E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSOUTĚŽ O FINANČNÍ PODPORU VÝZKUMU STUDENTŮ V RÁMCI DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘF UK

 • Podpora spočívá v „garanci“ pokrytí části zdůvodněných nákladů na vlastní výzkum prováděný pro potřeby diplomové práce ve výši 5-15 tis. Kč. Prostředky lze požadovat na výdaje přímo související s tímto výzkumem a mají povahu cestovních nákladů, materiálních nákladů nebo nákladů na služby. Finanční podpora je určena především na pokrytí větších jednorázových položek (nákup dat, letenky apod.) spíše než na podporu drobných běžných výdajů.
 • Každý rok bude prostřednictvím této interní soutěže rozděleno několik těchto garancí do vyčerpání částky určené vedením katedry. V případě nedostatku návrhů či nízké kvality návrhů nemusí být určená částka vyčerpána.
 • Návrhy do soutěže mohou podávat všichni studenti navazujícího magisterského stupně studia, kteří mají vybranou a v SIS přidělenou diplomovou práci na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje.
 • Předpokládá se, že návrhy budou odevzdávat především studenti prvního ročníku studující v daném oboru/programu první rok, kteří jsou prioritní cílovou skupinou. Další studenti navazujícího magisterského stupně studia mohou žádat o tuto podporu ve zdůvodněných případech.
 • Již přidělená garance zaniká v případě neúspěšného ukončení studia či v případě vážných prohřešků souvisejících se studiem a působením na fakultě (disciplinární řízení atp.).
 • Termínem pro odevzdání návrhů je každoročně 15. květen včetně.
 • Návrhy je možno podávat i na pokrytí výdajů realizovaných před 15. květnem roku podání návrhu. Zpětné proplacení výdajů ale bude možné pouze v případě dodání všech potřebných dokladů.
 • Garantované prostředky musí být využity a vyúčtovány do 15. prosince roku následujícího po roku přidělení garance, ale nejpozději do konce druhého ročníku studia.
 • Návrhy se podávají ve struktuře a rozsahu uvedeném v šabloně návrhu, která je dostupná zde – https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/studium/navazujici-magisterske-studium.
 • Návrhy se podávají elektronicky PhDr. Martině Tůmové: martina.tumova@natur.cuni.cz
 • Součástí návrhu je i krátké vyjádření vedoucí/ho diplomové práce. V něm doporučuje návrh a účelnost a realističnost plánovaného využití požadovaných prostředků. Zmíní také, zda je plánováno využití poznatků nad rámec DP, zejm. pro odbornou publikaci. V případě realizace dané diplomové práce v rámci řešeného výzkumného projektu vedoucí zdůvodní, proč nemohou být požadované náklady pokryty z tohoto projektu. Vyjádření stačí zaslat do 15. května roku podání návrhu v emailu na adresu martina.tumova@natur.cuni.cz.
 • O rozdělení garancí bude rozhodovat do konce května daného roku komise zřízená pro tyto účely na základě zhodnocení návrhů z hlediska (a) odborné kvality plánu výzkumu a (b) zdůvodnění účelnosti požadované podpory.
 • Komise stanovuje pořadí návrhů vhodných pro podporu v tajném hlasování, které následuje po společné diskusi silných a slabých stránek jednotlivých návrhů. Složení komise určuje vedoucí katedry ve spolupráci s garanty oborů navazujícího magisterského studia.
 • Způsob administrace uhrazení výdajů včetně specifikace potřebných dokladů musí být před jejich vynaložením dohodnut s vedoucí/m diplomové práce a sekretářkou katedry. V opačném případě nebude možno garantovat zpětné proplacení výdajů.
 • Podpoření studenti po využití prostředků odevzdávají krátkou zprávu informující o jejich výzkumu, ideálně spolu s několika ilustračními fotografiemi. Měli by také zvažovat využití dosažených poznatků nad rámec DP, zejm. pro odbornou publikaci. 
Publikováno: Pondělí 27.01.2020 09:50

Akce dokumentů