E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníERASMUS+ vyhlášení konkurzu

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

vyhlašuje

 

 

konkurz na studijní pobyty (a praktické stáže) ve školním roce 2019 - 2020

(podzimní i jarní semestr) v rámci programu ERASMUS+

na  partnerských univerzitních pracovištích.

 

Výběr univerzity:

Přesné a podrobné informace o bilaterálních smlouvách s více než 50 partnerskými pracovišti viz 

Sekce Geografie, obor/katedra Sociální geografie, platná smlouva SM

na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled/#GG)

 

Dále postupujte dle Informací pro studenty...:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty

 

+ částečně specifické:

Podmínky k přijetí do konkurzu KSGRR:

(viz univerzitní ERASMUS+ stránky:  http://www.cuni.cz/UK-7475.html

  • Stručný strukturovaný životopis s důrazem na studium, kontaktní e-mail, mobilní telefon
  • Přihlíží se k ročníku studia, přednost mají studenti postgraduálního studia
  • Motivační dopis (není standardní formulář) v angličtině (příp. v jazyce výuky) – zdůvodnění pobytu, téma zájmu, program činnosti, návrh zapsaných přednášek na partnerské univerzitě ve formě Návrhu protokolu  o studijním plánu z web aplikace https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty/
  • na základě informací z internetových stránek univerzit, kontaktu se zahraničním učitelem, předběžné  konzultace se školitelem a garantem oboru (programu).
  • Téma a stupeň rozpracovanosti bak., mag., diz. práce
  • Doporučení vedoucího doktorské (magisterské, bakalářské) práce
  • Doklad o vykonání zkoušky z příslušného cizího jazyka (např. First Certificate,   jazyková škola, v rámci studia na PřF UK apod.)
  • Výpis ze SIS s absolvovanými zkouškami za celý průběh studia, studijní průměr známek zvlášť za bak. (i na jiné univerzitě) a mag. studium - prospěch důležitým kritériem (preferován pod 2,00, příp. 2,25 včetně bakalářského studia),

nepřípustný nad 2,50

 

Konkurz na Praktické stáže

viz

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/prakt-staze

 

Další informace:

katedrový koordinátor ERASMUS: dr. Jiří Vágner - vagner@natur.cuni.cz

fakultní koordinátor: dr. Dagmar Chalupová – erasmus@natur.cuni.cz,

Evropská kancelář Rektorátu UK-ERASMUS http://www.cuni.cz/UK-3096.html,

ERASMUS Club http://erasmusclub.natur.cuni.cz/

 

Požadované materiály odevzdejte  do kanceláře dr. Vágnera (příp. na mé jméno do sekretariátu KSGRR – pí Secová, pí Gregor) do 7. 3. 2019.  Konkurzní komise bude jednat na základě předložených materiálů, výsledky a další informace budou uvedeny zde do 20. 3. 2019.

8. 2. 2019                                                                                               RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.,

                                                                                                               vagner@natur.cuni.cz

                                                                                                               katedrový koordinátor ERASMUS

 

Publikováno: Pondělí 04.02.2019 12:40

Akce dokumentů