E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníGeografická sekce otvírá nové studijní obory

Geografická sekce Přírodovědecké fakulty UK otevře od školního roku 2015/16 hned tři nově akreditované studijní obory!

Do školního roku 2015/2016 chystá geografická sekce tyto tři nové akreditované studijní obory 

  • Sociální geografie a geoinformatika (bakalářský obor)
  • Sociální epidemiologie (navazující magisterský obor)
  • Globální migrační a rozvojová studia (navazující magisterský obor)

Sociální geografie a geoinformatika

Je tříletý obor bakalářského studia nově otevíraný v rámci studijního programu Geografi e. Obor umožňuje hlubší specializaci na problematiku geografické interpretace sociálních, ekonomických a ekologických procesů za pomoci sofistikovaných nástrojů geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země. Široká nabídka teoreticky i aplikačně zaměřených předmětů poskytuje studentům dostatečně rozsáhlý soubor znalostí, aby mohli pokračovat v některém z oborů navazujícího magisterského studia, ale také se uplatnit v praxi již po skončení bakalářského stupně studia. Absolvent zvládá základy vědecké práce, dovednosti při práci s mapou a aplikacemi GIS, při analýze hromadných i individuálních prostorových dat a jejich interpretaci v širších environmentálních i socioekonomických souvislostech.

Karlův most na snímku DPZ. Dálkový průzkum Země (DPZ) je jedním z nejdůležitějších datových zdrojů o
naší planetě. Značné využití nalézá právě v přírodovědném výzkumu, např. změny krajinného
pokryvu, výzkum růstu měst a populací…  Zdroj: Geografická sekce PřF UK

Další informace a studijní plán nejdete ZDE 

Globální migrační a rozvojová studia

Je dvouletý obor navazujícího magisterského studia otevíraný v rámci studijního programu Geografie na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Jde o interdisciplinární obor, který poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály sociálně-vědně i environmentálně zaměřených bakalářských programů. Obor poskytuje vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy zasazené do širších souvislostí vývoje globálního systému. Absolventi mají předpoklady k uplatnění doma i v zahraničí a též možnost dalšího rozvinutí v rámci doktorského studia. Získané dovednosti se vztahují k vytváření koncepcí, řízení a evaluaci projektů orientovaných nejen na výše uvedenou problematiku.

Obor Globální migrační a rozvojová studia poskytuje vzdělání a praktické dovednosti zájemcům o otázky mezinárodního rozvoje, mezinárodní migrace, integrace cizinců a související problémy  Foto: Josef Novotný 

Další informace a studijní plán nejdete ZDE  

Sociální epidemiologie

Je v Česku unikátní dvouletý obor navazujícího magisterského studia otevíraný v rámci studijního programu Epidemiologie. Tento interdisciplinárně zaměřený obor poskytuje zajímavou možnost k pokračování studia absolventům široké škály bakalářských studijních programů, jak sociálně-vědně, tak přírodovědecky zaměřených. Výuka je zajišťována ve spolupráci s pedagogy University College London a je založena na moderních vědeckých poznatcích v oblastech životních podmínek člověka, determinant zdraví a zdravotních aspektů prostředí. Získané praktické dovednosti zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, geoinformační a laboratorní techniky a principy statistické analýzy epidemiologických dat. Absolventi mají uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu orientovaném na epidemiologii a veřejné zdraví (rizikové chování, nerovnosti ve zdraví, zdravotní politiky) či příbuzné vědní disciplíny (demografii, geografii, biologii), na akademických pracovištích i ve sféře zdravotních ústavů. Mají též předpoklady pokračovat v doktorských studijních programech, zejména geografických, demografických či biomedicínských.

Získané praktické dovednosti v oboru Sociální epidemiologie zahrnují moderní metody sběru epidemiologických dat, geoinformační a laboratorní techniky a principy statistické analýzy epidemiologických dat. Foto: Xavler Donat Zdroj: Flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/)

Další informace a studijní plán najdete ZDE  

Informace k přijímacímu řízení a podání přihlášky ke studiu najdete ZDE 

O geografické sekci

Geografie na Přírodovědecké fakultě UK byla renomovaným žebříčkem QS World University Ranking v posledních třech letech opakovaně zařazena do první stovky nejlepších světových geografických pracovišť. V oborovém hodnocení tohoto žebříčku je jednou ze dvou nejlépe hodnocených disciplín Univerzity Karlovy. Pracoviště se nachází na Albertově, v blízkosti centra Prahy. 

 

 

Publikováno: Středa 03.12.2014 14:20

Akce dokumentů