E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČlánek profesora Petra Pavlínka v Economic Geography

Prestižní americký časopis Economic Geography publikoval článek prof. RNDr. Petra Pavlínka, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Za rok 2016 získal Economic Geography třetí nejvyšší impakt faktor v oboru geografie ze 79 hodnocených časopisů a čtvrtý nejvyšší v oboru ekonomie z 347 hodnocených časopisů. Článek se zabývá dopady přímých zahraničních investic v automobilovém průmyslu na regionální ekonomický rozvoj.

 

Dodavatelské vazby jsou považovány za nejdůležitější prostředek přenosu technologií a know-how mezi zahraničními a domácími podniky, a z toho důvodu za potenciálně nejvýznamnější dlouhodobý dopad přímých zahraničních investic na hostitelskou ekonomiku. Článek vymezuje a charakterizuje výrobní oblasti, které jsou součástí makro-regionálních výrobních sítí, a které Pavlínek nazývá integrované periferie současného světového automobilového průmyslu. Pomocí konceptu časo-prostorového řešení krizových tendencí v kombinaci s přístupem globálních výrobních sítí potom vysvětluje rozvoj automobilového průmyslu v těchto integrovaných periferiích, který je téměř výhradně závislý na přímých zahraničních investicích.

Článek také navrhuje novou metodologii pro měření kvality dodavatelských vazeb mezi zahraničními a domácími podniky. Empirický výzkum probíhal na Slovensku mezi lety 2010 a 2015 formou rozsáhlého dotazníkového šetření a rozhovorů s manažery zahraničních a domácích podniků zapojených do automobilových výrobních sítí. Jedná se o druhý vědecký článek prof. Pavlínka publikovaný v časopise Economic Geography.


Petr Pavlínek (2017): Global Production Networks, Foreign Direct Investment, and Supplier Linkages in the Integrated Peripheries of the Automotive Industry, Economic Geography, DOI: 10.1080/00130095.2017.1393313 (WOS, IF2016 = 5.344).


 

Publikováno: Pondělí 11.12.2017 11:00

Akce dokumentů