E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTémata diplomových prací

Prosíme studenty, kteří mají zájem o některé z nabízených témat, aby pro bližší informace kontaktovali příslušného zaměstnance katedry - vedoucího práce. Studenti si mohou (rovněž po dohodě s příslušným vyučujícím) zvolit vlastní téma diplomové práce .

Katedra nabízí pro období 2020 - 2021 následující témata:

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

 • Generalizace zástavby v topografických mapách metodou agregace Vývoj metody pro generalizaci zástavby agregací (shlukováním). Použití: topografické mapy velkých/středních měřítek, skriptování v jazyce Python.
 • Generalizace liniových prvků v topografických mapách metodou partial dissolvingu Vývoj metody pro generalizaci liniových prvků, při které dochází k odstranění grafických konfliktů prvku s jeho sousedy. Použití: topografické mapy velkých/středních měřítek, skriptování v jazyce Python.
 • Adaptivní generalizace bodových mračen 3D objektů Vývoj metody pro generalizaci bodových mračen 3D objektů (skalní útvary) zohledňující členitost objektu. Použití: topografické mapy velkých měřítek, skriptování v jazyce Python. Testovací data tvořena bodovými mračny pískovcocých bloků zaměřených laserovým skenováním.
 • Vývoj znázorňování světa na zemských glóbech Analýza změn zákresu tvaru kontinentů na zemských glóbech/mapách planisféry v závislosti na různých faktorech (objevné plavby, koloniální expanze). Vizualizace změn, kartografická reprezentace, historické souvislosti, skriptování v jazyce Python.
 • Generalizace vodních toků/ploch změnou prostorové dimenze Vývoj metody pro generalizace tvaru vodních toků/ploch metodou metodou změny prostorové dimenze (břehovka->linie). Několik variant problému, použití pro mapy středních a malých měřítek, skriptování v jazyce Python.
 • Vylepšení georeference map malých měřítek s využitím inverzní reprojekce Vývoj metody pro georefereci map malých měřítek zohleďnující jejich kartografické zobrazení metodou inverzní reprojekce, zbytkové korekce na identických bodech řešeny nereziduálními transformacemi. Skriptování v jazyce Python.
 • Automatizovaná analýza souhvězdí nebeských glóbů s využitím strojového učení Vývoj metody pro automatizovanou analýzu souhvězdí v nebeských glóbech z fondu PřF UK, různé typy a tvary hvězd detekovány automatizovaně s využitím strojového učení. Skriptování v jazyce Python, alternativně Matlab.

Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.

 • Detekce supra-glacialních jezer v pohoří Cordillera Blanca (Peru) z optických a radarových dat DPZ - Konzultant: prof. Vít Vilímek

RNDr. Lukáš Brůha, Ph.D.

 • Automatizace tvorby 3D prostorových objektů s využitím přístupů deklarativního modelování - rezervováno
 • Vybrané problémy z oblasti generalizace 3D objektů - možnost více témat
 • Adaptivní zjednodušování TIN modelů terénu

Ing. Miroslav Čábelka

 • Kartometrické a obsahové analýzy hvězdných glóbů
 • Navržení metod automatického spojování vícedílných digitalizovaných map na příkladu digitalizovaného fondu Mapové sbírky PřF UK

Mgr. Lucie Červená, Ph.D.

 • Určování obsahu chlorofylu ve vybraných travních společenstvech krkonošské tundry na základě terénní spektroskopie a hypespektrálních dat pořízených dronem - rezervováno
 • Klasifikace travin v tundře na základě leteckých hyperspektrálních dat s využitím podrobnějších UAV hyperspektrálních dat jako podpůrných pro trénování/validace

doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

 • Detekce urbánních změn v oblasti městských aglomerací v rozvojových zemích z družicových radarových dat
 • Aplikace dat SAR k hodnocení kvalitativních změn travních porostů.
 • Identifikace nestabilních terénních oblastí metodou radarové interference.
 • Použití metody strojového učení k vyhledání změn v ochranných oblastech energetické infrastruktury
 • Hodnocení vývoje zemědělské vegetace z časových fenologických profilů odvozených z optických družicových dat.
 • Metoda transformace družicových dat pro uplatnění na platformě „Data Cubes“
 • Metodika tvorby mapy lesního porostu velkého měřítka z družicových dat
 • Využití družicových dat pro sledování aktuálních změn v lesním porostu (zalesnění, odlesnění)
 • Možnosti spojení různých dat (data fusion) pro zlepšení klasifikace družicových dat, např. zaostření panchromatickými daty, spojení optických a radarových dat
 • Zjišťování zástavby a její struktury z družicových dat vysokého rozlišení
 • Použití metody radarové interferometrie na tvorbu digitálního výškového modelu
 • Analýza prostorové přesnosti a ztotožnění družicových dat nízkého rozlišení (NOAA, MetOP, Meteosat)
 • Metodika využití radarových dat pro sledování záplav v krajině 
 • Návrh tvorby 3D modelu budovy a jeho vzdáleného prohlížení
 • Vývoj metody tvorby map využití půdy na základě družicových dat a statistických údajů
 • Možnosti využití družicových dat při mapování sesuvů a sesedání půdy
 • Určování druhů oblačnosti z družicových radiometrických měření
 • Návrh struktury databáze družicových dat Meteosat
 • Návrh informačního portálu aktuální meteorologické situace s využitím družicových dat
 • Kalibrace a validace meteorologických družicových dat
 • Družicový monitoring mimořádných atmosférických jevů
 • Možnosti využití nočnách družicových dat ke sledování zemského povrchu

doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.

témata pro akademický rok 2021/2022

Návrh metodiky monitoringu vegetace krkonošské tundry pro sledování vlivu globální změny klimatu

 • Testování pokročilých metod klasifikace vybraného typu vegetace (rašeliniště, keříčková vegetace, travní vegetace) v rámci krkonošské tundry
 • Využití hyperspektrálních a multispektrálních dat z UAV
 • Např. testování metody close-range pro hyperspektrální data, metod strojového učení apod.
 • Spolupráce se špičkovými odborníky z USA (Howard Epstein: https://www.researchgate.net/profile/H-Epstein-2, Petya Entcheva Campbell (NASA):  https://www.researchgate.net/profile/Petya-Campbell) v rámci projektů. Možnost výjezdů do terénu a do zahraničí, možnost DPP.

Hodnocení vlivu sucha na borovici lesní

 • Analýza UAV hyperspektrálních obrazových a laboratorních vegetačních dat
 • Testování odolnosti různých typů borovice vůči suchu
 • Veškerá data jsou k dispozici
 • Mezinárodní projekt (2 univerzity v USA) a spolupráce s ČZÚ

Modelování stavu a funkce heterogenních lesních ekosystémů

 • Analýza hyperspektrálních dat z UAV a laboratorních vegetačních dat (veškerá data už jsou pořízena)
 • Empirické modely a modely přenosu záření (https://artmotoolbox.com/radiative-transfer-models.html)
 • Mezinárodní projekt (2 univerzity v USA) a spolupráce s CzechGlobe v Brně

Klasifikace zemědělských plodin, hodnocení kondice plodin (práce s volně dostupnými družicovými daty - Sentinel-2, PlanetScope, případně UAV, možnost výběru klasifikační metody, trénovací a validační data v rámci spolupráce s SZIF)

Metody hodnocení přesnosti klasifikace (klasické vs. alternativní) a analýza vlivu množství a rozmístění trénovacích a validačních ploch na přesnost klasifikace (na příkladu vegetace v krkonošské tundře) - množství a rozložení trénovacích a validačních ploch má teoreticky významný vliv na přesnost klasifikace, diplomová práce bude spočívat v experimentování s množstvím trénovacích a validačních ploch v rámci klasifikované plochy a vyhodnocením přesnosti v závislosti na těchto parametrech

Monitoring změn krajiny a/nebo životního prostředí s využitím volně dostupných dat DPZ nebo dat z UAV (napříkad změny struktury krajiny, různá měřítka, teplotní režim, voda v krajině, biomasa apod.)

Monitoring land use/land cover v Evropě s využitím volně dostupných dat DPZ. Srovnání změn/vývoje krajinného pokryvu a struktruy krajiny na různých místech Evropy v posledních cca deseti letech - např. srovnání suburbanizace, opouštění půdy, vlivu transformace a post-socialistických změn na krajinu. Vuyžití volně dostupných dat Sentinel-2A a PlanetScope.

 

RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.

 • Vybrané problémy týkající se generalizace dat ZABAGED pro tvorbu topografických map menších měřítek  / konkrétní výběr typů objektů nebo skupin typů objektů dle zájmů a schopností studenta (zástavba, říční síť, ...)
 • Automatizace řešení vybraných kartografických problémů při tvorbě topografických map v měřítku 1:5 tis. a 1:10 tis.  / konkrétní výběr dle zájmů a schopností studenta (např. inteligentní popis adresních bodů v husté zástavbě, generování šipek vodních toků, ...)
 • Detekce / zpřesnění vybraných topografických objektů na základě dat leteckého laserového skenování / konkrétní výběr dle zájmů a schopností studenta

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

 • Tvorba databáze vlícovacích bodů pro orientaci archivních leteckých snímků (zahrnuje extrakci vhodných objektů ze ZABAGED, stávajících ortofot a archivních snímků, identifikaci odpovídajících si objektů a výpočet prvků vnější orientace leteckých snímků - nutná znalost programování!) 
 • Klasifikace bodových mračen s využitím metod strojového učení

​RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.

 • Využití družicových dat v Land Use/Land Cover Change and Forestry (LULUCF)
  - vývoj klasifikačních metod land cover s využitím cloudových technologií (např. Google Earth Engine)
  - využití metod strojového učení a volně dostupných dat Sentinel a Landsat
  - implementace výsledků v procesu reportování LULUCF evropských států pro účely modelování stavu a změn klimatu/skleníkových plynů
  - spolupráce v rámci mezinárodního projektu "Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake" (https://www.copernicus-user-uptake.eu)

 

 

 • Hodnocení dlouhodobých změn land cover v Etiopii
  - vyhodnocení dlouhodobých změn land cover ve vybraných regionech Etiopie
  - využití pokročilých cloudových technologií a klasifikačních metod strojového učení 
  - implementace výsledků do procesů krajinného plánování a erozní ochrany v Etiopii
  - spolupráce v rámci mezinárodního projektu "Zajištění udržitelného hospodaření v krajině ve vybraných oblastech Etiopie na základě geovědního mapování" (http://www.czechaid.cz/projekty/zajisteni-udrzitelneho-hospodareni-v-krajine-ve-vybranych-oblastech-etiopie-na-zaklade-geovedniho-mapovani)
   
 • Indikátory hodnocení životního prostředí pomocí dálkového průzkumu Země, např. tepelný ostrov měst, zeleň ve městech, zastavěné území.

Ing. Eva Štefanová, Ph.D.

 • Využití pozemního laserového skenování pro rekonstrukci skalních útvarů

Akce dokumentů