E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNew Wave 2015

Zpráva z konference

Postgraduální studenti Geografické sekce Univerzity Karlovy v Praze za podpory starostky MČ Prahy 2, Mgr. Jany Černochové, radní pro hl. m. Prahu pro sociální oblast a školství, Ing. Mgr. Ireny Ropkové, České geografické společnosti a Geografické sekce Univerzity Karlovy v Praze uspořádali v pořadí již 7. ročník mezinárodní studentské konference NEW WAVE.

Konference NEW WAVE se konala ve dnech 21. – 22. května 2015 a bylo na ní prezentováno celkem 53 příspěvků. Ústní vystoupení byla rozdělena do devíti sekcí včetně sekce posterové. Konference se zúčastnilo přes sedmdesát mladých geografů z tuzemska a různých zemí světa (Slovensko, Slovinsko, Německo, Rakousko, Uzbekistán, Čína, Spojené státy aj.). Obsahově se prezentace věnovaly širokému portfoliu témat a aktuálních geografických výzkumů.

První konferenční den byl zahájen úvodním slovem Petera Svobody (za organizační tým). Za Českou geografickou společnost pronesl několik slov vědecký tajemník, dr. Radim Perlín, a za hostitelskou instituci uvítala účastníky vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze, doc. Dagmar Dzúrová.

doc. Dagmar Dzúrová, vedoucí katedry SGRR

Tradičně nabitý program byl rovnoměrně proložen třemi keynote přednáškami. První se slova ujala prof. Susanne Freidberg (Dartmouth College), která mluvila o ekologické stopě potravin a diskutovala pojem svěžesti jako moderního problému spotřebitele v období kapitalismu. Po tomto příspěvku následovalo jednání ve dvou po sobě následujících paralelních sekcích na témata: geografie práce, politická geografie, studium identit a krajiny.

V rámci sekce geografie práce promluvil o integraci japonských přistěhovalců nejen na trhu práce, ale i v dalších oblastech života Pavel Šindlář, uplatnitelnost absolventů geografie na trhu práce prezentoval Jan Kříž. Příspěvek Lenky Pavelkové se týkal mobility zaměstnanců v Česku se zaměřením na problematiku sladění rodiny a práce. Tuto sekci uzavřel svým příspěvkem Jiří Pánek, který posluchačům představil nový pohled na současně vznikající oblasti tzv. GeoGames a jejich hravou metodologii pro exkurze.

dr. Radim Perlín, tajemník ČGS

Paralelně s výše zmíněnou sekcí probíhala sekce sdružující příspěvky se společným tématem výzkumu identit. Ján Fiľakovský mluvil o srovnání běloruské a ukrajinské autokefální (samosprávné) pravoslavné církve s ohledem na tvorbu národní identity, Daniel Jakubek pak plynule navázal na příspěvek kolegy příkladem moldavské autokefální pravoslavné církve a jejího vlivu na identitu moldavského národa. Jan Frič přesunul pozornost posluchačů až na území Západního břehu Jordánu, kde popisoval pomyslný boj Palestinců o životní prostor, jeho volné využívání pro důstojný život a plnohodnotný rozvoj vlastních komunit. Tuto sekci zakončil Michal Pitoňák, který se zabývá queer geografií, a ve svém příspěvku se zaměřil na sexuální identity v Česku.

V sekci zaměřené na studium krajiny vystoupili se svými příspěvky Ye Su, Peter Kumer a Jan Vachuda. Paralelní zasedání se společným obecným tématem politické geografie obsahoval rovněž tři prezentace. V jejím rámci Michaela Uchočová upozornila na aktuální růst kultů osobnosti Lenina a Stalina v současné ruské společnosti, Martin Lepič se věnoval teritorialitě nacionalismu a Pavel Doboš se na základě empirické studie médií snažil kriticky vymezit aspekty geografické imaginace vztažené ke vzdáleným oblastem světa.

Levá rýsovna (Korčákova posluchárna)

První konferenční odpoledne bylo oživeno exkurzí, která započala v románsko-gotickém podzemí pod Staroměstskou radnicí a účastníky dovedla přes historické sály až na věž Staroměstské radnice s úžasnou vyhlídkou na Prahu. Večer byl zakončen velmi příjemnou neformální diskuzí u společenské večeře.

 

Druhý konferenční den přivítal přítomné za organizační tým Michala Semian, který zároveň uvedl i druhou keynote přednášku. Dr. Michal Veverka (DHI, a.s.) ve svém vystoupení představil zkušenosti a perspektivy praktické hydrologie na africkém kontinentu v posledních 40 letech.

Pravá rýsovna

Dr. Slavomíra Ferenčuhová (Masarykova univerzita) se jako třetí keynote soustředila na téma interdisciplinarity v urbánních studiích a upozornila, že zatímco se v rámci sociálních věd 20. století vytvářela jasně zřetelná výzkumná témata, v současné době dochází stále více k opětovnému tematickému a mezioborovému propojování.

V sekci vizuálních studií hovořila Eliška Coufalová o uplatňování kognitivního prostorového myšlení žáků v rámci vzdělávacího projektu na vybrané základní škole v Česku. Martina Tůmová ukázala, že staré (historické) mapy mohou být využity jako cenný zdroj informací o změnách ve společnosti a krajině, Stephan Platt se zaměřil na diskurz vizuálního vnímání krajiny a Peter Svoboda přednesl příspěvek na téma flexibility a lokalizace práce v Česku.

Paralelní sekce zaměřená na urbánní studia se skládala z prezentace Dariny Posové, která mluvila o suburbanizaci v Ústí nad Labem. Tereza Vokurková přednesla přednášku na téma urbanismu průmyslového dědictví. Gregor Arnold prezentoval příspěvek o vzájemné závislosti mezi online a offline strategií na pozadí crowdsourcing platformy "Leerstandsmelder.de" jakožto kolektivního a kritického mapovacího nástroje. Sekci uzavírala přednáška Martiny Nesvadbové, která byla zaměřená na suburbanizaci v případové studii města Olomouc.

členové organizačního týmu v kuchyňce

Poslední dvě paralelní sekce byly zaměřeny na teritoriální studia a dopravu/migraci. V prvním panelu, Anna Čtvrtníková ukázala, jak mohou neziskové organizace hrát zcela zásadní roli v budoucnosti cestovního ruchu v Krkonoších, Veronika Dumbrovská mluvila o komodifikaci v oblasti cestovního ruchu v Praze a Štěpán Nosek představil územní rozměr investic v členských státech EU.

Ve druhém panelu hovořil Lukáš Báča o možné budoucnosti letiště Brno-Tuřany, Jiří Dujka představil možnosti udržitelného rozvoje brněnského městského regionu, Václav Jaroš mluvil o dopravním vyloučení jako jedné z forem sociální exkluze a

nová generace geografů

Markéta Blažejovská ukázala možnosti řízení migrace náhledem samotných tvůrců migračních politik. Závěrečná prezentace Kristýny Peychlové se zaměřila na občanskou angažovanost migrantů a jejich vztah k "sounáležitosti".

Četné diskuze o nových námětech a myšlenkách se volně posunuly do pozdějších hodin při neformální sklence vína, která uzavírala dle prvotních reakcí přítomných opět zdařilý ročník konference NEW WAVE.

Účastníkům konference byla nabídnuta možnost publikování přednesených příspěvků v časopise Klaudyán a v recenzovaném geografickém časopise Informace ČGS. Publikační aktivita mladých vědců je však vítána i v ostatních vědeckých periodikách vydávaných geografickou obcí.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem účastníkům, organizátorům a podporovatelům letošního ročníku konference za vytvoření příjemné atmosféry plné tvůrčích podnětů pro naše mladé kolegy. Těšíme se na příští „vlnu“ již osmého ročníku konference NEW WAVE v roce 2016 s dalšími zajímavými tématy mladých výzkumníků!

Hana Bednářová a Peter Svoboda

Fotografie z konference NEW WAVE 7th si můžete prohlédnout ZDE.

Konference je organizována s finanční podporou projektu Specifického vysokoškolského výzkumu UK v Praze PřF: SVV č. 260199 "Hodnocení
obecných a specifických socio-prostorových a demografických procesů: Česko
v evropských a globálních souvislostech".

Akce dokumentů