E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodíl na výzkumné, vědecké a organizační práci

garant doktorského studijního programu Didaktika geografie na PřF UK (od roku 2020), garant navazujícího magisterského studia učitelství geografie akreditovaného na  PřF UK  (2007–2013); garant doplňujícího pedagogického studia pro studenty geografie PřF UK (od roku 2008); člen oborové rady doktorského studijního programu Obecné otázky geografie na PřF UK (2008–2020) a studijního oboru Didaktika geografie v doktorského studijního programu Specializace v pedagogice na PedF MU (2016–2020) a doktorského studijního programu Didaktika geografie na PedF MU (od roku 2020);

konzultant Akreditační komise ČR – stálé pracovní skupiny Pedagogika, psychologie a kinantropologie (od 2014), oponent učebních plánů studijních oborů/programů, člen stálé pracovní skupiny Akreditační komise ČR pro oborové didaktiky (2015–2016)

vedoucí Centra geografického a environmentálního vzdělávání na PřF UK (od roku 2010)

členka redakční rady Geografických rozhledů a Orbis Scholae

předsedkyně sekce geografického a environmentálního vzdělávání České geografické společnosti (od roku 2014), členka České asociaci pedagogického výzkumu

členka poradního sboru MŠMT ČR, skupiny pro výuku dějepisu a společenskovědních předmětů (2002–2006); člen Odborné rady vzdělávacích pořadů České televize (2007–2009)

členka komise Geografického vzdělávání Mezinárodní geografické unie (IGU – CGE)

expertní činnost (příklady):

  • participace na tvorbě Mezinárodní deklarace výzkumu geografického vzdělávání IGU – CGE, na specifikaci způsobu ověřování geografické gramotnosti v projektu TIMSS; na způsobu ověřování přírodovědné gramotnosti v projektu ČŠI, výkonů žáků u maturitní zkoušky z geografie; na tvorbě a odborném posouzení otázek Přírodovědné gramotnosti PISA a TIMSS;
  • oponent kurikulárních dokumentů (Geografických standardů, Vzdělávacího programu Národní škola, první verze RVP ZV a RVP G, Katalog požadavků k maturitní zkoušce z občanského a společenskovědního základu, Katalog požadavků k maturitní zkoušce z přírodovědně technického základu)
  • oponent učebních plánů studijních oborů/programů pregraduálního učitelského studia geografie, grantových projektů, článků v domácích i zahraničních odborných periodikách, učebnic a atlasů
  • garant a hlavní tvůrce přijímacích testů ze zeměpisu na UK PřF  (do roku 1993–2008)
  • spoluautor či oponent zeměpisných otázek v celostátních testech projektu Kalibro, oponent testových položek v projektech Centra pro reformu maturitní zkoušky (Nová maturita, Maturita po internetu, Krok za krokem, Maturita nanečisto), spoluautor či oponent zeměpisných otázek v projektech ČŠI

Akce dokumentů