E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOrganizační řád

Organizační řád Geografické knihovny Univerzity Karlovy v Praze,

Přírodovědecké fakulty

 

I.             Úvodní ustanovení

  1. Geografická knihovna  (dále GK) je podle Organizačního řádu PřF UK účelovým zařízením geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále PřF UK).
  2. GK je opatřením rektora č. 21/2002 součástí knihoven Univerzity Karlovy v Praze společně evidovaných na MK ČR.
  3. GK je v souladu s Knihovním zákonem 257/2001 Sb., §13 specializovanou knihovnou
  4. Sídlem GK je Albertov 6, Praha 2, 128 43.

 

II.            Činnost a služby

  1. Základním úkolem pracoviště je informační zajištění studijních programů, vědy, výzkumu a vývoje, realizovaných PřF UK v Praze.
  2. GK je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti.
  3. Výpůjční a doplňkové služby realizuje v souladu s Výpůjčním řádem PřF UK.
  4. GK zejména:

a)      vede evidenci knižního fondu a provádí jeho pravidelné revize v souladu s

Knihovním zákonem 257/2001 Sb.,

b)      zabezpečuje akviziční, katalogizační a výpůjční činnost,

c)       zajišťuje pořádání a ochranu knihovního fondu před odcizením, poškozením a                        nepříznivými vlivy prostředí, popř. jeho digitalizaci,

d)      spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie, při

zpracování souborného katalogu a souboru autorit,

e)      zpracovává a zpřístupňuje tematické a oborové bibliografie a databáze,

f)      ve spolupráci s Národní knihovnou plní funkci centra meziknihovních služeb v

oblasti své specializace,

g)      vytváří a spravuje vlastní webové stránky s oborovými informačními zdroji,

h)      pořádá pravidelné exkurze a školení pro uživatele,

i)       propaguje výsledky vědy a výzkumu PřF UK,

j)       spolupracuje s knihovnami v oblasti své specializace při zavádění nových

technologií v oblasti veřejných knihovnických a infomačních služeb

 

III.          Řízení a organizace

1.       GK je řízena vedoucím, jehož jmenuje a odvolává děkan UK PřF.

2.       Vedoucí zodpovídá za řízení, rozvoj a vnější vztahy proděkanovi geografické sekce.

 

Tento organizační řád je platný a účinný ode dne 1. ledna 2010

V Praze dne

Akce dokumentů