E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRNDr. Olga Kudrnovská, CSc.

 

RNDr. Olga Kudrnovská, CSc. se narodila 30. května 1917 v Praze na Smíchově v rodině středoškolského profesora latiny a češtiny, autora učebnic latiny, zakladatele a ředitele Drtinova gymnázia na Smíchově. Jelikož Olga projevovala výtvarné nadání, z matčiny strany byla spřízněna s Juliem Zeyerem, rozhodla se studovat výtvarnou výchovu v kombinaci se zeměpisem na Vysokém učení technickém a Univerzitě Karlově. Kvůli uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 mohla své studium řádně ukončit až v roce 1946. V průběhu války vstoupila do Syndikátu výtvarných umělců a absolvovala kurs s aprobací učitelství pro národní a střední školy.

Doktorát z přírodních věd získala roku 1949 na základě disertační práce Kartometrické stanovení krajinných typů Československa, kterou obhájila u profesora Šalamona. V roce 1946 se stala asistentkou druhého oddělení Geografického ústavu UK, odkud však musela z politických důvodů roku 1950 odejít. Následně externě působila ve Státní sbírce mapové a od jejího začlenění do ČSAV pracovala nejprve v Kabinetu pro kartografii ČSAV a posléze v Kartografickém oddělení Geografického ústavu ČSAV, kde setrvala až do odchodu do důchodu v roce 1975. Nadále také spolupracovala s Přírodovědeckou fakultou UK, kde přednášela, vedla oponentury diplomových, rigorózních i kandidátských prací a s R. Čapkem vydala vysokoškolská skripta Kartometrie (1979).

Byla členkou Čs.národního kartografického komitétu při ČSVTS a významně se podílela zejména na zpracování českých a slovenských termínů Mezinárodního kartografického terminologického slovníku ICA. Za aktivní práci pro rozvoj české kartografie byla jmenována čestnou členkou společnosti. Zemřela 13. března 2003 v Praze.

 

Z oslavy 50. narozenin prof. Karla Kuchaře (Zdroj: Soukromý archiv doc. RNDr. Richarda Čapka, CSc.)

 

Vědecká a publikační činnost

Olga Kudrnovská se po odborné stránce orientovala především na kartometrii a morfometrii (Morfometrické metody a jejich aplikace ve fyzicko-geografické regionalizaci, Brno, 1975), ale věnovala se též dějinám kartografie, dílu Karla Kořistky (První české výškopisné mapy Karla Kořistky, Praha, 1974) a vojensko-geografickým popisům josefského mapování (Josefské mapování českých zemí a jeho topografický popis, Praha, 1985). Byla členkou Československého kartografického komitétu a komise Mezinárodní kartografické asociace. Působila v redakčních radách časopisů Kartografický přehled a Zprávy Geografického ústavu ČSAV.

 

Literatura

ČAPEK, Richard. 70 let Olgy Kudrnovské. Sborník ČSSZ. 1987, roč. 92, č. 2, s. 134-137. ISSN 0231-5300.

ČAPEK, Richard. 60 let RNDr. O. Kudrnovské, CSc. Sborník ČSSZ. 1977, roč. 82, č. 1, s. 50-51.

ČAPEK, Richard a Olga KUDRNOVSKÁ. Kartometrie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 162 s.

KUDRNOVSKÁ, Olga. První české výškopisné mapy Karla Kořistky. Praha: Vojenský zeměpisný ústav, 1974. 52 s.

 

 

Akce dokumentů