E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPublikační činnost knihovny

Přehled publikační činnosti Knihovny geografie PřF UK

2020

NOVOTNÁ, Eva. Knihovna geografie. In: 100 let Přírodovědecké fakulty UK. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. 156. ISBN 978-80-7444-077-9.

2019

ALIJONOV  Hametová, M.  - Eva Novotná. Novinky v geografické bibliografii ČR online – GEOBIBLINE a spolupráce s analytickou databází ANL. In : Inflow. 2019, roč. 11, č. 1, s. 34-56. ISSN 1804-2406. Dostupné též http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-4

NOVOTNÁ, Eva. Nový a přesný popis Království českého. In: Vesmír [online]. 2019, roč. 98, č. 7-8, ISSN 1214-4029. Dostupné též https://vesmir.cz/cz/on-line-clanky/2019/novy-a-presny-popis-kralovstvi.html

NOVOTNÁ, Eva - ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. Jan Felkl a syn : továrna na pomůcky učebné v Roztokách u Prahy. In: ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. In: Středočeský vlastivědný sborník. 1 vyd. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2019, s. 200-208. Muzeum a současnost, řada společenskovědní, 37. ISBN 978-80-88336-01-3. ISSN 0862-2043.

NOVOTNÁ, Eva. 75 let RNDr. Ivana Kupčíka. In: Informace České geografické společnosti. 2019, roč. 38, č. 1, s. 75-76. ISSN 1213-1075. Dostupné též https://geography.cz/wp-content/uploads/2019/04/icgs012019_lide.pdf

NOVOTNÁ, Eva ...et al. Database of digitized map collections of the Czech Republic. In: BOUTOURA, Chrysoula - TSORLINI, Angeliki - LIVIERATOS, Evangelos. Proceedings 14th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. 1 vyd. Soluň: Aristotle University of Thessaloniki, 2019, s. 89-94. ISSN 2459-3893.

NOVOTNÁ, Eva. Digitizing of Map collection of Faculty of Science in Charles University, Prague. In: MILORADOVIĆ, Maša - VUKIĆEVIĆ, Dejan. ПОСЕБНЕ ЗБИРКЕ У КОНТЕКСТУ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И КАО ПОДСТИЦАЈ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА. 1 vyd. Bělehrad: National Library of Serbia, 2019, s. 675-684. ISBN 978-86-7035-436-4.

Publikační činnost o Knihovně geografie a jejích výstavách

MACH, Petr. Výstava Pavel Aretin z Ehrenfeldu: mapa mezi defenestrací a Bílou horou se konala na Albertově. Geodetický a kartografický obzor [online]. Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální ; Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, 2019, 65/107(10), 250-251 [cit. 2019-10-16]. ISSN 1805-7446. Dostupné z: http://egako.eu/cs/o-casopise/

2018

NOVOTNÁ, Eva. 1518: Mikulas Klaudyan's first map of the Kingdom of Bohemia. In: BOUTOURA, Chrysoula - TSORLINI, Angeliki. The Digital Proceedings 13th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. 1 vyd. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki. Laboratory of Cartography & Geographical Analysis, 2018, 13, s. 238-245. ISSN 2459-3893.

NOVOTNÁ, Eva. Obraz Zeměkoule od firmy Jan Felkl a syn v Mapové sbírce PřF UK. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 19. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2018, Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 228, s. 103-110. ISBN 978-80-7037-310-1. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK v Praze. In: Čtenář : měsíčník pro knihovny. 2018, roč. 70, č. 3, s. 110-112. ISSN 0011-2321.

NOVOTNÁ, Eva. Crigingerovy mapy Čech v Mapové sbírce PřF UK. In: ŠVEJDA, Antonín. Z dějin geodézie a kartografie 19. 1 vyd. Praha: Národní technické muzeum, 2018, Rozpravy Národního technického muzea v Praze, 228, s. 18-29. ISBN 978-80-7037-310-1. ISSN 0232-0916.

NOVOTNÁ, Eva. Camociovy mapy jsou součástí rejstříku UNESCO Paměť světa. In: Bulletin SKIP. 2018, roč. 27, č. 2, ISSN 1213-5828.

NOVOTNÁ, Eva. Šifra mistra Klaudyána : výstava Mikuláš Klaudyán : první mapa Čech 1518. In: Zeměměřič. 2018, roč. 25, č. 5-6, s. 12-13. ISSN 1211-488X.

NOVOTNÁ, Eva. První mapa Čech vznikla před 500 lety. In: Vesmír. 2018, roč. 97, č. 7-8, s. 434-437. ISSN 0042-4544.

NOVOTNÁ, Eva a Marika Kováčová (ed.). Výroční zpráva 2017: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2018. 1x ročně.

2017

KAVANOVÁ, OlgaNové geografické rozhraní MapRank Search v geografické databázi GEOBIBLINE. In: Ikaros [online]. 2017, roč. 21, č.  6 [cit. 2017-08-22]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://ikaros.cz/nove-geograficke-rozhrani-maprank-search-v-geograficke-databazi-geobibline.

NOVOTNÁ, Eva. Czech portals for visualisation of Cartographic culture heritage. In Proceedings 12th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage, Venice, 26-28 April 2017, edited by Evangelos Livieratos, 196-203. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2017.

NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: geografická bibliografie ČR online. In: HOLANOVÁ, Markéta Ř. Česká oborová bibliografie: sborník z interdisciplinárního semináře. 1 vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV, 2017, s. 180-197. ISBN 978-80-88069-46-1.

NOVOTNÁ, Eva , Jaroslav URIK. Digitální mapová sbírka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. In: Geodetický a kartografický obzor.  2017, roč. 63, č. 6., s. 109-114. ISSN 1805-7446. Dostupné též z: http://egako.eu/wp-content/uploads/2017/06/gako_2017_06.pdf

NOVOTNÁ, Eva, MÜLLEROVÁ Monika, KAŠPAROVÁ Petra, ŠONKOVÁ Alena, HARAŠTOVÁ Simona a Blanka SMEJKALOVÁ. Online zpřístupnění vybraných digitalizovaných mapových sbírek v České republice. In: KNIHOVNA: Knihovnická revue. 2017. Praha: Národní knihovna ČR,  roč. 28, č. 1, s. 21-44. ISSN 18013252. Dostupné také z: http://knihovnarevue.nkp.cz/archiv/2017-1/recenzovane-prispevky/online-zpristupneni-vybranych-digitalizovanych-mapovych-sbirek-v-ceske-republice

NOVOTNÁ, Eva, MÜLLEROVÁ Monika, KAŠPAROVÁ Petra, ŠONKOVÁ Alena, HARAŠTOVÁ Simona a Blanka SMEJKALOVÁ. Online Availability of Selected Czech Digitized Map Collections in the Czech Republic. In: KNIHOVNA: Knihovnická revue. [online]. Prague : The National Library of the Czech Republic,  2017, 1 [cit. 2018-02-21]. ISSN 1802-8772. Dostupné z: http://knihovnarevue-en.nkp.cz/archives/2017-1/reviewed-articles/online-availability-of-selected-czech-digitized-map-collections-in-the-czech-republic.

NOVOTNÁ, Eva, Antonín ŚVEJDA a Lea PARKANOVÁ. Glóby, dávná chlouba českého řemesla. In: Leonardo [online]. Praha: Český rozhlas Plus,  11. 5. 2017 14:35 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3857545.

NOVOTNÁ, Eva a Lada KOLOVRATOVÁ. Výroba nejlepších glóbů na světě. In: Studio 6 [online]. Praha: Česká televize,  4. 5. 2017 [cit. 2017-05-15]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010100504/video/541554.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby: výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2017. Dostupné také z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/jan-felkl-syn-tovarna-na-globy

NOVOTNÁ, Eva. Roztocký podnik býval špičkou ve výrobě glóbusů. In: Mladá fronta DNES. Praha : MAFRA, 2017. S. 4. ISSN 1210-1168.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: Knihovna současnosti. 2016, roč. 24, s. 94-118. ISBN 978-80-86249-80-3. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2016/KKS/sbornik/Knihovny_soucasnosti_2016.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Výročí geografa Václava Švambery. In: Přírodovědci.cz. 2016, roč. 5, č. 1, s. 7. ISSN 1805-5591. Dostupné také z: https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=3d3a5946-f5c0-11e5-9e5f-0025900e353a

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby = Jan Felkl & Son : a globe-making factory. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Geografická sekce, 2017. ISBN 978-80-7444-053-3.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl a syn, továrna na glóby. In: Přírodovědci.cz. 2017, roč. 6, č. 5, s. 6. ISSN 1805-5591. Dostupné také z: https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=0df671ea-96dd-11e7-8477-0025900e353a

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage belongs to UNESCO. In: e-Perimetron. 2016, roč. 11, č. 4, s. 150-159. ISSN 1790-3769. Dostupné také z: http://www.e-perimetron.org/Vol_11_4/Novotna.pdf

NOVOTNÁ, Eva a Olga Kavanová (ed.). Výroční zpráva 2016: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2007. 1x ročně.

NOVOTNÁ, Eva, Lada NEVORALOVÁ a Markéta HYNDRÁKOVÁ. Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2016. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2015-.

Publikační činnost o Knihovně geografie

Výstava glóbů na Přírodovědecké fakultě v Praze. In: Lidové noviny. Praha : MAFRA, 2017. S. 16. ISSN 0862-5921.

J. Felkl & syn, továrna na glóby. In: Revue 50plus. Praha : Altera Media, 2017. Roč. 13, s. 38. ISSN 1802-6249.

WARNER, Alice. Exhibition of Globes and History of Their Making. In: iForum : Charles University Online Magazine [online]. 2017 [cit. 2018-02-21]. ISSN 1214-5726. Dostupné z: https://iforum.cuni.cz/IFORUMENG-634.html

Výstavy

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby. Výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2017. Dostupné také z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/knihovna/vystavy/jan-felkl-syn-tovarna-na-globy.

NOVOTNÁ, Eva. Jan Felkl & syn: továrna na glóby. Výstava [online]. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2017 [cit. 2018-02-21]. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/RSJ5L76P5A2NFGGSGVM3GQ9FUILYDJ2H8U2JYRKCTX4BKHY65T-00023?func=results-jump-full&set_entry=000002&set_number=004826&base=GEN01

2016

NOVOTNÁ, Eva. Akce: Čteme profesora Švamberu. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/akce-cteme-profesora-svamberu

NOVOTNÁ, Eva. Cartographic culture heritage is belongs to UNESCO. In: Digital Approaches to Cartographic Heritage Conference Proceedings 2016. Riga, 20. - 22. 4. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. Důstojná oslava výročí: akce Čteme profesora Švamber. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/dustojna-oslava-vyroci-akce-cteme-profesora-svamberu

NOVOTNÁ, Eva. Mapy obležení jako záchrana paměti: maltsko-česká putovní výstava = Siege maps : keeping memory safe. Zeměměřič. 2016, 23, 11. ISSN 1211-488x.

NOVOTNÁ, Eva. Mapy obležení v maltské Valletě. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/mapy-oblezeni-v-maltske-vallete

NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. Poklady Mapové sbírky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3537-8.

NOVOTNÁ, Eva. Profesor Václav Švambera a životní prostředí. Ochrana přírody: časopis státní ochrany přírody : journal of the state nature conservancy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 2016, roč. 71, č. 2, str IX-X. ISSN 1210-258x.

NOVOTNÁ, Eva, Bernadine SCICLUNA a Lada FENCLOVÁ. Siege maps: keeping memory safe = Mapy obležení jako záchrana paměti : výstava. Praha: Geografická sekce Přírodovědecké fakulty, 2016. Dostupné také z: http://ucebny.natur.cuni.cz/gk/vystavy/vystavy-siege_maps.html

NOVOTNÁ, Eva. Tisková zpráva: výstava Mapy obležení. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/rok-2016/tz-prf-uk-mapy-oblezeni-malta.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Výstava na Maltě. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2016 [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/copy_of_vystava-na-malte

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu Nejdelší veřejné čtení z díla profesora Václava Švambery. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/pro-media/tiskove-zpravy/rok-2016/tz-vytvoreni-ceskeho-rekordu-vaclav-svambera3.pdf

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu Nejdelší veřejné čtení z díla profesora Václava Švambery. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vytvoreni-ceskeho-rekordu-nejdelsi-cteni-z-dila-profesora-vaclava-svambery

NOVOTNÁ, Eva. Vytvoření českého rekordu. Praha: Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze, 2016. [cit. 2016-02-15]. Dostupné z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/aktuality/vytvoreni-ceskeho-rekordu

NOVOTNÁ, Eva. Výročí geografa Václava Švambery. Přírodovědci.cz. 2016, roč. V, č. 1, str. 7. ISSN 1805-5591. Dostupné také z:  https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=3d3a5946-f5c0-11e5-9e5f-0025900e353a

NOVOTNÁ, Eva a Frederik VELINSKÝ. Geograf Václav Švambera: znalec Konga. In: Planetárium [online]. Praha: Český rozhlas Sever, 30. 1. 2016 18:10 [cit. 2016-02-04]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3557388

NOVOTNÁ, Eva a Frederik VELINSKÝ. Mapová sbírka Přírodovědecké fakulty UK. In: Planetárium [online]. Praha: Český rozhlas Sever,  6. 2. 2016 18:05 [cit. 2016-02-08]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3562407

NOVOTNÁ, Eva a Lada FENCLOVÁ (ed.). Výroční zpráva Mapové sbírky PřF UK 2015. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2016. 1x ročně. Dostupná také z https://www.natur.cuni.cz/geografie/mapova-sbirka/vyrocni-zprava-mapove-sbirky-2015.

NOVOTNÁ, Eva a Tereza Rzymanová (ed.). Výroční zpráva 2015: Geografická knihovna PřF UK. Praha: Geografická knihovna PřF UK, 2007. 1x ročně.

Publikační činnost o knihovně či výstavách

SCICLUNA, Bernadine. NOVOTNÁ , Eva a Lada FENCLOVÁ. Siege Maps: Keeping Memory Safe. Výstava. Valletta a Praha, 2016.

Vystoupení na konferencích:

NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR on-line. Prezentace na Semináři oborových bibliografií . Praha, 19. 10. 2016. Dostupné také z http://www.slideshare.net/UISKFFUK/eva-novotn-geografick-bibliografie-r-online.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizace a archivace (nejen) starých map na Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy. In: Staré mapy v současnosti. Prezentace na semináři . Zlín, 4. 10. 2016. Dostupné také z  https://www.kr-zlinsky.cz/seminar-stare-mapy-v-soucasnosti-aktuality-13494.html.

NOVOTNÁ, Eva. Digitalizované české mapové sbírky. In: Knihovny současnosti. Prezentace na konferenci. Olomouc, 6. - 8. 9. 2016. 

NOVOTNÁ, Eva. V zastoupení FENCLOVÁ, Lada. Johann C. Criginger a jeho mapa Čech. Přednáška v Jáchymově dne 16. 4. 2016.

NOVOTNÁ, Eva. V zasoupení HYNDRÁKOVÁ, Markéta. Cartographic culture heritage is belongs to UNESCO. In: 11th ICA Conference Digital Approaches to Cartographic Heritage. Prezentace na konferenci. Riga, 20. -22. 4. 2016.

 

Publikační činnost 2015-2012

 

Výroční zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • rok 2011

 

Výroční zpráva za rok 2010

 

 

Výroční zpráva za rok 2008

 

Výroční zpráva za rok 2007

 

 

 

Archiv publikační činnosti Knihovny geografie

NOVOTNÁ, Eva. Geografická bibliografie ČR on-line: GEOBIBLINE. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2011, 151 s. ISBN 978-80-7080-773-6.

Albertov 1989 : 20. výročí sametové revoluce : katalog výstavy 17.11. 2009 - 10.1. 2010 / Eva Novotná ; spoluautoři textů: Jaroslav Cuhra, Marie Novotná; grafik: Jitka Arazimová. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2009. -- 62 s. : il. ISBN 978-80-86561-39-4 (brož.)

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

NOVOTNÁ, Eva. Informační podpora geografie. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009, 268 s. ISBN 978-80-86561-42-4.                                                                                                                         Recenze zde.

Polární rok : Arktida - Vysoké Sudety - Antarktida : katalog výstavy / edit. Eva Novotná. 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2008. 96 s. : il., mapa. ISBN 978-80-86561-78-3 (brož.)

Polární rok

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé : k 450. výročí příchodu jezuitů do Prahy : katalog výstavy / [sestavila Eva Novotná]. 1. vyd. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2006. 48 s., 4 obr. příl. : il. ISBN 80-86561-98-4 (brož.)

Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé

150 let geografie na Univerzitě Karlově : katalog výstavy : Praha, Albertov 23.10.2006-31.12.2006 / [sestavila Eva Novotná]. Praha : Geografická knihovna PřF UK, 2006. 85 s., [4] s. obr. příl. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 21 cm. ISBN 80-86561-95-X (brož.)

150 let Geografie na UK v Praze

 

 

 

 

 

 

Akce dokumentů