E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníETIOPIE - Pojďme spolu bádat v Africe

Geografická sekce PřF UK v Praze ve spolupráci s obecně prospěšnými společnostmi Člověk v tísni a ENKI pořádala od 20. 1. do 10. 4. 2010 výstavu ETIOPIE - Pojďme spolu bádat v Africe. Cílem výstavy zaměřené na Etiopii s přesahem do okolních afrických zemí bylo oslovit jednak odborníky a studenty, kteří by se mohli zapojit do odborné práce v Africe, jednak širokou veřejnost, aby získala praktickou představu o využití vědy v rámci pomoci či spolupráce s Afrikou. Výstava poukazuje na vybrané aktuální problémy daného regionu a představuje některé výzkumné aktivity bývalých absolventů geografie, které přispívají k jejich řešení. Zároveň je připomenuta historie česko-etiopských vztahů a mezinárodní spolupráce.

Jak se projevují klimatické změny v Etiopii? Jaké riziko představuje pro místní obyvatele přítomnost rozhraní tří litosférických desek? Proč v daném regionu ubývá voda a do jaké míry se na této skutečnosti projevuje lidská činnost? Nejen na tyto otázky odpovídá výstava věnovaná Etiopii a okolním státům. Vedle základních fyzických map a statistických údajů zde návštěvníci najdou zajímavé výsledky výzkumů, jimž se geografové věnují.
Demografové například při populačních a zdravotnických výzkumech zjistili, že Etiopie se liší od Evropy zejména vyšší úmrtností dětí, ale i lidí mladší generace. V důsledku to pak znamená, že zde prakticky chybí lidé nad 50 let. Výzkumy představují i prognózy populačního vývoje. Sociální geografové se zabývali problémem, proč je Etiopie převážně venkovským státem s nízkou úrovní urbanizace, a zda se tento stav v budoucnosti změní či nikoliv. Věnovali se také úrovni bydlení v hlavním městě Addis Abebě nebo ekonomické situaci země a jejími dopady na vnitřní i mezinárodní politiku. Návštěvníky jistě zaujmou výzkumy plameňáka malého, jehož migrace a hnízdění byly pozorovány v oblasti východní Afriky. Tematické panely vznikaly většinou na základě vlastních odborných vědeckých analýz, doplněných množstvím barevných originálních fotografií z Afriky.
Nedílnou součástí expozice je i představení výzkumů a pomoci, na nichž se podílejí v rámci  činnosti obecně prospěšných společností někteří absolventi albertovské geografie. Jedná se zejména o aktivity organizace Člověk v tísni v problematice vzdělávání etiopských dětí a aplikaci protierozních opatření včetně obnovy lesa. Organizace ENKI se zabývá zejména hodnocením změn ve vegetačním krytu a hydrologickou bilancí v souvislosti s realizací mezinárodního projektu BOMASA zaměřeného na zavádění místního klecového chovu ryb. Ten by pochopitelně mohl pomoci řešit složité otázky sucha a hladomoru v oblasti.
Výstava  poukazuje také na  historii a současnost česko-etiopské spolupráce. Zvláštní pozornost je věnována počátkům česko-afrických vztahů, a to českým františkánským misionářům v Etiopii.  
Exotická, prosluněná, ale i smutná a alarmující je výstava Etiopie : pojďme spolu bádat v Africe. Spojuje teoretickou a aplikovanou vědu a je novým, originálním pohledem na pomoc rozvojovým zemím. Ta nechce do Afriky bezhlavě přesouvat finanční zdroje, ale chce dát Afričanům návody k samostatnému řešení jejich problémů. Chce především inspirovat a povzbudit mladší vědce k možnostem nových výzkumů, které se v této oblasti nabízejí a otevírají nekonečně dokořán.

Celkové informace o výstavě Vám poskytne za kolektiv autorů RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. (e-mail: kliment@natur.cuni.cz, telefon:  +420 221 951 374), k jednotlivým tématům pak samotní autoři. 
Informace o provozu či zapůjčení výstavy podává Martina Musilová (e-mail: musilovmarti@natur.cuni.cz, telefon:  +420 221 951 359)

 

Etiopie

seznam posterů

 

 1. Geografická sekce PřF UK pořádá výstavu Etiopie; 20.1.-10.4.2010
 2. Africký roh

      3.   Na rozhraní tektonických desek

 1. Klima Etiopie a jeho změny
 2. Mizející vegetace
 3. Vodu, vodu, vodu…
 4. Etiopie zničená erozí a obnova lesa

      8.   Plameňák malý ve východní Africe

 • Postavme školu v Africe

 

 1. Rybolov
 2. Národy a etnika Etiopie
 3. Etiopie  pohledu demografie
 4. Zdravotní stav obyvatelstva Etiopie
 5. Vývoj a struktura osídlení
 6. Vzděláním k lepší budoucnosti
 7. Vojenské konflikty v Etiopii
 8. Čeští misionáři v Etiopii a Egyptě
 9. Přírodní skvosty Etiopie
 10. Etiopská mozaika
 11. Autoři ve východní Africe

 

 

Akce dokumentů