E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzkumné projekty a granty

Hlavní řešitel
2009– 2011: Význam rekreační funkce sídel a obcí v procesu formování regionální identity a identity regionů ČR, Grantová agentura České republiky 403/09/1491

2007: Projekt 3.3. Společný regionální operační program EU č. CES 1890/OEI/2007, zadavatel KÚ Středočeský kraj, „Socioekonomická a demografická analýza města Poděbrady“

2005–2006: Geografická analýza proměn funkčního využití břehů Vltavy: historické a environmentální souvislosti. Grantový projekt GA UK č. 208/2005/B-GEO/PrF

2002: Chalupaření jako specifická forma druhého bydlení  GAUK 326/2002/A-SP/PrF 

Spoluřešitel

NAKI DG18P02OVV037 Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky. ( ČVUT hlavní řešitel J. Cajthaml ČVUT)

GAČR P404/12/1040 Holandské vesničky v Čechách: nová forma mezinárodního turismu na počátku 21. století  - řešitelka (hlavní řešitelka dr. Hana Horáková, metropolitní univerzita Praha)

 

Člen týmu

NAKI DG16P02H010 Český historický atlas, Ministerstvo kultury ČR – členka týmu (hlavní řešitelka E. Semotanová HU AV ČR)

GAUK č. 814116 - 2016-2017 Turistifikace a efekt turistické pasti: případová studie turistického gheta v historickém centru Prahy - hl. řešitelka V. Dumbrovská  (gestor - školitel)

GAČR č. P410/12/G113 Výzkumné centrum historické geografie; projekt Exelence -členka týmu

2007: Projekt 3.3. Společný regionální operační program EU č. CES 1851/OEI/2007, zadavatel KÚ Středočeský kraj, „Analýza cestovního ruchu na Příbramsku“ hl. řešitel J. Vágner

2007: Analýza vývoje Národního parku Šumava za období uplynulých 15 let, MŽP ČR hl. řešitel I. Bičík, R. Perlín

2005–2007: Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace. Výzkumný záměr MŠMT č. MSM 0021620831, hl. řešitel: P. Dostál

2004–2006: Rozvoj venkovských oblastí. Výzkumný projekt MMR ČR, hl. řešitel: R. Perlín

2003–2008: Atlas krajiny České republiky – mapové listy Rekreace a cestovní ruch, MŽP – VÚKOZ od 2003 - spoluřešitel

2001 - 2003: GAČR 403/01/0726  „Regionální diferenciace druhého bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu“hl. řešitel J. Vágner

1999 - 2000 :Laboratoř gografických informačních systémů, GA ČR č. 403/010726  hl. řešitel M. Braniš

1998 : Druhé bydlení v Česku, GAUK hl.řešitel: I. Bičík

Akce dokumentů