E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSOUTĚŽ O FINANČNÍ PODPORU VÝZKUMU STUDENTŮ V RÁMCI DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘF UK

 • Podpora spočívá v „garanci“ pokrytí části zdůvodněných nákladů na vlastní výzkum prováděný pro potřeby diplomové práce ve výši 5-15 tis. Kč. Prostředky lze požadovat na výdaje přímo související s tímto výzkumem a mají povahu cestovních nákladů, materiálních nákladů nebo nákladů na služby.
 • Každý rok bude prostřednictvím této interní soutěže rozděleno několik těchto garancí do vyčerpání částky určené vedením katedry. V případě nedostatku návrhů či nízké kvality návrhů nemusí být určená částka vyčerpána.
 • Pro první pilotní ročník (jaro 2018) půjde o částku 50 tis. Kč.
 • Návrhy do soutěže mohou podávat všichni studenti navazujícího magisterského stupně studia, kteří mají vybranou a v SIS přidělenou diplomovou práci na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje.
 • Předpokládá se, že návrhy budou odevzdávat především studenti prvního ročníku studující v daném oboru/programu první rok, kteří jsou prioritní cílovou skupinou. Další studenti navazujícího magisterského stupně studia mohou žádat o tuto podporu pouze ve zdůvodněných případech.
 • Již přidělená garance zaniká v případě neúspěšného ukončení studia či v případě vážných prohřešků souvisejících se studiem a působením na fakultě (disciplinární řízení atp.).
 • Termínem pro odevzdání návrhů je každoročně 15. květen včetně.
 • Návrhy je možno podávat i na pokrytí výdajů realizovaných před 15. květnem roku podání návrhu. Zpětné proplacení výdajů ale bude možné pouze v případě dodání všech potřebných dokladů.
 • Garantované prostředky musí být využity a vyúčtovány do 15. prosince roku následujícího po roku přidělení garance, ale nejpozději do konce druhého ročníku studia.
 • Návrhy se podávají ve struktuře a rozsahu uvedeném v šabloně návrhu, která je dostupná zde.
 • Návrhy se podávají elektronicky PhDr. Martině Tůmové: martina.tumova@natur.cuni.cz
 • Součástí návrhu je i krátké vyjádření vedoucí/ho diplomové práce. V něm doporučuje návrh a účelnost a realističnost plánovaného využití požadovaných prostředků. V případě realizace dané diplomové práce v rámci řešeného výzkumného projektu vedoucí zdůvodní, proč nemohou být požadované náklady pokryty z tohoto projektu. Vyjádření stačí zaslat do 15. května roku podání návrhu v emailu na adresu martina.tumova@natur.cuni.cz.
 • O rozdělení garancí bude rozhodovat do konce května daného roku komise zřízená pro tyto účely na základě zhodnocení návrhů z hlediska (a) odborné kvality plánu výzkumu a (b) zdůvodnění účelnosti požadované podpory.
 • Komise stanovuje pořadí návrhů vhodných pro podporu v tajném hlasování, které následuje po společné diskusi silných a slabých stránek jednotlivých návrhů. Složení komise určuje vedoucí katedry ve spolupráci s garanty oborů navazujícího magisterského studia.
 • Způsob administrace uhrazení výdajů včetně specifikace potřebných dokladů musí být před jejich vynaložením dohodnut s vedoucí/m diplomové práce a sekretářkou katedry. V opačném případě nebude možno garantovat zpětné proplacení výdajů. 
Publikováno: Pátek 12.01.2018 17:35

Akce dokumentů