant za ČR: D. Dzúrová. Spoluřešitelé:  H. Pikhart, J. Marková-Láchová; https://www.ucl.ac.uk/ineqcities/

 

Hlavní řešitel

2011-2015 IGA MZ - Analýza vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a socio-geografických determinant prostředí 

1999-2001: Sebevražednost obyvatel ČR v období transformace společnosti: Regionální rozdíly. Grantový projekt GA UK č. 250/1999.

1996-1997: Kauzální analýza úmrtnosti ve vztahu ke kvalitě životního prostředí: Česká republika. Grantový projekt GA UK č. 26225/1996.

1991-1992: Sledování souvislostí zdravotního stavu obyvatel a kvality životního prostředí. Projekt Federálního výboru pro životního prostředí č. A5.9.5.

Spoluřešitel
2006-2010 UC Berkeley - Fogarty project: Finance and Mental health Services Training in Czech Rep./Central Europe - Advisory Committee

2006–2009: Grant GA ČR - Eurocore CRP/06/E001 -42-201401 „Nelegální přechody cizinců přes hranici za účelem vynucené práce (vyjma prostituce)“, hl. řešitel: doc. D. Drbohlav

2005–2008: „EUROTHINE - Tackling Health Inequalities In Europe: an integrated approach“, EU Sixth framework programme, hl. řešitel: prof. J. Mackenbach, A. Kunst, Erasmus University, Rotterdam

2005–2008: Quality of Care and Quality of Life for People with Intellectual and Physical Disabilities:Integrated Living, Social Inclusion and Service User Participation”, 513723 - DIS-QOL, EU Sixth framework programme. hl. řešitel: prof. Mick J. Power, University of Edinburgh

2005–2007: grant MPSV 1J/PR/03327 - 45-501955 „Mezinárodní migrace a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu“, hl. řešitel: doc. D. Drbohlav

2005+: výzkumný záměr MSM 0021620831: “Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace”, hl. řešitel: prof. P. Dostál

2004–2004: IOM Vídeň, „Dimension of Integration – Migrant’s Youths in CEE Countries“, IOM International Organization for Migration, Vídeň, hl. řešitel: doc. Drbohlav

2003–2007: VaV/600/01/03, Atlas krajiny, VÚKOZ, Průhonice; hl. řešitel za Přf UK: doc. I. Bičík

2003–2005: grant GA ČR, 205/03/0337 "Nová fáze regionálního rozvoje v ČR”, hl. řešitel: prof. P. Dostál

2003–2005: grant IGA MZ, NO/7695-3, „Adaptace a validizace metody měření kvality života pro klinickou praxi“, hl. řešitelka: PhDr. E. Dragomirecká, Psychiatrické centrum Praha

2003–2005: grant GA ČR, 42-201 978: „Atlas ze sčítání 2001“, hl. řešitel: prof. J. Rychtaříková

2003–2004: Integrace cizinců v ČR, studie arménské, vietnamské a ukrajinské komunity v Praze a Středočeském kraji. Grantový projekt IOM Praha a MPSV, hl. řešitel: D. Drbohlav

2002: Vliv sociálních a biologických rizikových faktorů na přežívání dětí v prvním roce života. Grantový projekt GA ČR č. 403/00/1521, hl. řešitelka: J. Rychtaříková

1999–2004: Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti. Výzkumný záměr MSM 113100007, hl. řešitel: P. Dostál

1999–2001: Biologicko-sociální vlivy jako determinující faktory pro vznik vybraných typů vrozených vad v České republice. Grantový projekt IGA MZ ČR č. NJ5764-3/1999, hl. řešitel: A. Šípek

1999–2001: Regionální rozvoj a politika v kontextu evropské integrace. Grantový projekt GA ČR č. 403/99/1006, hl. řešitel: M. Hampl

1998–2001: Šetření duševního zdraví pravděpodobnostního výběru z dospělé populace ČR. Grantový projekt IGA MZ ČR č. NF/4978-3, hl. řešitel: C. Škoda

1997–1999: Kvalita života jako hodnotící kritérium léčby u vybraných duševních onemocnění. Grantový projekt IGA MZ ČR, hl. řešitel: C. Škoda

1996–1998: Teorie regionální diferenciace společenského vývoje. Grantový projekt GA ČR č. 403/096/0258, hl. řešitel: M. Hampl

1996–1997: Economic shocks, social stress and the transition´s mortality crisis. Grantový projekt United Nations University, World Institute for Development Economics Research, Helsinky, hl. řešitelka: G.E. Cornia

1993–1995: Teorie transformačního procesu geografické organizace společnosti. Grantový projekt GA ČR č. 403/096/0258, hl. řešitel: M. Hampl

1992: Československo v 21. století. Grantový projekt Federálního výboru pro životní prostředí, hl. řešitel: P. Nováček  

Akce dokumentů