E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMezinárodní konference o migraci

Migrace a integrace migrantů je téma, které hýbe nejen současnou Evropu, ale prakticky celým světem. Díky svému odbornému i organizačnímu zázemí uspořádá na přelomu června a července Přírodovědecká fakulta UK rozsáhlou mezinárodní konferenci v rámci výzkumné sítě IMISCOE. Jejím cílem je vysledování společných zákonitostí procesů spojených s migrací a integrací cizinců, mapování nejaktuálnějších trendů i sdílení příkladů dobré praxe. Záštitu nad ní přebralo mimo jiné vedení Univerzity Karlovy, Ministerstvo zahraničí ČR i Magistrát hlavního města Prahy
Čas 30.06.2016   09:00
02.07.2016   18:00
Přiložený soubor: TZ_Mezinarodni konference o migraci probehne- PrF UK.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Geografické výzkumné centrum GEOMIGRACE (etablované v rámci katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty UK v Praze) je dlouhodobě aktivním aktérem v rámci mezinárodní komunity vědeckých pracovišť zabývajících se migrací a od roku 2012 také členem evropské výzkumné sítě IMISCOE. Jeho vedoucím je doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 

Organizace 13. ročníku pravidelné konference sítě IMISCOE, jež byla pro rok 2016 týmu GEOMIGRACE svěřena, je velkou ctí pro Přírodovědeckou fakultu a Univerzitu Karlovu v Praze, jakož i pro Prahu a Českou republiku jako takové. Tato prestižní konference každoročně přivádí na místo konání kolem 400 odborníků zabývajících se problematikou migrace, integrace a sociální soudržnosti, aby diskutovali o aktuálních problémech a vědeckých pokrocích souvisejících s pohybem a integrací obyvatelstva z mnoha perspektiv - zejména politické, ekonomické, sociálně-kulturní, geografické, demografické, etnologické či právní. 

Letošní téma konference, „migrace a rozvoj“, prolíná celým studiem vnitřní i mezinárodní migrace a stojí také v pozadí právě probíhající tzv. „uprchlické krize.“ Obsahuje v sobě několik široce platných témat jako polarizace světa, socioekonomické nerovnosti či společensko-kulturní proměny, jež stojí v centru zájmu řady společenskovědních disciplín. Výzkum a aplikace jeho výsledků jsou klíčové pro snižování negativních dopadů migrace ve vysílajících i přijímajících zemích. 

Otázkám týkajícím se tzv. „uprchlické krize“ jako takové bude v rámci letošní konference věnován významný/samostatný prostor i z hlediska jejích politických, společenských, ekonomických a bezpečnostních dopadů, díky nimž se otázky migrace dostaly i do čela agendy celé řady vládních i nevládních institucí v Česku. Proto věříme, že si konference získá podporu a zájem nejen ze strany české akademické obce, ale také ze strany institucí a osobností zastupujících veřejný, neziskový a soukromý sektor, jakož i ze strany médií a široké veřejnosti v ČR. 

Zahajovací plenární zasedání proběhne 30. 6. 2016 od 17.15 hod. v Purkyňově ústavu v budově Albertov 4 (1 LF UK). Srdečně vítáni jsou i zástupci médií, kteří budou mít příležitost hovořit se špičkovými odborníky na danou problematiku. 

 

Doplňující informace: 

IMISCOE

IMISCOE je největší evropská síť vědců a výzkumných pracovníků působících v oblasti migrace a integrace. Stěžejní náplní činnosti sítě je zprostředkování spolupráce mezi vědci a institucemi s podobným zaměřením – IMISCOE v současné době zastřešuje 36 členských institucí a stovky spolupracujících vědců, zástupců různých sociálně vědních disciplín, z celé Evropy. Výzkumná práce je organizována ve 28 úžeji tematicky zaměřených inter-institucionálních výborech a výzkumných skupinách. Aktivity sítě zahrnují mezinárodní komparativní výzkum, publikační činnost, pořádání odborných akcí, vzdělávání doktorandů a oceňování nadstandardních výsledků v oblasti migračního výzkumu. IMISCOE je vydavatelem několika knižních edic a časopisu Comparative Migration Studies. Konference IMISCOE jsou každoročním vyvrcholením práce většiny evropských vědců v oboru migračních studií, v minulých třech letech byly organizovány v Ženevě, Madridu a Malmö.

 

Kontakt: 

doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, 3NP, místnost 221B
dusan.drbohlav@natur.cuni.cz
GSM: 737 315 633

RNDr. Eva Janská, Ph.D.
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Albertov 6, 4NP, místnost 348
eva.janska@natur.cuni.cz
GSM: 702 056 237

Publikováno: Pátek 24.06.2016 13:20

Akce dokumentů