E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou

Výstava představí život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu, jehož mapa s názvem Regni Bohemiae nova et exacta descriptio tj. Nový a přesný popis Království českého (vydána 1619, 1632, 1665, před 1747) vyšla poprvé právě před 400 lety. Zpracoval ji rytec Pavel Bayard. Oproti předcházejícím mapám Čech od M. Klaudyána a J. Crigingera dílo poprvé zachycuje hranice 15 zemských krajů s českými a německými názvy. Také měřítko mapy bylo již podrobnější 1 : 504 000. Na okraj doplnil místopisný abecední rejstřík se souřadnicemi v českých mílích odkazující na 1157 zeměpisných názvů. Vzhledem k válečnému využití mapy se zachovalo jen velmi málo kopií. Původní snad první vydání vlastní Národní archiv, který pro expozici laskavě zpřístupnil její kopii. Další vydání z doby saského vpádu do Čech z roku 1632 náleží do fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty UK. Další vydání byla sice realizována s menšími úpravami ze stejné tiskové desky, ale již beze jména Aretinova, které se zřejmě stalo nežádoucí. Novým vydavatelem se stal pražský nakladatelský dům Wussinu.

Zemský archiv v Opavě poskytl i kopii unikátní rukopisné Aretinovy mapu zábřežského panství (1623), která dokazuje, že autor měl kartografické znalosti. Jinak totiž panují stále mezi vědci dohady, zda Aretin je skutečným autorem mapy, či pouze jejím vydavatelem.

Rodák z Uherského Brodu vystudoval na univerzitě v Heidelbergu. Poté se mladý písař v Klatovech výhodně oženil, přestěhoval se s rodinou do Prahy. Mocný rožmberský vladař Per Vok z Rožmberka mu poté zajistil místo sekretáře. Po smrti chlebodárce přesídlil Aretin opět do Prahy. Roku 1615 požádal císaře Matyáše o udělení erbu a predikátu, jenž mu byl přidělen na přímluvu Jana Jiřího ze Švamberka.  Tehdy získal on i dědicové - erb a predikát z Ehrenfeldu. Za stavovského povstání stál na straně českých stavů proti novému králi českému Ferdinandu II. Štýrskému. Po jmenování Václava Budovce z Budova se stal Aretin apelačním sekretářem. Jako trest za účast v povstání dostal Aretin po bělohorské porážce pokutu 300 zlatých, kterou údajně nezaplatil. Mezi tím ovšem spolupracoval s novou zemskou mocí na zpracování rukopisné mapy zábřežského panství pro Lichtenštejna, který konfiskoval žerotínský majetek. Po Bílé hoře se konfiskace dotkly tří čtvrtin území Čech. V roce 1627 se vystěhoval s dcerou Zuzanou zřejmě do saské Pirny, kde jeho stopa končí. Zemi opouští zároveň s J. A. Komenským. Dcera Benigna po něm zdědila dům U Zlatého čápa v Praze.

Na vystavených kartografických památkách byly provedeny kartometrické analýzy.  Díky nim bylo upřesněno měřítko Aretinovy mapy na 1:543 580. Vznikl i unikátní model k vyhledávání míst z Registrupodle návodu na okraji mapy.

Topograficky specifikoval Aretin 16 mapových značek, které udávaly administrativní charakter a naleziště drahých a užitečných kovů. Okraje zdobí 12 dobových postav z různých sociálních skupin obyvatelstva od baronů a jejich žen až po muže a ženy z lidu. Ty jsou velmi oceňovány etnografy.

Představeny budou i sesterské mapy z British Library od W. P. Zimmermanna nebo E. Sadelera, ale i odvozené mapy většinou z atlasů Mapové sbírky PřF UK. Nová mapa českého království se pak objevuje až téměř 100 let po Aretinovi, roku 1712 z dílny plaského cisterciáka Mauritia Vogta.

Součástí expozice budou i historické postery zasazující dílo do rámce bouřlivé třicetileté války, počínaje defenestrací (1618), přes bitvu na Bílé hoře až po vyplenění Prahy Švédy v roce 1648. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i obrazy dobových měr a nástrojů na měření a také dobový oblek mušketýra s výzbrojí.

 

Informace k výstavě

Termín: 15.5. - 30. 9. 2019, po-pá: 9,00 - 17,00
Místo:  Albertov 6, Praha 2, 2.patro, Předsálí Mapové sbírky 

VSTUP VOLNÝ.

Doprovodné pořady:

Komentované prohlídky: E. Novotná: 26. 6. 2019 a 24. 7. 2019 od 14.00 hod.

Přednáška 4. 9. 2019: Z. Munzar: Začátek třicetileté války v kontextu evropských událostí (Vojenský historický ústav), 14.00, učebna Věž, Albertov 6, Praha 2, 

Výstava je putovní.

Kontakty na autory výstavy:

Scénář a postery: PhDr. Eva Novotná, novotn48@natur.cuni.cz, tel: 221 951 355

Historické postery: Mgr. Mirka Tröglová-Sejtková, msejtkova@email.cz

Kartometrické postery a staré míry: Ing. Miroslav Čábelka, cabelka@natur.cuni.cz, tel: 221 951 406

Výstava v médiích:

Časopis geodetický a kartografický obzor:

MACH, Petr. Výstava Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou se konala na Albertově. In: Geodetický a kartografický obzor, 2019. 10. 250 – 251. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální a Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. ISSN: 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2019/10/gako_2019_10.pdf

 

Seznam posterů výstavy:

 1. Úvodní poster Pavel Aretin (B1)
 2. Třetí mapa Českého království (B1)
 3. Život a dílo Pavla Aretina z Ehrenfeldu (B1)
 4. Nový a přesný popis Království českého (B1)
 5. Aretinova mapa v paspartě 1. vydání 1619 (57,4 x 76,6 cm+5 cm pasparta okolo)
 6. Wusinové, pražský rod tiskařů, nakladatelů a knihkupců (B1)
 7. Aretinova mapa v paspartě 2. vydání 1632 (76 x 98 cm + 5 cm pasparta okolo)
 8. Aretinova mapa v paspartě 3. vydání 1665 (51,6 x 61,4 + 5 cm okolo)
 9. Aretinova mapa v paspartě 4. vydání před r. 1747 (52 x 62 cm + 5 cm okolo)
 10.  Srovnání čtyř vydání mapy (B1)
 11.  Rozdíly v topografickém obsahu a kartometrické analýzy (B1)
 12.  Mapa v paspartě Sadeler 1630 (47 x 57 cm + 5 cm okolo)
 13.  Mapa v paspartě Zimmermann 1619 (65 x 77 cm + 5 cm okolo)
 14.  Tři mapové sestry (B1)
 15.  Mapa velkostatku - zábřežské panství (velká: 94,3 x 132 cm + 5 x 3 cm šíře okraje)
 16.  Mapa zábřežské panství – popis – dlouhý úzký pás textu
 17.  Místopis mapy (B1) ( pod ním v ležaté vitríně model registrum a popis
 18.  Figury na mapě (B1)
 19.  Měření, míry a jednotky na přelomu 16. a 17. století (B1)
 20. Autoři, poděkování (B1)
 21.  Historický poster: Defenestrace (B1)
 22.  Historický poster: Fridrich Falcký (B1)
 23.  Historický poster: Staroměstská exekuce (B1)
 24.  Historický poster: Saský vpád 1631 (B1)
 25.  Historický poster: Švédský vpád do Čech 1648 (B1)
 26. Sadeler: Bílá hora (dlouhé plátno asi 3m, obrázek je 2,60m, šíře pl. 1,07m)
 27. Merkator: Bohemia - mapka 1632 (25 x 36 cm celé, popis zvlášť)
 28. Custodis, David: Bohemia – mapa 1610-1640 (27 x 31 cm celé, popis zvlášť)

Akce dokumentů