E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDodatečný konkurz na studijní pobyty (a praktické stáže) ve školním roce 2021-2022

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

vyhlašuje

dodatečný konkurz na studijní pobyty (a praktické stáže) ve školním roce 2021-2022

(jarní semestr) v rámci programu ERASMUS+
na  partnerských univerzitních pracovištích.

Výběr univerzity:
Přesné a podrobné informace o bilaterálních smlouvách s více než 50 partnerskými pracovišti viz
Sekce Geografie, obor/katedra Sociální geografie, platná smlouva SM
na http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled/#GG )

Dále postupujte dle Informací pro studenty...:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty
- Viz založení on-line přihlášky ve webové aplikaci do 15. 9. 2021!!!

+ částečně specifické:
Podmínky k přijetí do konkurzu KSGRR:
Možnost podat více přihlášek (max. 3) na různé univerzity. (Z organizačních důvodů na každou univerzitu podávejte veškeré
úplné materiály zvlášť, zřetelně uveďte na první straně pořadí dle priority). Možno se hlásit i ke konkurzu na jiné
katedře/sekci fakulty - dle podmínek jednotlivých pracovišť. Plné znění bilaterálních smluv viz:
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled/#GG ; http://www.cuni.cz/erasmus/,

Splnění kvalifikačních kritérií pro program ERASMUS+
(viz univerzitní ERASMUS+ stránky: http://www.cuni.cz/UK-7475.html

Stručný strukturovaný životopis s důrazem na studium, kontaktní e-mail, mobilní telefon
Přihlíží se k ročníku studia, přednost mají studenti postgraduálního studia

Motivační dopis (není standardní formulář) v angličtině (příp. v jazyce výuky) – zdůvodnění pobytu, téma zájmu, program činnosti, návrh zapsaných přednášek na partnerské univerzitě ve formě Návrhu protokolu o studijním plánu z web aplikace
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty/
na základě informací z internetových stránek univerzit, kontaktu se zahraničním učitelem, předběžné konzultace se školitelem a
garantem oboru (programu).

Téma a stupeň rozpracovanosti bak., mag., diz. práce

Doporučení vedoucího doktorské (magisterské, bakalářské) práce

Doklad o vykonání zkoušky z příslušného cizího jazyka (např. First Certificate, jazyková škola, v rámci studia na PřF UK
apod.)

Výpis ze SIS s absolvovanými zkouškami za celý průběh studia, studijní průměr známek zvlášť za bak. (i na jiné univerzitě)
a mag. studium - prospěch důležitým kritériem

Konkurz na Praktické stáže
viz
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/prakt-staze

Další informace:
katedrový koordinátor ERASMUS: dr. Jiří Vágner - vagner@natur.cuni.cz
fakultní koordinátor: Ing. Hedvika Páleníková – erasmus@natur.cuni.cz ,
Evropská kancelář Rektorátu UK-ERASMUS http://www.cuni.cz/UK-3096.html ,
ERASMUS Club http://erasmusclub.natur.cuni.cz/

Požadované materiály odevzdejte do kanceláře dr. Vágnera (příp. na mé jméno do sekretariátu KSGRR – pí Secová, pí Gregor)
do 13. 9. 2021 10:00. Konkurzní komise bude jednat na základě předložených materiálů, výsledky a další informace budou
uvedeny zde do 20. 9. 2020.

1.9.. 2021 RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
vagner@natur.cuni.cz
katedrový koordinátor ERASMUS

Publikováno: Pondělí 30.08.2021 15:55

Akce dokumentů