E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOdkazy české

Openaccess (OA) časopisy

OA časopisy z databází Scopus a Web of Science

Mapové servery

Staré a historické mapy

Moravská zemská knihovna v Brně

 • Mollova mapová sbírka obsahuje okolo 12 000 map shromážděných německým diplomatem Bernardem Pavlem Mollem ve 40. a 50. letech 18. století.

Masarykova univerzita

 • Mapovou sbírku Geografického ústavu Přírodovědecké fakulta tvoří přibližně 18 000 inventárních jednotek včetně unikátní sbírky Moravik.

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru

 • Ústřední archiv zeměměřičství a katastru zpřístupňuje na internetu 90 000 map z celkového počtu 650 000. Jde o jednu z největších digitálních on-line sbírek. Zpřístupněny jsou např. mapy stabilního katastru či mapy III. vojenského mapování.

Vědecká knihovna v Olomouci

 • Soubor 558 mapových listů ze 17. až 19. století.

Laboratoř geoinformatiky UJEB v Ústí nad Labem

 • I., II. a III. vojenské mapování, Müllerovo mapování, stabilní katastr.

VGHMÚř Dobruška

 • VGHMÚř je vojenské zařízení se speciální vojensko-odbornou působností a zodpovědností. Zabezpečuje sběr informací, tvorbu a správu standardizovaných geodetických, kartografických a geografických podkladů a map a speciálních databází určených pro zabezpečení obrany České republiky.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

 • Staré i současné mapy kraje.

Mapový portál města Plzně

 • Plzeň a okolí na starých i současných mapách.

Staré mapy Českých zemí

 • Klaudyánova mapa, Helwigova mapa, Fabriciova mapa a spousta dalších.

Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna

 • 42 map a plánů.

Historická mapa ČR na Mapy.cz

 • II. vojenské mapování.

Šumava: "Kouhoutí kříž - Šumavské ozvěny"

 • Tento web je věnován šumavské německé literatuře. Každý zastoupený autor je představen ukázkami z díla v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým medailonem a obrazovou přílohou, součástí publikace je rovněž studie v českém i německém jazyce. Nachází se zde mnoho historických map.

Chartae-Antiquae

 • Virtuální mapová sbírka starých map a glóbů.

Klady listů vybraných mapových děl na území ČR (GÚ MU Brno)

 • Mapa území ČR obsahující znázornění kladu listů a principů nejvýznamnějších mapových děl zachycujících naše území.

Dálkový průzkum Země

Letecké snímky (ortofotomapy) Prahy

 • Ortofotomapy Prahy od roku 1938 do současnosti

Rozcestník Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie

 • Evropská kosmická agentura (ESA) aj.

Geologické mapy

Česká geologická služba: Mapové aplikace

 • Geologické, hydrogeologické, půdní a jiné mapy.

Geologické mapy Evropy 1780–1918

 • Online prohlížeč historických map, který na svých stránkách zpřístupnila Česká geologická služba. Projekt „Geologické mapy z území České a Slovenské republiky do roku 1918“ zpřístupňuje výběr historických geovědních map z období před rokem 1918, konkrétně 385 samostatných map, 182 mapových příloh, 192 doplňkových textů, 50 vysvětlivek, 85 grafických příloh a 4 titulní listy. Mapy zobrazují především území Čech, Moravy, Slezska (450 map) a Slovenska (120 map), ale i přilehlá území v rámci Evropy (35 map). Součástí autorského rejstříku je 107 životopisů významných autorů, v polovině případů doplněných o jejich portréty. Česky, anglicky.

Lesnické mapy

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

 • Mapy druhové skladby lesů, jejich smíšenosti, etážovitosti, vlastnických poměrů apod.

Národní knihovna ČR

Mapy a atlasy

 • Staré i současné mapy a atlasy. Zdigitalizované mapy do roku 1800 jsou přístupné v databázi Manuscriptorium.

Odborné mapové servery ČR

Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.

 • Správci vodních toků, užívání vody a vliv na stav vod, podzemní voda, vodohospodářské mapy aj.

Mapový server Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

 • Přírodní poměry, biotopy, habitaty, NATURA 2000 aj.

Portál veřejné správy ČR

 • Hranice územních jednotek (NUTS, ORP, POU, městské části, obce, katastrální území), obce a komunikace. Hlukové mapy největších měst, silnic a železnic. Životní prostředí (krajinný pokryv, atmosféra, fragmentace krajiny dopravou, typologie krajiny, geomorfologické členění aj.), statistika, sčítání dopravy, II. vojenské mapování, vojenské mapy, hranice působnosti úřadů, znečištění a spousta dalších.

Portál Zeměměřičského úřadu

 • Podrobné mapy. Databáze bodových polí (trigonometrická, nivelační a geodynamická síť). ZABAGED.

Plánování tras

Cykloatlas on-line

 • Cyklistické stezky (s popisem vlastnosti povrchu), kreslení tras a automatické vykreslování jejich profilů.

Mapový server Českého svazu orientačních sportů

Mapy.cz

 • Seznam.cz, plánovač tras, možnost plánování: nejkratší/nejrychlejší, průjezdné obce, placené/neplacené úseky, souřadnice GPS, měření vzdáleností, historické, turistické, automapa, fotomapy, napojení na firmy, zobrazuje Evropu, podrobně ČR, mnoho dalších služeb, viz podrobná nápověda.

Regionální servery

Hl. m. Praha: Geoportál (mapový server)

 • Územní plán, cenové mapy, cyklotrasy, povodeň 2002, turistická mapa aj.

Jihočeský kraj: Geoportál

Jihomoravský kraj: Cyklostezky na území jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj: Mapový portál

 • Správní obvody, katastrální mapa, životní prostředí.

Kraj Vysočina: GIS

 • Administrativní mapa, cyklotrasy, běžkařské trasy, odpadové hospodářství aj.

Královehradecký kraj: Mapový portál

Krkonošský národní park: Mapový server a GIS

 • Lesní hospodářství, turistika, kalamity, vyhodnocení krajinného rázu.

Liberecký kraj: Geoportál

 • Obecné projekty, vodní a lesní hospodářství, krizový management, ochrana ovzduší a odpadové hospodářství, půdní fond aj.

Olomoucký kraj: Mapy

 • Územní plány, surovinová studie, záplavové oblasti, plán rozvoje vodovodů a kanalizací aj.

Pardubický kraj: Mapy

 • Sčítání obyvatelstva, kvalita ovzduší, vodohospodářská mapa, památkové zóny, cyklostezky, geologie aj.

Zlínský kraj: Portál mapových služeb

Moravskoslezský kraj: Mapy

Karlovarský kraj: Mapové služby GIS

Plzeňský kraj: Mapový server

 • Vyhledávání adres, radon aj.

Středočeský kraj: Mapové služby

Ústecký kraj: Geoportál

 • Ortofotomapa, demografie, doprava, průmyslové zóny a další

Statutární město Ostrava: Mapový portál

 • Územní plán, cenová mapa, hledání ulic, parcel a adres, statistika obyvatel za městské obvody.

Geografické informační systémy

Volně dostupné GIS

 

 

Akce dokumentů