E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníRegions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru

Výzkumné centrum historické geografie pořádá výstavu:

Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru

Místo: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Albertov 6, Praha 2, předsálí Mapové sbírky 2. patro, https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka

Termín výstavy: 1. 9. - 31. 10. 2016

Doba otevření: Po-Pá 9.00 - 17.00

Vstup volný


Výzkumné centrum historické geografie (VCHG) ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Centrem pro výzkum v kulturní a historické geografii, PřF UK a Sekcí historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti uspořádalo výstavu, jejímž cílem je představit aktuální výzkum historických geografů, geografů a historiků sdružených kolem VCHG v oblasti formování a proměn regionů, přičemž důraz je kladen na propojení tradičních témat s tématy novými.

Výstava představuje současné přístupy k výzkumu klíčového geografického konceptu regionu, který je zde chápán jako sociální konstrukce utvářená společenskými, kulturními a mocenskými vztahy uvnitř regionu a zároveň vnějšími rámci. Na 17 panelech se autoři zabývají různými podobami, které region v současném světě může nabývat, a různými významy, které region hraje v životě lidí. První část výstavy se zaměřuje na diskuse teoretických přístupů ke konceptu regionu, reflektuje současné moderní světové přístupy a dává je do kontextu se staršími, ale stále používanými koncepty. Ve druhé části se autoři zaměřili na různé tematické přístupy k vymezování regionů a jejich uplatnění při výzkumu především problémových území. Třetí část výstavy pak představuje tři případové studie historicko-geografického výzkumu mikroregionů. Poslední panel pak představuje samotné Výzkumné centrum historické geografie jako platformu interdisciplinárního výzkumu.

Slavnostní otevření výstavy proběhlo 31. 8. 2016 v rámci uvítacího ceremoniálu Central European Conference of Historical Geographers (Středoevropské konference historických geografů). Konference pořádaná Výzkumným centrem historické geografie ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a Sekcí historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti proběhla v budově děkanátu PřF UK ve dnech 31.8. – 2.9. 2016 a přilákala do Prahy na 100 odborníků z řad nejen historických geografů, historiků, geografů, ale také kartografů, archeologů, kulturních antropologů, geodetů, či environmentálních historiků z 20 zemí nejen Střední Evropy.

Výstava v anglickém a českém jazyce je putovní a je možné si ji zapůjčit prostřednictvím Knihovny geografie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Díky mezioborovému tematickému i metodologickému přesahu již v tuto dobu o výstavu projevily zájem další instituce, a tak si bude možné výstavu prohlídnout i v budoucnosti.

Bližší informace může poskytnout spoluautor výstavy Michal Semian, semian@natur.cuni.cz.

Bližší informace o VCHG na http://www.historickageografie.cz.Seznam posterů výstavy:

 Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru

1. panel: úvodní panel k výstavě (název a autoři asi viz celá výstava)

2. panel: Regions through Space and Time / Regiony v čase a prostoru

3. panel: Regions of Historical Memory / Regiony historické paměti

4. panel: Modern Regionalism / Moderní regionalismus

5. panel: Heritage of Regions – Regions as Heritage / Dědictví regionů – regiony jako dědictví

6. panel: Regional Symbols and Symbolism / Symboly a symbolika regionu

7. panel: The Development of Administrative Regions I. / Vývoj správních regionů I.

8. panel: The Development of Administrative Regions II. / Vývoj správních regionů II.

9. panel: Regions with profoundly changed landscape / Regiony intenzivně přeměněných krajin

10. panel: Regions of Peripheries / Regiony periferií

11. panel: Transformations of the Czech Borderland in the 20th Century / Proměny pohraničí Česka ve 20. století

12. panel: Changes of Religiosity and Religious Regions / Proměny religiozity a religiózních regionů

13. panel: Delimitation of Tourist Regions / Vymezení turistických regionů

14. panel: Rewriting a Historic Landscape: The Auerspergs’ Cultural Landscape in Žleby / Přepisování historické krajiny: Auerspergská kulturní krajina ve Žlebech

15. panel: Kłodzko as a Multicultural Phenomenon / Kladsko jako multikulturní fenomén

16. panel: The Heritage of the Mining Landscape of Jáchymovsko / Dědictví montánní krajiny Jáchymovska

17. panel: Historical Geography Research Centre / Výzkumné centrum historické geografie

 

Akce dokumentů