E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

 

Výběr:

A) Nositel grantového projektu

Dovednosti žáků v biologii, geografii a chemii: výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula na počátku implementace kurikulární reformy. Grantový projekt GA ČR, P407/10/0514, 2010–2014

Koncepce a realizace nového studijního předmětu Geolaboratoř – terénní výuka geografie pro studenty učitelství na Přírodovědecké fakultě UK Praha. Rozvojový program MŠMT ČR 2005 (č. 351), 2005

Uplatnění absolventů geografických oborů PřF UK na trhu práce, grantový projekt GA UK č. 354/2004/B-GEO/PrF, 2004

 

B) Koordinátor geografů a spoluřešitel

Centrum didaktického výzkumu v přírodních vědách, matematice a jejich mezioborových souvislostech (UNCE/HUM/024), Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018–2022, hl. řešitel: doc. RNDr. Svatava Janoušková, doc. RNDr. D. Řezníčková, Ph.D. – spoluřešitelka

Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK. Projekt OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093, 2020–2022, příjemce Univerzita Karlova, doc. RNDr. D. Řezníčková, Ph.D. – vedoucí klíčové aktivity

Aplikace poznatků současného výzkumu politické geografie ve výuce geografie a sociálně-vědních předmětů na středních školách. Technologická agentura České republiky, TL02000195, příjemce: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019–2021, hl. řešitel RNDr. D. Hána, Ph.D., doc. RNDr. D. Řezníčková, Ph.D. – spoluřešitelka

Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu. Progres Q17, Univerzita Karlova, Koordinátor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., 2017–2021, doc. RNDr. D. Řezníčková, Ph.D. – spoluřešitelka

Sdílení zkušeností a rozvoj spolupráce mezi akademickými pracovníky připravujícími budoucí učitele (téma globální rozvojové vzdělávání a osvěta, tuzemské projekty). Projekt České rozvojové agentury DP-2019-052-DO-99820. Příjemce Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2019, Praha, doc. RNDr. D. Řezníčková, Ph.D. – odborný expert.

Komplexní systém hodnocení. Projekt OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0./15 001/0000751,2017–2021, Česká školní inspekce, doc. RNDr. D. Řezníčková, Ph.D. – oborový didaktik vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání, Projekt OP VVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663, 2017–2019, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, RNDr. D. Řezníčková, Ph.D. – oborový didaktik

Strategie a cíle geografického vzdělávání, projekt TAČR (TD03000475), 2013–2017, Přírodovědecká fakulta UK, hl. řešitel doc. RNDr. M. Marada, Ph.D.

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice. Projekt OP VK, CZ.1.07/4.1.00/22.0003, 2013–2015, Česká školní inspekce, RNDr. D. Řezníčková, Ph.D. – tvůrce inspekčních nástrojů pro hodnocení přírodovědné gramotnosti

DAVID – Review System and Database for Civic, Citizenship and Values Education Lifelong Learning, Program Evropské Komise, č. 519116-LLP-1-2011-1-PT-KA4-KA4MP, 2011–2014, hl. řešitelská organizace: Universidade Católica Portuguesa, Lisabon, Portugalsko; odpovědný vedoucí partnerského týmu UK PřF  RNDr. M. Marada, Ph.D., RNDr. D. Řezníčková, Ph.D. – spoluřešitelka

Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech (Grantová agentura ČR, 2012–2014; ve spolupráci s PřF UJEP v Ústí n. L.), hl. řešitel doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D., D. Řezníčková – spoluřešitelka

Projekt 5P PLUS – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů PLUS. Projekt OP VK Středočeského kraje (CZ.1.07/1.3.48/02.0043), 2013–2014. UK PřF, hl. řešitelka prof. RNDr. H. Čtrnáctová, CSc., D. Řezníčková – věcný manažer projektu a odborný garant za geografii.

Projekt 5P – Program pro pedagogy přírodovědných předmětů. Projekt OP VK Středočeského kraje (CZ.1.07/1.3.04/02.0040), 2010–2012. UK PřF, hl. řešitelka doc. RNDr. H. Čtrnáctová, CSc., D. Řezníčková – věcný manažer projektu a odborný garant za geografii.

Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi. Projekt operačního programu OPPA (CZ.2.17/3.1.00/32121), 2010–2012. UK PřF, hl. řešitelka doc. RNDr. H. Čtrnáctová, CSc., D. Řezníčková – věcný manažer projektu a odborný garant za geografii.

Kompetence I. Projekt OPVK, zadavatel MŠMT (CZ.1.07/4.1.00/06.0021), 2009–2013, hl. manažer RNDr. František Barták, příjemce podpory Česká školní inspekce, D. Řezníčková – spoluřešitelka aktivity Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce.

Přírodovědná gramotnost – rozvoj klíčových a specifických kompetencí v přírodovědných předmětech. Projekt JPD3 (CZ.04.3.07/3.1.01.2/2034) z Evropských sociálních fondů. Doba trvání 2006–2008. UK PřF, hl. řešitelka doc. RNDr. V. Čížková, CSc., D. Řezníčková – člen hlavního realizačního týmu, odpovědná řešitelka za geografii.

Modulární systém dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Praze. Projekt JPD3 (CZ.04.3.07/3.1.01.1/0119) z Evropských sociálních fondů. Doba trvání 2005–2007. Univerzita Karlova v Praze, hl. řešitelka doc. RNDr. J. Svobodová, CSc., D. Řezníčková – garant a lektor kurzů.

Vyhledávání, podpora a individuální rozvoj studentů přírodních věd. Rozvojový projekt MŠMT na rok 2008-9 č.C9 (podprogram 2/b), Univerzita Karlova v Praze, hl. řešitel doc. RNDr. P. Svoboda, CSc. (MFF UK). D. Řezníčková – odpovědná řešitelka za geografii.

Česká škola se otevírá multikulturálnímu světu. Multikulturální asimilační přístupy ve vzdělávání dětí cizinců/imigrantů v kurzech dalšího vzdělávání učitelů. Rozvojový program MŠMT ČR 2007 (č. 12 496/07-22), UK PřF KSGRR, hl. řešitelka doc. RNDr. H. Kühnlová, CSc.

Výuka v terénu jako efektivní nástroj rozvoje kompetencí učitelů geografie a přírodovědných předmětů. Rozvojový projekt MŠMT ČR, 2007, hl. řešitel RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.

Podpora nadaných studentů v přírodovědných oborech. Rozvojový program MŠMT ČR 2006, UK MFF a PřF, hl. řešitel doc. RNDr. Svoboda, CSc.

Komplexní geografická exkurze jakou součást celoživotního vzdělávání učitelů. Rozvojový program MŠMT ČR 2004–2005 (č. 376), UK PřF KSGRR, hl. řešitel RNDr. M. Marada, Ph.D.

Akce dokumentů