E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBlahopřejeme Františku Fickovi k vítězství v soutěži o nejlepší bakalářskou práci!

V letošním ročníku soutěže o nejlepší bakalářskou práci v tématu globální problémy a rozvojová spolupráce organizovanou nevládní organizací Rozvojovka, zvítězil student oboru Regionální a politická geografie na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK František Ficek.

Vítěznou práci s názvem Regionální distribuce rozvojové pomoci v Kambodži zpracovával František Ficek na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK pod vedením RNDr. Libora Jelena, Ph.D.  Ve své práci se zabýval rozborem distribuce rozvojové pomoci v Kambodži, konkrétně distribucí a alokací rozvojových projektů zaměřených na reprodukční zdraví a vzdělávání. V úvodní části je nastíněn historický vývoj a současná situace v Kambodži, dále je na základě odborné literatury diskutován současný přístup k rozvojové pomoci, problematika reprodukčního zdraví a vzdělávání a přetrvávající diskurz v alokaci rozvojové pomoci. Ve vlastní analýze byly hledány souvislosti mezi rozvojovými intervencemi a ukazateli reprodukčního zdraví a vzdělávání na provinční úrovni. Hlavním výstupem práce je zjištění, že rozvojová pomoc v Kambodži je alokována s ohledem na úroveň rozvoje dané provincie pouze v několika případech. Převládá tedy alokace ovlivněná jinými faktory, než je potřeba příjemce.

 

František Ficek vystudoval bakalářské studium v oboru Demografie se sociální geografií, v současné době studuje v navazujícím magisterském studiu obor Regionální a politická geografie. Rád o sobě tvrdí, že se věnuje rozvojové geografii, nebo že se prostě zaměřuje na geografii rozvojových zemí. Pod vedením doc. Josefa Novotného působí v současnosti na projektu, který zkoumá faktory a podmínky ovlivňující změny v sanitačním chování v rozvojových zemích. Aktivně se zapojuje do popularizace výsledků vědecké práce na webu fakulty.

 

Publikováno: Středa 18.03.2015 15:50

Akce dokumentů